[1]
H. Škapur, “Nekoliko osmanskih dokumenata o bosanskom ustanku 1875-1878”., AGHB, vol. 24, no. 38, pp. 301–326, Dec. 2017.