Pojam fasād u Kur’anu

Autor(i)

  • Almir Fatić

Ključne riječi:

fasād, Kur’an, leksičko značenje, kontekstualna značenja, forme fasāda

Sažetak

U prvom dijelu rada, nakon uvodnih napomena, razmatra se leksičko značenje lekseme fasād (u bosanskom fesād ili fesāt) koja, između ostalih, ima sljedeća zna-čenja: oštećenje, propast, nered, poremećaj, glad i suša, šteta. Potom se, na temelju djela istaknutih klasičnih semantičara Kur’ana (al-Qāri’, Ibn Sallām, al-Dāmaġānī, Ibn al-ʻImād, Ibn al-Ğawzī) navode kontekstualna značenja riječi fasād u Kur’anu, zajedno sa tefsirskom analizom i komparacijom sa nekim od vodećih klasičnih i savremenih komentara Kur’ana. Zatim se, na osnovu kur’anske upotrebe riječ fasād, semantički istražuje i nudi moguća klasifikacija pojma fasād na sljedeće njegove forme: 1. fasād u vjerovanju (al-fasād al-ʻaqā’idī); 2. politički ili državni fasād (al-fasād al-siyāsī); 3. okolišni fasād (al-fasād al-bīʻī); 4. fasād u ekonomiji (al-fasād al-iqtiṣādī); 5. fasād u etici (al-fasād al-aẖlāqī); 6. fasād u sigurnosti (al-fasād al-amnī) i 7. društveni fasād (al-fasād al-iğtimāʻī).

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci