Konzervacija i restauracija rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke - izazovi i perspektive

Autor(i)

  • Ruhulah Hodžić

Ključne riječi:

orijentalni rukopisi, konzervacija, restauracija, izazovi, perspektive

Sažetak

U ovom radu se bavimo pitanjem konzervacije i restauracije orijentalnih rukopi-sa1 koji se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Na primjeru restau-racije orijentalnih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke pokušat ćemo predstaviti metodološki okvir za konzervaciju i restauraciju orijentalnih rukopisa, ukazati na neke od najčešćih problema i izazova, te ponuditi neke perspektive u pravcu efika-snije zaštite rukopisa. Konzervacija i restauracija orijentalnih rukopisa predstavlja specifičnu oblast u restauraciji pisanog naslijeđa i bibliotečke građe, koja proizlazi iz specifičnosti korištenih materijala i metoda izrade ovih rukopisa. Pri restauraciji orijentalnih rukopisa, pored osnovnih problema koji se odnose na svu pisanu baštinu, odnosno bibliotečku građu, susrećemo se i sa nekoliko problema koji su po svojoj prirodi češće prisutni kod orijentalnih rukopisa. U prvom dijelu rada ćemo prikazati rezultate projekta konzervacije i restauracije rukopisa pri Odjelu za konzervaciju i restauraciju Gazi Husrev-begove biblioteke. U protekle tri godine kroz projekt kon-zervacije i restauracije rukopisa u Odjelu je detaljno pregledano i očišćeno 480 ruko-pisa. U drugom dijelu rada, na osnovu rezultata dosadašnjih projekata zaštite rukopisa prikazat ćemo probleme i izazove s kojima smo se susreli u toku realizacije projekta zaštite rukopisa, odnosno njihove konzervacije i restauracije. Na osnovu rukopisa koji su obrađeni u protekle tri godine u Odjelu za konzervaciju i restauraciju može se vidjeti da se posebno izdvajaju problemi vodotopivosti tuša i oštećenja na uvezu u vidu nedostatka dijela ili kompletnih korica. Na kraju ćemo predstaviti moguće perspektive u pravcu efikasnije i stručnije zaštite orijentalnih rukopisa.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci