UDK: 28-254Pregledni naučni rad

Mensur Malkić

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu

Značaj pauzalnih i početnih formi

u tefsirskoj znanosti

Sažetak

U fokusu ovog rada je analiza važnosti pauzalnih i početnih formi u tefsirskoj znanosti na primjeru ajeta iz sure ĀliImrān. U njemu se uvodno razmatraju temeljni pojmovi tefsira i teʼvila (tafsīr wa tawīl), te kontekstualiziraju pauzalne i početne forme kao mjesta promjena u razumijevanju kurʼanskoga teksta. Razmatraju se i pitanja različitosti kiraetskih verzija koje otvaraju mogućnost boljeg razumijevanja i tumačenja ajeta, što sve u konačnici dodatno otkriva nemjerljivo bogatstvo kurʼanske semantike.

Ključne riječi: Kurʼan, tefsir, teʼvil, kiraeti, kontekstualne forme, pauzalne forme, početne forme.

Uvod

Veliki broj kurʼanskih nauka i disciplina sa različitih aspekata bave se izučavanjem i razumijevanjem značenja, suštine, smisla i poruke kurʼanskog teksta. Kao nauka o tumačenju Kurʼana tefsir (egzegeza) se bavi tumačenjem vanjskih aspekata Kurʼana, dok je teʼvil (hermeneutika) pokušaj poniranja u unutarnje značenje kurʼanskog teksta. As-Suyūṭī1 u Itqānu2 o tefsiru i teʼvilu iznosi općenit stav i ističe da se tefsirom naziva sve što je u Kurʼanu objašnjeno i sve što je Poslanikovim, s.a.v.s., sunnetom detaljno pojašnjeno, a posredstvom teʼvila određeni stavak Kurʼana vraćamo značenjima koja on prvotno nosi. Kasnije su islamski učenjaci tefsiru dali šire značenje jer se on, zasnovan na predaji, veže za tradicionalno tumačenje Kurʼana i bavi se egzoteričkim tumačenjem, dok se teʼvil bavi ezoteričkim tumačenjem, odnosno intelektualnim proučavanjem tumačenjske tradicije kroz nutarnje poniranje u Tekst. U tom smislu, te᾽vil predstavlja vraćanje izvornom, prvotnom smislu i značenju kurʼanskoga teksta. Rāġib Isfahānī3 dovde tvrdi da je tefsir općenitiji od teʼvila, jer se tefsir koristi za istraživanje riječi i njihovih pojedinačnih oblika, dok se teʼvil više koristi u istraživanju značenja, intencija i rečenica. Az-Zarkašī4 opisuje tefsir kao nauku pomoću koje se razumijeva Božija knjiga i smatra da se tefsir bavi objašnjenjem onih riječi koje imaju samo jedan način tumačenja, dok se razumijevanje riječi koje imaju različita tumačenja postiže pomoću teʼvila, jer on vodi do jednog značenja riječi, do onog značenja – kako ističe ‘Alī b. ‘Ubaydullāh – „koje je izraženo metaforičkim, a ne leksičkim putem.“5

Cilj tefsira je tumačenje i razjašnjenje kurʼanskog teksta kako bi se značenje teksta učinilo jasnim i razumljivim, uz napomenu da se ne smije suprotstavljati onome što je očito i jasno objašnjeno u Kurʼanu i sunnetu Poslanika, s.a.v.s. Zbog toga al-Māturīdī tvrdi da se tefsirom pouzdano doznaju intencije Božijih Riječi, dok je u teʼvilu prisutno, od strane znalaca koji se bave intencijama diskursa Kurʼana, davanje prednosti nekoj od tumačenjskih mogućnosti bez pouzdane izvjesnosti.6

Kategorizacija ajeta u suri Āli ‘Imrān

Iako se u Kurʼanu eksplicitno ne tvrdi da ga treba tumačiti, komentatori su se, kao utemeljenje za „posao“ kojim se bave, pozivali na sam tekst Kurʼana, a najpoznatiji ajet koji govori o jasnim (مُحْكَم) i manje jasnim (مُتَشَابِه) ajetima u Kurʼanu je 7. ajet sure ĀliImrān u kojem stoji:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni.7

U Itqānu, u poglavlju O jasnim (مُحْكَم) i manje jasnim (مُتَشَابِه) ajetima, Imām as-Suyūṭī navodi mišljenje Ibn Ḥabība Naysābūrīja, koji je o ovoj temi iznio tri stava:

 1. Kurʼan je u cijelosti jasan zato što Allah, .š., kaže:

  ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾

  Ovo je Knjiga čiji su ajeti jasni.8

  Kompletan tekst Kurʼana je jasan, potpuno je precizan (إتقان) i u njemu nema nikakve manjkavosti, suprotnosti, razilaženja ili suprotstavljenosti jednog njegovog dijela drugom.

 2. U Kurʼanu ima sličnih ajeta, kako Allah, .š., ističe:

  ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾

  Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju.9

  Međusobna sličnost kurʼanskih ajeta odnosi se na istinu (الحق), istinitost (الصدق) i neimitativnost Kurʼana (الإعجاز).

 3. Ajeti u Kurʼanu dijele se na jasne (مُحْكَم) i manje jasne (مُتَشَابِه), na osnovu 7. ajeta sure ĀliImrān.

  Komentatori Kurʼana su ponudili različite definicije jasnih (مُحْكَم) i manje jasnih ajeta (مُتَشَابِه). Jedni kažu da su jasni ajeti (مُحْكَم) oni čija su svrha ili cilj jasni iz Teksta, a manje jasni ajeti (مُتَشَابِه) oni čija je značenja Allah, dž.š., zadržao za Sebe – kao što je, npr., termin Smaka svijeta, pojava Dedždžala, značenje harfova na početku nekih sura. Drugi kažu da je muḥkam (محكم) ono čije je značenje jasno, a mutašābih (مُتَشَابِه) ima nejasno značenje. Treći smatraju da se muḥkam (محكم) može razumjeti i tumačiti samo na jedan način, a mutašābih (مُتَشَابِه) se može razumjeti i tumačiti na više načina. Oni što zastupaju četvrti stav kažu da je muḥkam (محكم) ono čije je značenje racionalno i logično, dok je mutašābih (مُتَشَابِه) suprotno tome - neobjašnjivo logikom, kao što je, npr., broj namaza, da je post određen i propisan u ramazanu, kao što je naveo al-Māwardī. Zastupnici petog stava smatraju da je muḥkam (محكم) ono što je samo po sebi razumljivo, znači ne treba mu nešto dodatno da ga tumači, a mutašābih (مُتَشَابِه) je ono što samo po sebi nije razumljivo, nego se mora vezati za nešto drugo. A neki dodaju i izlažu sljedeće: muḥkam (محكم) znači ono kako je objavljeno i tako se i razumije, a mutašābih (مُتَشَابِه) se ne može dokučiti i razumjeti bez tumačenja (teʼvila); muḥkam (محكم) je ono čije se riječi ne ponavljaju, dok se kod mutašābih (مُتَشَابِه) riječi i izrazi mogu ponavljati; muḥkam (محكم) se odnosi na obaveze (الفرائض), prijetnje i obećanja (الوعد والوعيد), a mutašābih (مُتَشَابِه) na kazivanja (القصص) i primjere (الأمثال); muḥkam (محكم) je ono što što je obaveza primijeniti, a mutašābih (مُتَشَابِه) je ono što se ne primjenjuje, ali je obaveza u njega vjerovati.10

  Dakle, 7. ajet sure ĀliImrān ustanovljava dvije kategorije ajeta, jasne (محكم) i manje jasne ili nejasne (مُتَشَابِه). Usljed izostanka punktuacije (simbola obaveznog pauziranja), u prvim mushafima otvarala se mogućnost različitog pauziranja i samim tim različitog interpretiranja i tumačenja ovog ajeta. Shodno tome, razlike između kiraetskih verzija, kao i varijante ustanovljene od različitih službenih sistema vokaliziranja, zahtijevale su objašnjenje i opravdanje da neko posebno čitanje pribavlja najbolji tekstualni smisao. U tom pravcu tefsir unutar autentičnih kiraetskih verzija otvara mogućnost boljeg razumijevanja i tumačenja kurʼanskoga teksta, što ćemo u nastavku ovog poglavlja prezentirati kroz tefsirske eksplikacije pauzalnih formi.

  Tefsirske eksplikacije pauzalnih formi na primjeru ajeta
  sure Āli ‘Imrān

  Pravopis Osmanovih mushafa bio je bez dijakritičkih tačaka, vokala i interpunkcijskih znakova, a to je otvaralo mogućnost različitog čitanja i različite primjene pauzalnih formi i, shodno tome, različitog tumačenja i razumijevanja kurʼanskih ajeta. Kroz eksplikaciju pauzalnih formi u 7. ajetu sure ĀliImrān predstavit ćemo utjecaj različitih pauzalnih formi na značenje ajeta, uz naznaku da svaka vrsta pauzalne forme, na stanovit način, obezbjeđuje svojevrsni pristup tekstu ajeta i doprinosi njegovom „objektivnom značenju“.

  Punktuacija Kurʼana pomaže u razumijevanju intencija Kurʼana, što možemo vidjeti i kroz eksplikaciju 7. ajeta sure ĀliImrān i riječi Uzvišenog:

  ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُۘ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾

  A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: „Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!“11

  Ovaj ajet je jedan od onih o kojem učenjaci/mufessiri najviše raspravljaju zbog pauziranja (الوقف) u njemu, da li su u njemu primijenjene pauzalna ili kontekstualna forma na koju utječe akuzativ stanja ili subjekat čiji je predikat riječ yaqūlūna ﴿يَقُولُونَ﴾.

  Skoro da nema mufessira koji se posebno ne osvrće na ovaj ajet, a učenjaci o pitanju pauzalne forme (الوقف) u ovom ajetu iznose tri mišljenja:

 1. da se primjenjuje pauzalna forma (الوقف) kod sintagme illallāh
  ﴿إلَّا اللهُ﴾;

  Pauziranje kod riječi illallāh ﴿إلَّا اللهُ﴾ je potpuna pauzalna forma (الوَقْفُ التَّامُّ), budući da je ono što slijedi i formalno i značenjski nova rečenica. Toga mišljenja su Nāfiʻ, al-Kisāʼī, Yaʻqūb, al-Farrāʼ, al-Aẖfaš, Abū Ḥātim, Ibn Qaysān, Abū Isḥāq, aṭ-Ṭabarī, Aḥmad b. Mūsā al-Luʼluʼī, AbūUbayd al-Qāsim b. Salām, AbūUbayda, Muḥammad b. ‘Īsā al-Asbahānī, Ibn al-Anbārī, Abū al-QāsimAbbās b. al-Faḍl.12 Oni smatraju da oni koji su dobro upućeni u nauku ne poznaju teʼvil, nego samo potvrđuju i vjeruju u ono što se objavljuje. Ovo je mišljenje i većine mufessira.

 2. da se ne primjenjuje pauzalna forma (الوقف) kod riječi illallāh ﴿إلَّا اللهُ﴾, nego se primjenjuje kontekstualna forma (الوصل);

  Zastupnici drugog mišljenja smatraju da se rečenica ne završava kod riječi illallāh ﴿إلَّا اللهُ﴾, nego se dio ajeta wa ar-rāsiẖūn al-‘ilm yaqūlūna āmannā bihī ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ i formalno vezuje za ono što mu prethodi.13

 3. da u jednom smislu prednost ima kontekstualna forma (الوصل), a u drugom smislu prednost ima pauzalna forma (الوقف).

  Učenjaci koji zastupaju prvo mišljenje, tj. da se primjenjuje pauzalna forma (الوقف) kod riječi illallāh ﴿إلَّا اللهُ﴾, navode sljedeće argumente:


1 Ğalāluddīn ʻAbdurraḥmān b. Abū Bakr as-Suyūṭī, umro 911/1515. godine.

2 As-Suyūṭī, al-Itqān ulūm al-Qurān, Kairo, s. a.

3 Ḥusayn b. Muḥammad ar-Rāġib al-Iṣfahānī, umro 502/1108. godine.

4 Muḥammad b. ‘Abdullāh az-Zarkašī, umro 794/1391. godine.

5 Almir Fatić, Kuranski semantički kontekst, FIN/El-Kalem, Sarajevo, 2014, str. 189.

6 Vidi šire: as-Suyūṭī, al-Itqān ulūm al-Qurʼān, dio IV, str. 167-169; Enes Karić, Kako tumačiti Kurʼan, Tugra, Sarajevo, 2005, str. 348-350; Enes Karić, Kurʼan u savremenom dobu, Svjetlost, Sarajevo, 1991, str. 57-63.

7 ĀliImrān, 7. U radu je korišten prijevod Besima Korkuta, Sarajevo, 1984. godine.

8 Hūd, 1.

9 Az-Zumar, 23.

10 Vidi šire: as-Suyūṭī, al-Itqān..., dio II, str. 3.

11 ĀliImrān, 7.

12 Muḥammad b. Muḥammad Ibn Ğazarī, at-Tamhīd ʻilm at-tağwīd; taḥqīq: ‘Alī Ḥusayn al-Bawwāb, Rijad, 1985, str. 170.

13 Ibn Ğazarī, at-Tamhīd..., str. 170.

14 Vidi: Abū ‘Amr ad-Dānī, al-Muktafā al-waqf wa al-ibtidāʼ, Kairo, 2010, str. 58.

15 Kao što Uzvišeni Allah kaže: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾, a potom se čestica ponavlja, tj. ponovo počinje sa (أَمَّا): ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ﴾, ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾, u suri al-Kahf, 79-82.

16 Ovo je argumentacija as-Siğistānīja koju al-Anbārī osporava riječima: „Ovo je pogrešno jer da je značenje ‘a što se tiče dobro upućenih u nauku, pa oni govore’ ne bi se moglo nadomjestiti ispuštanje rječice ammā (أمَّا) i fa (فَ), jer ove riječi nisu od onih koje se prikrivaju (ispuštaju). Vidi: Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī, Īḍāḥ al-waqf wa al-ibtidāʼ, Kairo, 2012, str. 281.

17 Al-Anbārī, Īḍāḥ al-waqf..., str. 281.

18 Abū ‘Abdullāh b. Muḥammad b. Ṭayfūr as-Siğāwandī, Ilāl al-wuqūf, taḥqīq dr. Muḥammad b. ‘Abdullāh b. Muḥammad al-‘Īdī, knjiga I, Maktaba ar-Rušd – Nāširūn, Rijad, 2006, str. 361.

19 Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ al-Qurʼān wa aṯaruhu taqrīr masāʼil al-ʻaqīda, Medina, 1436, h.g., str. 75.

20 ʻIzzat Šiḥāta Kirār, al-Waqf al-Qurʼāniyy wa aṯaruhu at-tarğīh ʻinda al-Ḥanafiyya, Kairo, 2003, str. 64.

21 Muḥammad b. Ismā‘īl al-Buẖārī, aḥīḥ al-Buẖārī, Buharijeva zbirka hadisa, prijevod Hasan Škapur i grupa prevodilaca, knjiga III, Sarajevo, 2008, hadis br. 4547, str. 545-546.

22 Abū Ğa‘far Aḥmad b. Muḥammad b. Ismā‘īl an-Naḥḥās, al-Qaṭwa al-itināf aw al-waqf wa al-ibtidā’, Bejrut, 2002, str. 118.

23 Vidi šire: Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ..., str. 73-88; ʻIzzat Šiḥāta Kirār, al-Waqf al-Qurʼāniyy..., str. 63-68.

24 Vidi: Al-Anbārī, Īḍāḥ al-waqf..., str. 280; ad-Dānī, al-Muktafā..., str. 58.

25 Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ..., str. 77.

26 Ṣād, 29.

27 Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ..., str. 77-78.

28 Ibid, str. 78; an-Naḥḥās , al-Qaṭ‘..., str. 119.

29 ʻIzzat Šiḥāta Kirār, al-Waqf al-Qurʼāniyy..., str. 66.

30 Ibid.

31 Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ..., str. 86.

32 Ibid, str. 82.

33 Abū ‘Abdullāh Aḥmad b. Ḥanbal aš-Šaybānī, Musnad, Kairo, 1995, hadis br. 2439.

34 Vidi šire: Abṣār al-islām b. Waqār al-islām, al-Waqf wa al-ibtidāʼ..., str. 73-88; ʻIzzat Šiḥāta Kirār, al-Waqf al-Qurʼāniyy..., str. 63.