(1)
Škapur, H. Nekoliko Osmanskih Dokumenata O Bosanskom Ustanku 1875-1878. AGHB 2017, 24, 301-326.