UDK: 091 (497.6)Pregledni naučni rad

Abdul-Aziz Drkić

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

RUKOPISI DŽEZERIJJE U GAZI HUSREV-
BEGOVOJ BIBLIOTECI U SARAJEVU

Sažetak

Ovaj rad fokusiran je na široko poznati spjev iz tedžvida pod naslovom al-Muqaddima ̒alā qāriʼ al-Qurʼān an yaʻlamah (Ğazariyya) Muḥammada Šamsuddīna b. al-Ğazarīja. U radu su predstavljeni rukopisi ovoga djela koji se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Obrađeni su rukopisi izvornog teksta na arapskom jeziku, rukopisi prijevoda na turski jezik i rukopisi komentara Džezerijje. U uvodnom dijelu rada izneseni su osnovni biografski podaci o autoru i analiza njegova doprinosa razvoju tedžvidske i kiraetske nauke. Pregledom katalogâ rukopisne zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu ustanovljeno je postojanje relativno velikog broja rukopisnih primjeraka teksta i komentara Džezerijje.

Ključne riječi: tedžvid, kiraet, Ibn Džezeri, Džezerijja, rukopisi.

O autoru Džezerijje i njegovome doprinosu razvoju tedžvidske i
kiraetske nauke

Jedna od najzaslužnijih ličnosti za razvoj tedžvidske i kiraetske nauke općenito svakako je Muḥammad Šamsuddīn b. al-Ğazarī.1 Ovaj znameniti učenjak s kraja osmog i početka devetog hidžretskog stoljeća svojim doprinosom izučavanju tedžvida i kiraetâ ostavio je neizbrisiv trag i obezbijedio sebi posebno mjesto u povijesti muslimanskoga ummeta. O kakvom stručnjaku je riječ dovoljno govori činjenica da ga historičari i stručnjaci u kiraetskoj i tedžvidskoj nauci oslovljavaju titulama najveći učenjak (imām aʻẓam)2, učitelj dunjaluka (šayẖ ad-dunyā)3, učitelj muslimanskih kraljevina (muqriʼ al-mamālik al-islāmiyya)4 itd.

Rođen je 751/1350. godine u Damasku, gdje je i odrastao.5 Sa trinaest godina naučio je Kur’an napamet, a već sa četrnaest predvodio je džemat. Kiraete je pojedinačno (ifrād)6 naučio u petnaestoj godini pred šejhom Abū Muḥammadom b. Sallārom7, a objedinio ih (ğamʻ)8 sa sedamnaest godina pred šejhovima Ibrāhīmom al-Ḥamawījem9 i Abū al-Muʻālījem b. Labbānom.10

Među njegovim učiteljima izdvajaju se imena znamenitog mufessira Ibn Kaṯīra i velikog muhaddisa šejhul-islama al-Bulqīnīja, od kojih je dobio idžazetname za hadis i izdavanje fetvi.11

Niz godina ostao je u Damasku gdje je u Emevijskoj džamiji podučavao varijantama učenja Kur’ana. Predavao je u školama al-ʻĀdiliyya12 i Dār al-ḥadīṯ al-Ašrafiyya13, a nakon smrti šejha Ibn Sallāra, u prisustvu velikog broja znamenitih učenjaka preuzeo je funkciju glavnoga šejha u školi Dār al-ḥadīṯ wa al-iqrāʼ kod turbeta Umm aṣ-Ṣālih.14 Ibn Džezeri je u Damasku i sam utemeljio i sagradio školu koju je nazvao Dār al-Qurʼān.15

Tragajući za znanjem i učiteljima, ali i prilikama da prenese naučeno, obišao je mnoge zemlje diljem islamskoga svijeta, od Egipta i Anadolije, preko Srednje Azije i Perzije, do Nedžda i Medine.

Dugo je boravio u Bursi na dvoru sultana Bajazida I (umro 1403). Nakon što ga je u borbama sa osmanskom vojskom, 1402. godine, zarobio tursko-mongolski vladar Timur Lenk, poveo ga je sa sobom u područje Srednje Azije (Bilād warāʼ an-nahr), gdje je ostao sve do Timur Lenkove smrti (1405). Timur Lenk, inače poznat po svojoj ljubavi prema nauci, umjetnosti i arhitekturi i poštovanju prema učenim ljudima, saznavši o kakvom učenjaku je riječ, ukazao mu je poštovanje i zadužio ga da muslimane ovih krajeva podučava kiraetskim varijantama i hadisu. Značajan dio života Ibn Džezeri je proveo u Širazu, gdje ga je tamošnji sultan imenovao za kadiju. U Širazu je, također, utemeljio školu Dār al-Qurʼān. Zanimljivi životni put koji ga je odveo na dvorove više muslimanskih vladara biće razlogom da ga prozovu učiteljem muslimanskih kraljevina (muqriʼ al-mamālik al-islāmiyya).

Na bolji svijet je preselio 833/1429. godine u Širazu, a ukopan je u Školi Kurʼana koju je utemeljio.16

Napisao je više od sedamdeset djela iz tedžvida, kiraetâ, tefsira, arapske retorike, hadisa i drugih naučnih disciplina. Ipak, najveći trag ostavio je u tedžvidskoj i kiraetskoj nauci.

Njegov doprinos razvoju kiraetske nauke ogleda se, prije svega, u dvome:

Prvo, nakon detaljne provjere i analize kiraetskih verzija, broj kiraeta koji ispunjavaju kriterije autentičnosti povećao je na deset, dodajući sedmerici kiraetskih imama koje je izabrao Ibn Muğāhid (umro 324/936. godine)17 još trojicu, svakome kiraetu dva rivajeta18 i svakome rivajetu po jedan predajni put (tarīq)19. Naime, početkom trećeg hidžretskog stoljeća zbog stalnog povećanja broja karija i predajnih puteva, te straha od konfuzije koja bi zbog toga mogla nastati, javlja se ideja o ograničavanju broja kiraeta. Ključni doprinos realizaciji ove ideje dao je Ibn Muğāhid al-Baġdādī koji je napisao poznato djelo Sedmerica (Sabʻa). Nakon detaljne provjere i evaluacije brojnih kiraetskih verzija, izabrao je one koje su ispunjavale već uspostavljene kriterije autentičnosti.20 Kasnije će metodološke specifičnosti izabranih sedam kiraeta, naslanjajući se na ad-Dānījev (umro 444/1052. godine) Taysīr, detaljno pojasniti Ibn Firrūẖ aš-Šāṭibī (umro 590/1194. godine) u svojoj kasidi Ḥirz al-amānī wa wağh at-tahānī (Šāṭibiyya). Ibn Džezeri je želio provjeriti i ostale kiraetske verzije koje su bile poznate. Nakon detaljne provjere ustanovio je da kriterije autentičnosti ispunjavaju i kiraeti Abū Ğaʻfara al-Madanīja (umro 130/747. godine), Yaʻqūba al-H̱aḍramīja (umro 205/820. godine) i H̱alafa b. Hišāma al-Bazzāra (umro 229/843. godine). Pravila navedenih kiraeta pojasnio je u kasidi koju je nazvao ad-Durra al-muḍiyya al-qirāʼāt al-ṯalāṯ al-marḍiyya.21

Drugo, Ibn Džezeri je pristupio detaljnoj provjeri svih poznatih predajnih puteva deset autentičnih kiraeta iz velikog broja izvora.22 U svome djelu an-Našr al-qirāʼāt al-ʻašr sakupio je i autentičnim ocijenio deset kiraeta, dvadeset rivajeta i devetsto pedeset predajnih puteva.23 Navedeno djelo pretočio je u kasidu Ṭayyiba an-našr al-qirāʼāt al-ʻašr.24

Kada je posrijedi njegov doprinos tedžvidskoj nauci, izdvajaju se dva djela: at-Tamhīd ̒ilm at-tağwīd i al-Muqaddima ̒alā qāriʼ al-Qurʼān an yaʻlamah (Ğazariyya). Također, Ibn Džezeri je značajan dio an-Našra posvetio tedžvidskim temama (ishodišta i svojstva harfova, podjela tedžvida s obzirom na tempo učenja i sl.).

Djelo at-Tamhīd Ibn Džezeri je završio tokom svog prvog putovanja u Kairo 769/1367, u osamnaestoj godini života. Nema sumnje da je riječ o nesvakidašnjem poduhvatu, posebno ukoliko imamo u vidu činjenicu da je djelo doživjelo veliku popularnost i ostalo značajnim izvorom tedžvida sve do danas.25 Ipak, ovo djelo obiluje taksativnim navođenjem stavova i mišljenja Ibn Džezerijevih prethodnika i evidentno je odsudstvo naučne slobode i zrelosti, što je sasvim razumljivo s obzirom na starosnu dob autora u vrijeme pisanja djela. Ove činjenice postao je svjestan i sam autor koji trideset godina poslije (799/1396. godine) pišući an-Našr, u poglavlju posvećenom tedžvidu navodi da želi pojasniti ono što je propustio u at-Tamhīdu kojeg je pisao u mladosti.26 Ibn Džezeri je an-Našr pisao u Bursi tokom svoga boravka na dvoru sultana Bajazida I. Ġānim Qadūrī al-Ḥamad navodi da se značaj poglavlja o tedžvidu u an-Našru ogleda upravo u činjenici da ga autor piše u periodu životne i naučne zrelosti, zbog čega je jezik ovoga djela puno ozbiljniji i oslobođen pukog prenošenja mišljenja prethodnika koje je karateriziralo at-Tamhīd. Također, Ibn Džezeri u njemu iznosi svoje stavove i izbore o pitanju razlika prisutnih u tedžvidu kao što su: broj ishodišta harfova, svojstva harfova, krupna i tanka artikulacija elifa i sl.27 Uvidom u novija tedžvidska djela može se zaključiti da je njegove preferencije preuzela većina autora koji su se bavili ovom oblasti kurʼanskih nauka.

O Džezerijji

Najpoznatije i najznačajnije Ibn Džezerijevo djelo iz tedžvida je kasida al-Muqaddima ̒alā qāriʼ al-Qurʼān an yaʻlamah koja će po svome autoru kasnije postati poznata kao Džezerijja.28 Uvidjevši prednosti stihovanih djela koja su uveliko olakšavala pamćenje mnoštva pravila iz različitih naučnih oblasti, Ibn Džezeri je odlučio sastaviti po jednu kasidu iz tedžvida i kiraetā. Iz kiraeta je napisao Tajjibu, a iz tedžvida Džezerijju.

Spjev se sastoji od 107 distiha. U nekim rukopisima dodana su dva distiha za koje je ustanovljeno da ipak ne pripadaju autoru, nego su naknadno dodani.29 Na osnovu starijih rukopisa dā se zaključiti da sam autor nije podijelio spjev na poglavlja rastavljajući ih naslovima. Kasniji prijepisi i štampana izdanja podijeljena su naslovima na poglavlja, po svemu sudeći s namjerom da se učenicima olakša razumijevanje i usvajanje gradiva. Iako zbog toga postoje određene razlike u nazivima i broju poglavlja Džezerijje, većina štampanih izdanja sadrže sljedećih sedamnaest naslova: Uvod, Ishodišta harfova, Svojstva harfova, O tedžvidu, Tanki izgovor, Izgovor harfa , Krupni izgovor, Idgami, Harfovi ḍād i ẓā, Pravila za nūn sākin i tanwīn, Dužine, Stajanje i počinjanje, Rastavljene i spojene riječi, ženskoga roda, Vezivno hemze, Stajanje na kraju riječi i Završetak. U uvodnom dijelu autor navodi svoje ime i mezhebsku pripadnost, nastavlja sa hamdelom i salavatom, a onda pojašnjava koja znanja i kompetencije treba da stekne učač Kur’ana časnog:

Moleći da grijehe Gospodar Svečujni oprosti,

zbori Muhammed ibn el-Džezeri eš-Šafiʻi:

„Hvala Allahu i neka je Allahov salavat

vjerovjesniku i odabraniku

Muhammedu, njegovoj porodici i ashabima,

učenjacima i Kurʼana ljubiteljima.

Dakle, ovo je uvod zvani Mukaddima

u nauku Kurʼana namijenjenu učačima.

Jer imaju obavezu strogu,

Prije počinjanja učenja da znaju:

ishodišta harfova i njihove osobine,

da ih najrječitije izgovore

primjenjujući tedžvid i pauze,

kao i specifične mushafske finese,

Sve riječi rastavljene i sastavljene

Te ženske oblike ta u njima napisane.“30

Spjev završava stihovima kojima kazuje da je djelo njegov poklon učaču Kurʼana, a na kraju i hamdelom i salavatom.

Relativno brzo Džezerijja je stekla veliku popularnost i ugled te postala jednim od najraširenijih udžbenika tedžvida. Ġānim Qadūrī al-Ḥamad navodi da se na osnovu prijepisa Džezerijje koji se čuva u Laleli biblioteci u Istanbulu (br. 70)31 zna da se već 800. h. g. Džezerijja čitala pred njezinim autorom u Bursi.32 Džezerijja i njezini prijevodi na turski jezik postali su i sastavnim dijelom kurikuluma obrazovnih institucija u Osmanskome Carstvu.33

Vremenom je Džezerijja našla svoje mjesto i u tradiciji izdavanja idžazetnama u kiraetu. S obzirom na to da je izdavanje ovih vrsta idžazetnama podrazumijevalo da učenik postigne praktične i teorijske pretpostavke i kompetencije, Džezerijja je zahvaljujući svojoj sveobuhvatnosti, konciznosti i stilu prepoznata kao jedno od prikladnijih djela za usvajanje i razumijevanje teorije tedžvida. Zato se nerijetko za izdavanje idžazetname u kiraetu kao uslov postavlja pamćenje i razumijevanje Džezerijje.34

O značaju ovoga djela govori i mnoštvo komentara koji su napisani na arapskom, turskom i drugim jezicima. Neki od najpoznatijih komentara Džezerijje su:


1 Ime Ibn al-Ğazarī (u daljem tekstu Ibn Džezeri) dobio je prema mjestu Ğazīra Ibn ʻUmar (Cizre) iz kojega su njegovi preci. Danas se ovo mjesto naziva Cizre Būṭān, a nalazi se u jugoistočnoj Anadoliji, blizu tromeđe Turska – Sirija – Irak.

2 Muḥammad Muṭīʻ al-Ḥāfiẓ, Šayẖ al-qurrāʼ al-imām Ibn al-Ğazarī, Dār al-fikr, Damask,1995, str. 7.

3 Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima yağib ʻalā qāriʼ al-Qurʼān an yaʻlamah, priredio: Ayman R. Suwayd, Dār nūr al-maktabāt, Džidda, 2006, str. 3.

4 Šihābuddīn ad-Dimašqī, Šaḏarāt aḏ-ḏahab aẖbār man ḏahab, IX, Dār Ibn Kaṯīr, Bejrut, 1993, str. 298.

5 Već sama priča o njegovome rođenju, a koju bilježe gotovo svi biografi, izvjesni je nagovještaj jednog bogatog i plodonosnog života. Naime, navodi se da je njegov otac, inače damaski trgovac, nakon što do četrdesete godine nije imao djece, obavio hadž i pio sa Zemzem vrela s nijjetom i dovom da mu Allah podari lijepog, poslušnog i učenog potomka. Narednoga ramazana, 25. noći nakon teravih-namaza rodio mu se sin Muhammed. Vidi više: Šamsuddīn as-Saẖāwī, aḍ-Ḍawʼ al-lāmiʻ li ahl al-qarn al-tāsiʻ, IX, Dār al-ğīl, Bejrut, 1992, str. 256-257.

6 Terminom ifrād u kiraetskoj nauci označava se praksa učenja Kurana po jednom rivajetu. Ukoliko se kaže da je osoba naučila kiraete po ifrādu, to znači da je po svakom rivajetu proučila zasebnu hatmu. Ovakav način učenja kiraetâ bio je svojstven prvim generacijama muslimana. Praksa objedinjavanja kiraeta (ğamʻ al-qirāʼāt) u jednoj hatmi javlja se krajem četvrtog hidžretskog stoljeća. Vidi: Ibn al-Ğazarī, an-Našr al-qirāʼāt al-ʻašr, I, Dār al-kutub al-ʻilmiyya, Bejrut, s. a., str. 194-195.

7 Vidi više: Ibn al-Ğazarī, Ġāya an-nihāya ṭabaqāt al-qurrāʼ, I, Bejrut, 1982, str 33.

8 O metodama objedinjavanja kiraetâ vidi opširnije u: Dževad Šošić, „Metode objedinjavanja kiraeta“, Zbornik radova FIN-a, br. 22., FIN, Sarajevo, 2018, str. 51-63.

9 Vidi više: Ibn al-Ğazarī, Ġāya an-nihāya, I, str. 18.

10 Ibn al-Ğazarī, Ġāya an-nihāya, II, str. 72-73; Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima, str. 7.

11 Ibn al-Ğazarī, Ġāya an-nihāya, II, str. 618.

12 Škola u Damasku koju je utemeljio Nūruddīn Maḥmūd b. Zankī, a njezinu gradnju završili Sayfuddīn al-ʻĀdil i njegov sin al-Muʻaẓẓim.Vidi opširnije: ʻAbdulqādir b. Muḥammad an-Naʻīmī, ad-Dāris tārīẖ al-madāris, I, Dār al-kutub al-ʻilmiyya, Bejrut, 1990, str. 271.

13 Medresu je utemeljio Ašraf Muẓaffaruddīn Mūsā b. al-ʻĀdil 628. h. g. Vidi više: Naʻīmī, ad-Dāris tārīẖ al-madāris, I, str. 239.

14 Škola poznata i kao al-Madrasa aṣ-ṣālihiyya. Vidi: Naʻīmī, ad-Dāris tārīẖ al-madāris, I, str. 239.

15 Muḥammad Muṭīʻ al-Ḥāfiẓ, Šayẖ al-qurrāʼ al-imām Ibn al-Ğazarī, str. 36-38.

16 Šamsuddīn as-Saẖāwī, aḍ-Ḍawʼ al-lāmiʻ li ahl al-qarn at-tāsiʻ, IX , str. 257.

17 To su kiraeti Nāfiʻa al-Madanīja, Ibn Kaṯīra al-Makkīja, Abū ʻAmra al-Baṣrīja, Ibn ̒Āmira ad-Dimašqīja, ‘Āṣima al-Kūfīja, Ḥamze al-Kūfīja i al-Kisāʼīja al-Kūfīja.

18 Terminom riwāya u kiraetskoj nauci označava se varijanta čitanja Kurʼana koju prenosi ravija od kiraetskog imama, posredno ili neposredno, a po kojoj se razlikuje od drugog ravije toga imama (npr. Riwāya Warš ʻan Nāfiʻ). Vidi: ʻAbdulḥalīm Qāba, al-Qirāāt al-qurāniyya, Dār al-ġarb al-islāmī, str. 38.

19 Terminom ṭarīq u kiraetskoj nauci označava se varijanta čitanja Kurʼana koju prenosi ravija od ravije kiraetskog imama, posredno ili neposredno (npr. ṭarīq al-Azraq ʻan Warš ̒an Nāfiʻ) Vidi: ʻAbdulḥalīm Qāba, al-Qirāāt al-qurāniyya, str. 38.

20 Ti kriteriji su: masovnost predaje (tawātur), eksplicitna ili implicitna podudarnost s pravopisom Osmanovih mushafa i saglasnost s pravilima arapskog jezika. Vidi više: Fadil Fazlić, Tedžvid: Komparacija između Hafsovog i Veršovog kiraeta, El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2000, str. 50-52.

21 Kiraeti pojašnjeni u kasidama Šāṭibiyya i Durra označavaju se terminom mali kiraeti (al-qirāʼāt al-ʻašr al-ṣuġrā).

22 Spisak djela iz kojih je Ibn Džezeri sakupio predajne puteve vidi u: Tawfīq Ibrāhīm Ḍamira, Aḥsan al-bayān: šarḥ ṭuruq aṭ-Ṭayyiba bi riwāya Ḥafs ibn Sulaymān, al-Maktaba al-waṭaniyya, Aman, 2006, str. 30-34.

23 Vidi: Ibn al-Ğazarī, an-Našr, I, str. 152.

24 Kiraeti pojašnjeni u Ṭayyibi, s obzirom na brojnost predajnih puteva i tedžvidskih varijanti, označavaju se terminom veliki kiraeti (al-qirāāt al-ʻašr al-kubrā).

25 Djelo at-Tamhīd je u novije vrijeme doživjelo više izdanja. Štampano je u Kairu 1908, u Rijadu 1985. (Dār al-maʻārif), u Bejrutu 1986. (Muʼassasa ar-risāla) itd.

26 Vidi: Ibn al-Ğazarī, an-Našr, I, str. 209-210.

27 Vidi: Ġānim Qadūrī al-Ḥamad, Ğuhūd al-imām ibn al-Ğazarī ʻilm al-tağwīd, Istraživanje prezentovano na Međunarodnom simpoziju o Ibn Džezeriju u Bursi 2018, str. 8-9. Dostupno na: https://mushaflariinceleme.diyanet.gov.tr/Documents/TEBL%C4%B0%C4%9E%20-%20PRF.%20DR.%20%C4%9EAN%C4%B0M%20KADDUR%C4%B0%20HAMAD.pdf (Pristupljeno 25. 10. 2019)

28 Kasida se u ovom radu navodi pod imenom Džezerijja.

29 Vidi: Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima, str. 13.

30 Prepjev stihova preuzet iz knjige: Dževad Šošić, Tedžvid: komentar Džezerijje, El-Kalem i FIN, Sarajevo, 2019, str. 155.

31 Ayman Suwayd navodi da je tekst Džezerijje u ovome rukopisu recenziran i odobren od strane samoga autora. Vidi: Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima, str. 2.

32 Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima, str. 11.

33 Abdullah Emin Çimen, Osmanli dönemi tecvid çalışmaları, dostupno na: https://mushaflariinceleme.diyanet.gov.tr/Documents/OSMANLI%20DONEM%C4%B0%20TECViD%20%C3%87ALI%C5%9EMALARI%20(Prof.%20Dr.%20Abdullah%20Emin%20%C3%87%C4%B0MEN).pdf (Pristupljeno 25. 10. 2019)

34 U tu svrhu se, pored Džezerijje, od učenika tražilo pamćenje drugih metnova iz tedžvida, kao što je Ṭuḥfa al-aṭfāl wa al-ġilmān tağwīd al-Qurʼān Sulaymāna ibn Ḥusayna al-Ğamzūrīja (umro 1198/1782. godine).

35 Aḥmad bin Muḥammad b. al-Ğazarī, al-Ḥawāšī al-mufahhima šarḥ al-muqaddima, Dār ar-rašād al-ḥadīṯa, Kazablanka, 2006.

36 ʻAbduddāʼim al-Azharī, aṭ-Ṭarāzāt al-ʻilmiyya šarḥ al-muqaddima, Dār ʻAmmār, Aman, 2003.

37 Zakariyyā bin Muḥammad al-Anṣārī, ad-Daqāiq al-muḥkama šarḥ al-Muqaddima al-ğazariyya, priredio Zakariyyāʼ at-Tūtānī, Dār al-imām Mālik li aṭ-ṭabāʻa wa an-našr wa at-tawzīʻ, Bāb al-wādī, Alžir, 2013.

38 H̱ālid ʻAbdullāh al-Azharī, al-Ḥawāšī al-azhariyya ḥall alfāẓ al-muqaddima. Dostupno na: https://tafsir.net/uploads/books/760/Alhwashy_Alazhareyah.pdf (Pristupljeno 25. 10. 2019)

39 Dževad Šošić, Tedžvid: komentar Džezerijje.

40 Pored Džezerijje kodeks sadrži i: Kitāb al-waqf wa al-ibtidāʼ al-Qurʼān Abū Ğaʻfara Muḥammada Ġaznawīja as-Sağawandīja – tedžvidsko djelo o propisima stajanja i počinjanja prilikom učenja Kurʼana, Ḥirz al-amānī wa wağh at-tahānī (Šāṭibiyya) Ibn Firrūẖa aš-Šāṭibīja – spjev o pravilima sedam autentičnih kiraeta i al-Maktūb ʻalā qawānīn al-Qurʼān nepoznatog autora – bilješka o simbolima koji se stavljaju iza ajeta i na marginama listova Kurʼana. Vidi: GHB, R-7430.

41 Zejnil Fajić, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, XI, Al-Furqān – Rijaset Islamske zajednice u BiH, London - Sarajevo, 2003, str. 111.

42 GHB, R-5575/1. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 118.

43 GHB, R-2591/7. Kasim Dobrača, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, I, Al-Furqān – Rijaset Islamske zajednice u BiH, London – Sarajevo, 2000, str. 108.

44 GHB, R-1401/1. Dobrača, Katalog rukopisa GHB, I, str. 118-119.

45 GHB, R-5218/5. Haso Popara, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, XVI, Al-Furqān – Rijaset Islamske zajednice u BiH, London – Sarajevo, 2008, str. 201.

46 GHB, R-8231/4. Osman Lavić, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, X, Al-Furqān – Rijaset Islamske zajednice u BiH, London - Sarajevo, 2002, str. 304.

47 Npr.: Ibn al-Ğazarī, Manẓūma al-muqaddima, str. 2; ʻAbdulʻazīz b. Ibrāhīm b. Qāsim, ad-Dalīl ilā al-mutūn al-ʻilmiyya, Dār as-samīʻī, Rijad, 2000, str. 142-146.

48 Ġ. Q. al-Ḥamad, Ğuhūd al-imām Ibn al-Ğazarī ̒ilm at-tağwīd, str. 9.

49 GHB, R-914/1. Dobrača, Katalog rukopisa GHB, I, str. 69; R-5138, R-7972/1, R-7978/2. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 130, 131, 169.

50 Zakariyyā bin Muḥammad al-Anṣārī, ad-Daqāʼiq al-muḥkama šarḥ al-Muqaddima al-ğazariyya, str. 85.

51 GHB, R-7977/3, R-5575/3, R-7984. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 117, 118, 124.

52 Vidi: Šamsuddīn as-Saẖāwī, aḍ-Ḍawʼ al-lāmiʻ li ahl al-qarn al-tāsiʻ, III, str. 171-172.

53 GHB, R-3211. Dobrača, Katalog rukopisa GHB, I, str. 72.

54 GHB, R-6779. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 125-126.

55 GHB, R-3182/1. Dobrača, Katalog rukopisa GHB, I, str. 75-76; GHB, R-7155. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 126.

56 GHB, R-6367/2. Lavić, Katalog rukopisa GHB, XVII, str. 560.

57 GHB, R-4587. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 125.

58 Više o Ahmedu Sudiju Bošnjaku vidi: Namir Karahalilović, Munir Drkić, Ahmed Sudi Bošnjak : komentator perzijskih klasika, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014.

59 Osman Lavić, „Rukopisna djela Ahmeda Sudija Bošnjaka u Bosni i Hercegovini“, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knj. XXXVII, Sarajevo, 2018, str. 202.

60 GHB, R-5856/1. Fajić, Katalog rukopisa GHB, XI, str. 137.

61 GHB, R-1899, R-782, R-2626, R-7982, R-7937, R-7119.