[1]
Kadrić, A. 2009. Veliki vezir i pjesnik Ahmed paša Hercegović u poetiziranim hronikama na Osmanskom jeziku: (Contribution to the historiography of the literature). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 16, 29-30 (Dec. 2009), 187–204.