Fokus i područje interesovanja

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa fondovima Gazi Husrev-begove biblioteke i srodnih ustanova, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine i Jugoistočne Evrope općenito. Rukopisi mogu biti ponuđeni kao izvorni naučni rad, pregledni naučni rad, stručni rad, istraživačka bilješka, rasprava, izlaganje sa naučnog skupa, prikaz knjige ili prijevod. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka. Autori mogu dostaviti radove na bosanskom i engleskom jeziku.