UDK: 347(620)“1883“

HUSEIN KAVAZOVIĆ Izvorni naučni rad Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini


UVOĐENJE SEKULARNOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA U EGIPAT: NACIONALNI GRAĐANSKI

ZAKONIK (Qānūn al-madanī al-ahlī) IZ 1883. GODINE


Sažetak

Savremena povijest muslimanskih zemalja može se pratiti od početka 19. stolje- ća. Promjene koje su tada nastupile imale su više uzročnika, ali su najneposrednije izazvane upadom Napoleona Bonaparte u Egipat. Potreba da se odupru invaziji, koja je bila u toku, dovela je vlasti u poziciju da pristanu na reformu, prije svega, vojnih snaga, ali će ona ubrzo otkriti slabosti cjelokupnog sistema na kojem je počivala država. Da bi reforma vojske bila uspješna, moralo se pristupiti reformi ekonom- skog sistema zemlje, industrijalizaciji, uvođenju bankarskog sistema i otvaranju javnih radova. To je zahtijevalo promjene u pravnom sistemu i prilagođavanje novim uvjetima i novim ustanovama. Sve to je dovelo do spoznaje da se mora državi dati nova uloga u vođenju poslova kojima bi se zaštitilo društvo i sačuvala neovisnost i samostalnost. Egipat, kao i druge zemlje, počet će uvoditi reforme, a to se odrazilo i na pravni sistem i kodifikaciju građanskog prava. Cilj ovoga rada je da predstavi uzroke, napore i rezultate reforme koja je poduzeta od strane egipatskih vlasti tokom

 1. stoljeća.


  Ključne riječi: reforma pravosudnog sistema u Egiptu, recepcija francu- skih zakona, Mješoviti zakonik Egipta iz 1875. godine, Nacionalni zakonik Egipta iz 1883. godine.


  Uvod

  Donošenje građanskog zakonika u bilo kojoj zemlji predstavlja važan događaj u izgradnji njenog pravnog sistema. Egipat, koji se tokom 19. stoljeća borio za svoju nezavisnost od Osmanlijske carevine, potpao je pod ovisnost od evropskih zemalja, koje su se umiješale u njegov pravni sistem putem kapitulacija i uspostavom Mješovitog pravnog sistema. Prilike koje su dovele tu zemlju u ekonomsko ropstvo omogućit će i britansko-francusko tutorstvo, a kasnije i njenu okupaciju od strane V. Britanije. Uprkos tome, Egipat je nastojao izgraditi vlastiti pravni sistem i donijeti vlastiti građanski zakonik, kako bi preduprijedio uplitanje V. Britanije u taj sistem. U ovom poglavlju govorit ćemo o političkim prilikama u Egiptu i uvjetima pod kojima je done- sen Egipatski nacionalni građanski zakonik 1883. godine. Govorit ćemo i o sadržaju Zakonika, njegovim karakteristikama, sistematici, izvorima, jeziku, stilu i nomotehnici izrade.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  65

  Husein Kavazović


  1. Vrijeme, sredina i uvjeti nastanka nacionalnog građanskog zakonika u Egiptu


   Posljednja četvrtina 19. stoljeća u Egiptu obilježena je nastojanjem vlasti da provede sudsku reformu. Potreba za reformom bila je više nego očita. Zemlja se ubrzano razvijala i činjeni su veliki napori da se uključi u društvo naprednih država. Izgrađeni su važni infrastrukturni objekti: uspostavljena je željeznica i otvoren Suetski kanal, unaprijeđen je sistem za navodnjavanje, oformljena pomorska flota i modernizirana vojska, a uspostavljene su i osno- ve za novi obrazovni sistem. Sve to su pratili i drugačiji društveni odnosi, koje je valjalo regulirati na drugačijim osnovama u odnosu na dotadašnje. Prvi je to uočio Muḥammad ‘Alī-pāšā (vl. 1805-1849), donoseći niz zakon- skih akata u sferi javnog prava, koje je prvo zahvaćeno reformama. Oblast privatnog prava je još odolijevala, ali je bilo pitanje vremena kada će promi- jenjeni društveni odnosi zahtijevati novu regulaciju, koja će omogućiti pristup pravu ne samo obrazovanom staležu (ulemi) već i običnim ljudima.

   Od početka vladavine Ismāʻīl-pāše (1863), egipatska vlast je sebi posta- vila nekoliko ciljeva, čijim bi ostvarenjem trebalo da se ta država dovede do pune neovisnosti i samostalnosti od utjecaja Visoke porte i uvede u društvo neovisnih država.

   Po ugledu na svog djeda Muḥammada ‘Alīja, Ismāʻīl-pāšā je iznova pokrenuo niz reformi koje su bile pod stagnacijom za vrijeme njegovih prethodnika ‘Abbāsa I i Saʻīda. Različitim političkim sredstvima uspio je u veoma kratkom roku izdejstvovati tri fermana (1866, 1867 i 1873). Najzna- čajnijim, još od stjecanja široke autonomije 1841. godine, smatra se, svakako, onaj iz 1873. godine.

   Odredbama mirovnog ugovora 1840. godine, postignutog u Londonu, data je Egiptu široka unutarnja autonomija u oblastima pravosuđa i finansija, izuzev u onim pitanjima koja se tiču potpisivanja ugovora s drugim država- ma. To se najbolje vidi po neprihvatanju zakona koje je donijela Osmanlijska carevina, a koji su vezani za nemuslimane, proistekle iz Hatti Humāyūna iz 1856.godine, i neprihvatanju Maǧalla al-aḥkām al-ʻadliyya, kao građanskog zakonika (1869-1876) u Egiptu.1

   Godine 1867., Nūbār-pāšā (1825-1899) podnio je, u svojstvu ministra egipatske vlade, predstavku Visokoj porti i stranim ambasadorima, akrediti- ranim kod nje, u kojoj ih obavještava o velikim finansijskim troškovima koje je platila egipatska vlada po osnovu kapitulacija strancima, putem presuda od strane konzularnih sudova u zadnjih nekoliko godina.2 Zatražena je dozvola


   1. Vidi fusnotu 2 u: Muḥammad ‘Imāra, Islāmiyyāt Sanhūrī bāšā (Cairo: Dār al-Salām, 2010), tom I, str. 393.

   2. Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr (Cairo: Maṭba‘a Madbūlī,1996), str. 98.


    66 ANALI GHB 2016; 45 (37)

    Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


    da se pristupi reformi pravosudnog sistema, kako bi se strani konzularni sudo- vi i kapitulacije koje su ih pratile dovele na podnošljivu mjeru.

    Dvije godine poslije (1869), u Egiptu se sastala međunarodna komisija koja je, nakon detaljne istrage, potvrdila navode egipatske vlade, ali je zbog protivljenja Francuske odgođena uspostava mješovitih sudova (al-maḥākim al-muḫtaliṭa), što će se desiti tek 1875. godine. Odluku velikih sila da se u Egiptu uspostavi mješoviti sudski sistem pratila je potreba da se donesu posebni zakoni koji bi bili u službi tih novih sudova. Ovaj posao povjeren je francuskom advokatu Maitre Manoury, sekretaru Međunarodne komisije za uspostavu mješovitih sudova u Egiptu.3

    Nakon što je uspostavljen mješoviti sudski sistem u Egiptu, vlada je 1880. godine odlučila unijeti više reda u sudove koji su se bavili rješavanjem sporo- va među samim Egipćanima. Stanje na ovim sudovima bilo je haotično, kako to ističe Aḥmad Sanhūrī-pāšā (1895-1971). Pored šeriatskih sudova koji su važili za sudove opće nadležnosti, postojale su i druge sudske instance, kao što su trgovački sudovi i upravno-sudska tijela (maǧālis), čiji se broj mije- njao tokom godina i koja su imala različite nadležnosti, ovisno o potrebama vlasti. Opća karakteristika ovih upravno-sudskih tijela i sudova ogledala se u tome da su se koristili različitim izvorima prava, kao što su: šeriatski zbor- nici, zbirke fetvi, recipirani strani zakoni (Osmanlijski trgovački zakon koji je u osnovi bio recipiran Francuski trgovački zakon), fermani osmanlijskih vladara, valijini zakoni, uredbe i običajno pravo. Ovakva razuđenost izvora prava otežavala je običnim ljudima, ali i sudijama da budu unaprijed upoznati s pravima i obavezama.

    Iako je reforma javnog prava (administrativnog i krivičnog) započeta još u vrijeme Muḥammada ‘Alīja (vl. 1805-1849), općenito govoreći, Egipat je kasnio s reformom pravosuđa, a samim time i s donošenjem nove regula- tive na način kako je to činila vlada u Carigradu tanzimatskim reformama. Osmanlije su u periodu od 1869. do 1876. godine pristupili kodifikaciji u sferi privatnog prava (šeriatskog obligacionog prava, s elementima šeriatskog procesnog prava), na osnovama hanefijskog mezheba, pod imenom Maǧalla al-aḥkām al-ʻadliyya. Za razliku od Osmanlija (neki to vide i kao izraz poli- tičke namjere), Egipat je krenuo drugačijim putem.


     1. Recepcija francuskih zakona u Egiptu


      Vlada Egipta se opredijelila za recepciju većeg dijela Francuskog civil- nog zakonika iz 1804. godine. Zaduženje je dobilo Ministarstvo pravde


   3. Najm Aldeen K. Kareem, Sanhuri’s Civil Code for Arab Countries and it Relevance to Modern and Islamic law (Kuala Lumpur: Faculty of law University of Malaya, 2009), str.72.


   ANALI GHB 2016; 45 (37)

   67

   Husein Kavazović


   (Wizāra al-ḥāqāniyya), na čelu s ministrom Muḥammadom Qadrī-pāšom (1821-1886), koji je formirao komisiju (i ujedno bio na njenom čelu), koja je izradila nacrt Nacionalnog građanskog zakonika (Qānūn al-madanī al-ahlī). Komisija, koju su sačinjavali stranci i domaći ljudi,4 nažalost, nije iza sebe ostavila pripremne radove iz kojih bi se vidjelo kako je pristupila izradi nacr- ta zakona i koje je izvore uključila. Kodifikacija Nacionalnog građanskog zakonika (Qānūn al-madanī al-ahlī) sadržavala je šest zakona i to: Građanski zakon (Qānūn al-madanī al-ahlī), Procesni zakon (Qānūn al-murāfaʻāt), Trgovački zakon (Qānūn al-tiǧārī), Zakon o pomorskoj trgovini (Qānūn al-tiǧārī al-baḥrī), Kazneni zakon (Qānūn al-ʻuqūbāt) i Krivični procesni zakon (Qānūn taḥqīq al-ǧināyāt). Komisija je 1881. godine, izradila Statut o organizaciji Nacionalnih sudova (Lāʼiḥa tertīb al-Maḥākim al-ahliyya), po kojoj su oni i uspostavljeni.

   Statut o Nacionalnim sudovima (Maḥākim al-ahliyya) i zakoni koji su ga pratili proglasio je Parlament 1883. godine, na insistiranje predsjednika vlade Muḥammada Šarīf-pāše (1826-1887), a potvrđeni su od strane hediva Tawfīq- pāše (vl.1879-1892), neposredno pred britansku okupaciju Egipta.5

   Egipatski nacionalni zakonik ostao je na snazi sve do 1949. godine, kada je donesen novi moderan građanski zakonik u Egiptu. Novi građanski zako- nik je polovinu odredbi zadržao iz Nacionalnog zakonika donesenog 1883. godine. Drugu polovinu čine odredbe iz dvadeset različitih izvora (većinom modernih zakonika nastalih tokom 19. i 20. stoljeća), šeriatskog prava i obi- čajnog prava. Donošenjem novog Egipatskog građanskog zakonika, dokinuta je podvojenost u pravosudnom sistemu Egipta, koja je vladala u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća, od dolaska Muḥammada ‘Alīja na vlast 1805., pa sve do 1949. godine.


    1. Političke prilike u Egiptu prije donošenja Građanskog nacionalnog zakonika 1883. godine


   Široka autonomija, koju je uživao Egipat u okviru Osmanlijskog carstva, stečena borbom Muḥammada Alīja, postepeno je razvijana u pravcu potpune samostalnosti. Posebnu ulogu u tome imao je njegov unuk Ismāʻīl-pāšā. Ovaj


   1. Aḥmad al-Sanhūrī bāšā navodi imena članova komisije koji su radili na izradi nacrta zakona za Nacionalne egipatske sudove i to: Vachere, opći zamjenik za Mješovite sudove u to vrijeme, koji je bio zadužen za izradu Kaznenog zakona i Krivičnog pro- cesnog zakona; Moriondo, bio je sudija na Mješovitom sudu u Aleksandriji, zadužen za izradu Nacionalnog građanskog zakona i Zakona za građansko procesno pravo, dok je Muḥammad Qadrī pāšā radio na izradi Nacionalnog građanskog zakona, Građanskog procesnog zakona i Trgovačkog zakona. U Komisiji su bili još i Law i Butrus Ghālī, čije uloge nisu poznate.

   2. Vidi, Kitāb Maǧmū‘a al-Qawānīn al-Ahliyya al-Madaniyya (Cairo: Al-Matba‘a al-Kubrā al-‘Āmīriyya,1896)


    68 ANALI GHB 2016; 45 (37)

    Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


    vladar Egipta koristio se svakom prilikom da osigura svojoj zemlji povoljniji položaj u odnosu na Visoku portu. U tom nastojanju nije se libio podmićivati osmanlijsku administraciju, pa čak i samog sultana ʻAbd al-ʻAzīza (vl.1861- 1876). Godine 1873. uspio je izdejstvovati potpuni sultanov ferman, kojim je Egipat dobio pravo na zaključivanje ugovora sa stranim silama, bez prethodne saglasnosti Carigrada.6

    U želji da Egipat uvede u red razvijenih zemalja ulaganjem u infra- strukturu, Ismāʻīl-pāšā je posegao za nekontroliranim zaduživanjem kod finansijskih kuća u V. Britaniji i Francuskoj. To zaduživanje je uzelo toliko maha da je 1868., a zatim i 1870. godine, morala intervenirati i sama Visoka porta, tražeći od vlada zapadnih zemalja da bude obaviještena o zaključivanju finansijskih ugovora s Egiptom, bilo da se radilo o posrednim ili neposrednim finansijskim ugovorima.7

    Ubrzo nakon stjecanja prava na samostalno zaključivanje ugovora sa stra- nim zemljama, vlada Egipta se našla u finansijskim problemima, zbog nepo- voljnih kredita koje je prethodno uzimao Ismāʻīl-pāšā. Jedan od razloga zbog čega su ovi krediti bili nepovoljni je i taj što ih je Ismāʻīl-pāšā morao uzimati na svoje ime, jer sve do 1873. godine nije mogao sklapati ugovore sa stranim zemljama u ime vlade. To je dovelo do stranog uplitanja u unutarnja pitanja zemlje. Vlade zapadnih zemalja u početku su to obrazlagale brigom za svoja plasirana sredstva u kreditima, da bi se 1876. godine ta briga pretvorila u poli- tičko uplitanje, a 1883. godine i u vojnu intervenciju od strane V. Britanije.8

    Na insistiranje stranih sila, vlada Egipta je 1876. godine morala pristati da se formira poseban Fond za otplatu javnog duga, koji je nastao zbog kredita čiji je rok otplate prispijevao. Zbog kamata koje su bile previsoke, Egipat je polagano klizio u dužničko ropstvo. Kriza je bila sve izraženija. Prispjele rate kredita se nisu mogle otplaćivati bez novih zaduženja. Vlada Egipta bila je primorana da proda i svoje dionice u Suetskom kanalu, ali ni to nije pomoglo da se izvrši finansijska konsolidacija.

    Ubrzo je od strane velikih sila došao novi zahtjev političke naravi. Zatra- ženo je da se u vladu Egipta uključe dva ministra: za finansije i rad, koji bi predstavljali vlade V. Britanije i Francuske. Pod velikim pritiskom Ismāʻīl- pāšā je prihvatio ovaj zahtjev 1878. godine, što je dovelo do narastanja neza- dovoljstva i formiranja nacionalnog pokreta Egipta, na čelu sa Muḥammadom Šarīf-pāšom.9


   3. Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 98.

   4. Fedor A. Rotshtein, Tārīḫ al-Mas᾽ala al-Miṣriyya, (u prijevodu na arapski: ‘Abd al-Ḥāmid al-‘Abādī i Muḥammad Badrān) (Cairo: Maṭba‘a al-I‘timād,1923), str. 5., Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 101-102.

   5. Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 96.

   6. Joseph von Hammer, Historija Turskog /osmanskog/ carstva, tom III, str. 477.


    ANALI GHB 2016; 45 (37)

    69

    Husein Kavazović


    Članovi pokreta su svoje zahtjeve predočili putem parlamenta. U njima su iznijeli svoje viđenje stanja u zemlji i predložili neophodne mjere koje se moraju poduzeti, kako bi se zaustavila politička i finansijska ovisnost o stra- nim silama i povratila neovisnost zemlje. Suočen s narastajućim nezadovolj- stvom, Ismāʻīl-pāšā je u potpunosti prihvatio zahtjeve nacionalnog pokreta i pristao da se formira vlada nacionalnog spasa, u kojoj nije bilo stranaca, a na čijem je čelu bio Muḥammad Šarīf-pāša. Svoju odluku saopćio je pred- stavnicima stranih zemalja, akreditovanim u Egiptu. Strane predstavnike u vladi Ṭawfīq-pāša je obavijestio o formiranju nove vlade, koja će raditi na saniranju teškog finansijskog stanja i ozdravljenju političkih prilika u zem- lji.10 Odluku da formira vladu nacionalnog spasa Ismāʻīl-pāšā je morao platiti svojim povlačenjem s trona Egipta 26. jula 1879. godine u korist svoga sina Tawfīq-pāše, pod pritiskom Britanaca i Francuza, a uz saglasnost Visoke porte. Tawfīq-pāšā je prihvatio Zakon o likvidaciji dugova (1880) kojim se razgraničilo izmirenje obaveza prema stranim dužnicima od obaveza državne blagajne.11


  2. Pojava nacionalnog pokreta u Egiptu


Posebno mjesto u historiji Egipta ima pojava nacionalnog pokreta 1879. godine, pod imenom Liga za domovinu (Ǧamʻiyya al-waṭaniyya), nastalog kao odgovor na sve veću finansijsku i političku krizu u zemlji. Ovaj pokret je u pravom smislu riječi nosio ime nacionalnog pokreta, jer je u sebi okupio skoro sve slojeve egipatskog društva: plemstvo, ulemu, obrtnike, oficire; pred- stavnike svih triju konfesija: šejhulislama, patrijarha i rabina.12 Njegova poja- va ima poseban značaj za političko-pravno uređenje zemlje iz dva razloga:

 1. Vidi:, ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl (Cairo: Dar al-Ma‘ārif, 1982), tom II, str.204., Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str.116., Fedor A. Rotshtein, Tārīḫ al-Mas᾽alah al-Maṣriyya, (u prijevodu na arapski: ‘Abd al-Ḥāmid al-‘Abādī i Muḥammad Badrān), str. 85.

 2. Joseph von Hammer, Historija Turskog /osmanskog/ carstva, tom III, str.477. Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str.117., Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (Cambridge: Cambridge University press, 1978), vol II, str. 193.

 3. Fedor A. Rotshtein, Tārīḫ al-Mas᾽ala al-Miṣriyya (u prijevodu na arapski: ‘Abd al-Ḥāmid al-‘Abādī i Muḥammad Badrān), str. 85., ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, str. 199.


  70 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Odgovor na zahtjeve Lige za domovinu bio je pozitivan. Ismā’īl-pāšā je uvažio sve zahtjeve pokreta i ovlastio Šarīf-pāšu da formira vladu nacional- nog spasa, u koju bi ušli domaći ljudi bez prisustva stranaca, kao što je to bio slučaj s prethodne dvije vlade, na čijem čelu su bili Nūbār-pāšā i Tawfīq-pāšā.

  Pismo koje je uputio Ismāʻīl-pāšā mandataru za sastav nove vlade Muḥammadu Šarīf-pāši, kao odgovor na zahtjeve pokreta koga je on pred- stavljao, posebno je važno s aspekta promjena koje će poslije uslijediti. U pismu se izričito navodi da se potrudi vlada, prije svega, da pripremi zakone, slične zakonima prema kojima se postupa u Evropi.

  Iz pisma se jasno vidi da je jedan od važnijih zadataka vlade izrada novih zakona, po uzoru na one u evropskim zemljama. Pored toga što je pismo bilo odgovor na zahtjeve revolucionara, ono je bilo i dokument programskog karaktera za rad vlade u području donošenja pravne regulative u zemlji. To će se ubrzo i ostvariti, kada je iste godine Muḥammad Šarīf-pāšā pred parlament izašao s prijedlogom prvog ustava i izbornog zakona. Oba prijedloga su bila na tragu predstavke koju je podnijela Liga za domovinu hedivu Ismā’īl-pāši

  1. aprila 1879. godine.14

   Nacrt ustava je predviđao u čl.15 poslanički imunitet; u čl.27 nemoguć- nost da zakoni stupe na snagu prije nego ih odobri parlament; u čl.34 utvrđen je broj poslanika, njih 120 iz Egipta i Sudana; u čl.36 utvrđuje se odgovornost vlade i obavezuje se na donošenje zakona o odgovornosti ministara.15

   Iako neki autori ovaj nacrt smatraju ustavom,16 on nije bio potvrđen od strane hediva Ismāʻīl-pāše, iz razloga što velike sile nisu dozvolile da ovaj pokret dobije priliku, a iste godine (26. juna 1879.) Ismāʻīl-pāšā je morao abdicirati u korist svog sina Tawfīq-pāše.

   Razdoblje od 1879., pa do okupacije zemlje od strane V. Britanije 11. jula 1882. godine bilo je obilježeno nestabilnim vladama i ‘Urābijevom vojnom pobunom.17

   Aḥmad ‘Urābī, vođa vojnih protesta (1881), zatražio je od hediva Tawfīq- pāše da se formira „narodna vlada“ na čijem čelu bi ponovo bio M. Šarīf-


 4. ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, str.179., Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 170-171.

 5. Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 175.

 6. Isto, str. 176.

 7. ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, str. 209.

 8. Gabor Agoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York, Facts On File, 2008), str. 555.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  71

  Husein Kavazović


  pāšā. Vlada je formirana uz veliko oklijevanje Šarīf-pāše, a u nju je ušao i Muḥammad Qadrī-pāšā, u svojstvu ministra pravosuđa (nāẓir al-ḫāqāniyya). Muḥammad Šarīf-pāšā je nastavio sa realizacijom svoje namjere da u zemlji obnovi parlamentarni život i donese novi ustav, na osnovama nacrta iz 1879. godine. Novi parlament se sastao u decembru 1881. godine, a već u januaru naredne godine M. Šarīf-pāšā je ponudio novi prijedlog ustava. Obrazovanje novog parlamenta i podnošenje prijedloga ustava, kojim bi se kontrolirali finansijski tokovi u zemlji izazvao je protivljenje velikih sila, koje su ovakav scenarij željele spriječiti po cijenu izbijanja rata, što je i dovelo do okupacije zemlje.

  Dok je trajala kriza, vlada Muḥammada Šarīf-pāše ponovo je podnijela ostavku, a na njenom mjestu izmijenile su se dvije vlade, čiji period trajanja je bio veoma kratak. Ponovo je zatraženo da Muḥammad Šarīf-pāšā formira vladu, četvrtu po redu, u augustu 1882. godine. Ta vlada ostala je na vlasti do januara 1885. godine, kada je, pod pritiskom Britanaca, hediv Tawfīq-pāšā pristao da odvoji Sudan od Egipta, zbog čega je vlada podnijela ostavku.


   1. 1. Uspostava nacionalnih sudova u Egiptu


    Odluka da se pristupi reorganizaciji pravosudnog sistema, koji bi važio za domaće stanovništvo u Egiptu, donesena je na tragu reforme koja je poduzeta 1875. godine formiranjem mješovitih sudova. Vlada je krajem 1880. godine formirala komisiju sa zadatkom da pripremi statut za nacionalne sudove i zakone po kojima bi se sudilo. Komisija je ponudila statut 17. novembra 1881. godine vladi koja ga je usvojila i imenovala državnog tužitelja i pred- sjednike sudova. Pošto je u međuvremenu izbila ʻUrābījeva revolucija morao se odložiti početak njihova rada, nakon što je ponovo, po četvrti put, formi- rana vlada Muḥammada Šarīf-pāše. U junu 1883. godine donesen je novi statut, koji se u nijansama razlikovao od statuta iz 1881. godine. U njemu se nigdje ne spominje statut iz 1881.godine, te se stječe dojam, prema mišljenju Aḥmada al-Sanhūrīja, da su nacionalni sudovi formirani pod okupacijom, što nije tačno. Zajedno sa statutom 1883. godine, potvrđeni su i zakoni koje je komisija, na čelu s Muḥammadom Qadrī-pāšom, izradila 1881. godine. Ovi zakoni, kao što je poznato, recipirani su uglavnom iz francuskih zakona, s manjim brojem odredbi preuzetih iz šeriatskog prava, a neke od odredbi i iz francuske sudske prakse. Trideset i prvog decembra 1883. godine ozvaničen je početak rada nacionalnih sudova, samo nekoliko dana prije nego što je vlada podnijela ostavku, zbog krize oko Sudana.

    Prilike koje su vladale u zemlji tokom donošenja Nacionalnog građan- skog zakonika bile su nepovoljne. Stječe se utisak da je Zakonik donesen u žurbi, što pokazuje i analiza, koja ukazuje na ozbiljne nedostatke u izradi


    72 ANALI GHB 2016; 45 (37)

    Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


    teksta, nastale tokom prevođenja. Namjera Egipćana je bila donijeti zakone po uzoru na evropske, što se moglo jasno razumjeti iz riječi hediva Ismā‘īl- pāše. Njegove riječi van svake sumnje otkrivaju namjeru vladajuće kuće u Egiptu da raskine s primjenom šeriatskog prava, slijedeći tako put kojeg je trasirao Muḥammad ‘Alī još od osnivanja modernog Egipta. Ipak, taj raskid nije mogao biti potpun, imajući u vidu da je područje primjene porodičnog i nasljednog prava i dalje bilo zasnovano na šeriatskom pravu, što je ostalo do danas. Opravdanja za ovako nagli prekid sigurno da nije bilo, izuzev poli- tičkih razloga, koje neki navode kao želju za udaljavanjem od utjecaja koji je mogla imati Osmanlijska carevina. Ipak, novi zakonik je unio više reda u pravosudni sistem zemlje, iako je doprinio nagloj sekularizaciji prava.


   2. Priroda pravnog sistema u Egiptu prije pojave Nacionalnog građanskog zakonika 1883. godine


  Od osnivanja Osmanlijske države krajem 13. stoljeća (1299) vladarska kuća Osmana usvojila je pluralni pravni sistem, koji je, kako navodi Esin Orucu, ostao na snazi sve do početka 19. stoljeća. Sultan Selim I je 1517. godine osvojio Egipat, koji je postao dio pravnog sistema Osmanlijske care- vine, a osmanlijski sultan preuzeo i imperijum halife kojeg su do tada držale halife iz dinastije Abasija. Pored šeriatskog prava, koje je bilo pravo opće nadležnosti, sultani su izdavali fermane,18 koji su imali snagu naredbe, iza kojih se obično dodavao epitet šarīf ili humāyūn. Pored fermana, osmanlijski vladari su s vremena na vrijeme izdavali zbirke zakona (zakonike) pod ime- nom kānūnnāma, zakone svjetovnog karaktera u kojima se uglavnom pošto- vala islamska pravna tradicija.19

  Pluralni pravni sistem, koji je karakterizirao Osmanlijsku carevinu, podrazumijevao je koegzistenciju različitih oblika prava i običaja i njihovo prakticiranje uporedo sa šeriatskim pravom, koje je imalo karakter državnog prava. Ovaj pravni pluralizam u Osmanlijskoj carevini bio je poznat kao millet sistem. U njemu se nemuslimanima priznavalo pravo na ispovijedanje vjere, vjersku samoupravu i primjenu vlastitog prava u domeni ličnog statu- sa.20 Izdavanjem Ḫaṭṭi šarīfa od Gulhane 1839. godine, Osmanlijska carevina je počela transformirati svoj pluralni pravni sistem u mješoviti, sa ciljem integracije nemuslimanskog življa u jedinstven pravni sistem. Ovaj proces


 9. Riječ perzijskog porijekla, u značenju naloga ili naredbe. Vidi, Nerkez Smailagić,

  Leksikon islama (Sarajevo: Svjetlost, 1990), str. 184.

 10. Bernard Botiveau, „Savremena recepcija islamskog prava: Slučaj Egipat“ kod F.Karčić i E.Karić, Šeriatsko pravo u savremenom društvu (Sarajevo: Pravni centar, Fond otvoreno društvo, 1998), str. 105.

 11. Vidi, Pravni leksikon (Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007), str. 734.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  73

  Husein Kavazović


  odvijao se pod imenom Tanẓīmāt, koji je, prema većini historičara šeriatskog prava, označio početak sekularizacije prava u islamskom svijetu.21

  S obzirom na to da je Egipat još uvijek priznavao suverenitet sultana u Carigradu, te da se Londonskim mirom i carskim fermanom iz 1841. godine obavezao na poštivanje zakona Visoke porte, uz određeni stepen pravne auto- nomije, s razlogom možemo utvrditi da je, bar formalno, nova vlast u Egiptu bila obavezna primjenjivati zakone koje je donosila Visoka porta.

  Mješoviti pravni sistem, koji je uspostavljen, razlikovao se od dotadaš- njeg pluralnog sistema po tome što je u sebi integrirao, u većoj ili manjoj mjeri, dijelove različitih pravnih sistema (francusko i šeriatsko pravo), tako da su oni sačinjavali jednu cjelinu. Ipak, može se primijetiti da Osmanlijska carevina, uprkos žarkoj želji da izgradi jedinstven pravni sistem u koji bi bili integrirani svi stanovnici zemlje, u tome nije uspjela sve do svoje propasti. To joj je pošlo za rukom, doduše, samo za vrijeme kratkog perioda važenja porodičnog zakona Hukuki Aile Kararnamesi, kojeg je ubrzo morala staviti van snage, zbog protivljenja nemuslimanskog življa u Carevini i pritiska stranih sila.

  Prema Vernonu Palmeru,22 mješoviti pravni sistem, za razliku od drugih sistema, ima tri glavne odlike:

 12. Vidi više o tome kod: dr. Fikret Karčić, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma

  (Sarajevo: Islamski teološki fakultet, 1990), str. 44 i dalje.

 13. Autor knjige Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family, koja je doživjela nekoliko izdanja, među kojima i: Cambridge University press, 2006.

 14. U pravnoj nauci kod većine zapadnih teoretičara dominira stav da naziv mješoviti pravni sistem (mixed legal system) uglavnom se odnosi na sistem u kojem koegzistiraju anglo- saksonsko i civilno pravo (common law and civil law). Prema ovim stavovima, ovaj naziv se ne može koristiti za miješanje i koegzistenciju drugih sistema, kao naprimjer šeriat- skog i francuskog prava u Osmanlijskoj carevini ili u slučaju Egipta, gdje je nakon oku- pacije od strane V. Britanije došlo do miješanja anglosaksonskog, civilnog i šeriatskog prava. Ovakvo stajalište predstavlja uzak evropocentričan pogled i ne može se prihvatiti kao općeprihvatljiv stav. Neki od zapadnih teoretičara tvrde da i sam naziv mješoviti pravni sistem potiče iz Egipta, a vezan je za uspostavu Mješovitog sudskog sistema u ovoj zemlji 1875. godine. Vidi o tome više kod: Vernon Valentine Palmer, “Quebec and her Sisters in the Third Legal Family“ in McGill law Journal/Revue de Droit de McGill, vol.54, to be cited as:( 2009)54 McGill L.J.321-351


  74 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  rezultat političkih, ekonomskih i društvenih prilika koje su vladale u zemlji. Ova razdoblja se međusobno naslanjaju, a njihove prijelaznice čine zajednič- ku poveznicu koja karakterizira razvoj pravnog sistema u Egiptu tokom 19. stoljeća.


  3. 1. Pravni sistem u vrijeme vladavine Muḥammada ‘Alīja


  Prvi period mogli bismo označiti kao period od dolaska na vlast Muḥamada ‘Alīja do zaključivanja Londonskog mira (1840) i izdavanja fer- mana (1841) od strane sultana Maḥmūda II, kojim se regulira status Egipta u odnosu na Osmanlijsku carevinu. Ovaj period mogli bismo nazvati tran- zicijskim, u kojem počinju promjene u pravnom sistemu, ali one još uvijek nisu tako intenzivne da raskidaju vezu s postojećim pravnim sistemom. To je period u kome Muḥammad ‘Alī uvodi reformu u vojsku i administraciju i oživljava poljoprivredu. Promjene u pravnom sistemu su u duhu ovih reformi i predstavljaju začetak reformi koje će uslijediti nakon 1841. godine.

  Odmah po preuzimanju vlasti nad Egiptom (1805) u svojstvu valije

  (guvernera) Egipta, Muḥammad ‘Alī osniva tijelo pod imenom Dīwān al-wālī (Guvernerov savjet). Ovo tijelo je imalo neograničene nadležnosti: admini- strativne, sudske, finansijske i zakonodavne. Rješavalo je različita pitanja sudske naravi: državna blagajna, vakuf, trgovina i vojna pitanja. U sastav divana ulazila su četverica visokih alima iz sva četiri mezheba.

  Drugo tijelo od izuzetne važnosti bilo je Al-Maǧlis al-malakī al-ʻālī, osnovano 1824. godine, i bilo je najviša sudska instanca u pokrajni. Ovaj sud spadao je u red državnih sudova Maǧālis al-aḥkām al-malikiyya, koji su se naslanjali na ustanovu ekstraordinarne nadležnosti vladara muslimanske države. Ovi sudovi su primjenjivali sekularne zakone, a pod njihovom juris- dikcijom su bila klasična krivična djela i krivična djela privrednog kriminala.24 Sva administrativna tijela koja je osnivao Muḥammad ‘Alī imala su obi- lježja upravno-sudskih tijela. Bio je to početak uvođenja dvojnog sudskog sistema, gdje se iz nadležnosti šeriatskog suda postepeno izdvajaju pojedina područja prava i predaju ovim upravno-sudskim tijelima, pod zajedničkim imenom al-maǧlis. U početku su to bili uglavnom predmeti vezani za privred-

  ni kriminal i teža krivična djela.

  Zakonodavne aktivnosti, mogli bismo kazati, poklapaju se s ambicija- ma Muḥammada ‘Alīja. One nisu bile naročito izražene u ovom periodu i uglavnom su vezane za sferu javnog (krivičnog) prava i ekonomskih odnosa. Možemo izdvojiti nekoliko akata koji su imali snagu zakona, a koji su done- seni od strane Muḥammada ‘Alīja:


 15. Fikret Karčić, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo: Islamski teološ- ki fakultet, 1990), str. 34.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  75

  Husein Kavazović


 16. R.Peters, „Islamic and Secular Criminal law in nineteenth century Egypt: The Role and Function of the Qadi“ in: Islamic law and Society (Leiden: E.J. Brill, 1997), str.73., www. docserver.ingentaconnect.com, pregledano 28.2.2014.

 17. Isto, str. 73.

 18. Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn

  (Al-Iskandariyya, Al-Sa‘danī, 2005), str. 386.

 19. Isto, str. 384.

 20. R.Peters, „Sharia and the State: Criminal law in nineteenth century Egypt“, in: Ed. C. van Dijk and A. H. de Groot, State and Islam (Leiden: CNWS, 1995), str.153. www.dare.uva. nl/document/179837, pregledano 16. 2. 2014.

 21. F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879 (Cairo, The American University in Cairo press, 1999), str. 49.


  76 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Godine 1842., formirao je novo upravno-sudsko tijelo koje se smatra prvim korakom u uspostavljanju sekularnog sudskog sistema u Egiptu,31 pod nazivom Ǧamʻiyya al-ḫāqāniyya, sa sjedištem u Kairu. Ono što je najvjero- vatnije opredijelilo Rudolpha Petersa za ovu tvrdnju jesu nadležnosti koje je ovo tijelo imalo: donošenje zakona i statuta, sudska nadležnost nad procesu- iranjem krivičnih djela u vojnim i civilnim pitanjima u Kairu, nadležnost u rješavanju finansijskih sporova, a u isti mah služilo je i kao apelacijsko vijeće za odluke nižih organa. Ova tvrdnja mogla bi biti sporna uzme li se u obzir da je Dīwān al-wālī, osnovan 1805. godine, imao slične nadležnosti koje je kasnije preuzeo i Al-Maǧlis al-malakī al-ʻālī. Zatim je 1845. godine, po uzoru na osmanlijske trgovačke sudove, formiran Trgovački sud u Egiptu, čija nad- ležnost je bila rješavanje sporova između Egipćana i stranaca. Godine 1849. Al-Maǧlis al-malakī al-ʻālī je preimenovan u Maǧlis al-aḥkām i služio je sve do 1889. godine za najvažniju sudsku instancu u Egiptu.


  3. 2. Pravni sistem u doba Saʻīd-pāše i hediva Ismāʻīla


  U periodu 1852-1854. godine formirana su upravno-sudska tijela Maǧalis al-aḥkām al-malikiyya na nižim nivoima, dok je Maǧlis al-aḥkām služio kao apelacijski sud koji je svoje presude upućivao na valijin kabinet, kako bi bile izvršavane. Za vrijeme Saʻīd-pāše Maǧlis al-aḥkām kratko je prestao s radom da bi ubrzo ponovo bio obnovljen (1856).32

  Pred kraj svoje vladavine Sa’īd-pāšā je formirao još jedno vijeće pod imenom Maǧlis qūmisiyūn (1861), s jurisdikcijom u rješavanju sporova između Egipćana i stranaca. Ovo vijeće nije moglo raspravljati o sporovima u predmetu nepokretnosti, jer je to bila isključiva nadležnost šeriatskih sudova. Apelaciona instanca i za ovo sudsko vijeće bio je Maǧlis al-aḥkām.33

  U ovom razdoblju dolazi i do prve reforme šeriatskog suda, odnosno izdavanja prve uredbe o njegovoj organizaciji. Sve do 1856. godine, šeriat- ske sudije su postavljani iz Carigrada, od strane Visoke porte. Iste godine Saʻīd-pāšā (vl. 1854-1863) postigao je dogovor s Visokom portom da, izuzev šeriatskog sudije u Kairu, ostale šeriatske sudije postavlja on svojim ukazom. Iste godine izdata je uredba o organizaciji šeriatskih sudova, u čiji sastav su uključeni i muftije, po položaju, s kojima su kadije bili obavezani konsultirati se u izdavanju presuda. Na ovaj način presude šeriatskog sudije nisu više bile


 22. Rudolph Peters, „Administrators and Magistrates: The Development of a secular Judiciary in Egypt, 1842-1871“ in: Die Welt des Islams, 39 (1999), pp. 378-397., www. docserver.ingentaconnect.com, pregledano 28. 2. 2014.

 23. Isto str. 383.

 24. Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str.422.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  77

  Husein Kavazović


  neprikosnovene. Služba muftije je uvedena i u ostala sudska tijela sekularne naravi, kao što je bio slučaj s Maǧlis al-aḥkām, a postojalo je i posebno vijeće uleme Maǧlis al-ʻilmī (sa sjedištem u Kairu), kome je konsultacije pružao Majlis al-aḥkām, ukoliko je bilo u dilemi oko presude.34

  U ovom periodu doneseni su i novi zakoni, a izvršena je i kodifikacija, sabiranje postojećih u jedinstvenu zbirku. Muḥammad ‘Alī je za svog života donio još nekoliko zakona, kao što su to učinili i njegovi nasljednici. Među donesenim zakonima, posebnu ulogu su imali:

 25. Rudolph Peters, „Muḥammad al-‘Abbāsī al-Mahdī (D1897), Grand Muftī of Egypt and His „al-Fatāwā al-Mahdiyya“, in: Islamic law and society, Vol.1, No.1. (1994), pp. 66-82., str. 75., www.links.jastor.org, posjećena 3. 3. 2014.

 26. R.Peters, „Islamic and Secular Criminal law in nineteenth century Egypt: The Role and Function of the Qadi“ in: Islamic law and Society,str.73-74. www.docserver.ingenta- connect.com, pregledano 28.2.2014., Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str. 374.

 27. R .Peters, „Islamic and Secular Criminal law in nineteenth century Egypt: The Role and Function of the Qadi“ in: Islamic law and Society,str.74., Vidi također: F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879, str. 57.


  78 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  ga Egipat nije recipirao, već je nastavio da primjenjuje zakon iz 1852., odnosno 1855. godine.37


 28. Vidi o tome više kod: Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str. 386., Vidi također: F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879, str. 57.

 29. F. Robert Hunter,Egypt under the Khedives 1805-1879, str. 56.

 30. R .Peters, „Islamic and Secular Criminal law in nineteenth century Egypt: The Role and Function of the Qadi“ in: Islamic law and Society, str. 77-78.

 31. Richard A.Debs, Islamic law and Civil Code:The Law of Property in Egypt (New York:Columbia University press, 2010), str. 59. Fikret Karčić, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma, str. 51.

 32. Zemljište na koje se daje porez u državnu blagajnu (bayt al-māl), zauzeto od strane musli- manske vojske u Futūḥatima. Vidi o tome kod: Muḥammad Rawwās Qal‘aǧī, Ḥāmid Ṣādiq Qunalbī, Mu‘ǧam Luġa al-Fuqahā᾽ (Dār al-Nafā᾽is, 1985), str. 194.

 33. Richard A. Debs, Islamic law and Civil Code: The Law of Property in Egypt, str. 42 i

  58. Vidi, također: Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 86., Vidi i: Yacoub Artin Bey, The Right of Landed Property in Egypt (London: Wyman and sons 74-76, Great Queen Street, 1885), str. 53 i dalje.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  79

  Husein Kavazović


  Pored pravnih akata u formi zakona, donesen je i jedan broj uredbi (ordi- nance) i dekreta, po formi manjih pravnih akata, koji su s vremena na vrijeme uređivali pojedine segmente privrednog i društvenog života u Egiptu.

  Treći period u razvoju pravnog sistema u Egiptu prije donošenja Naci- onalnog građanskog zakonika poklapa se s vladavinom hadiva Ismāʻīl-pāše (1863-1879) i prvim godinama vladavine njegovog sina Tawfīq-pāše (1879- 1892).

  Ismāʻīl-pāšā naslijedio je pravni sistem kojeg su izgrađivali njegovi pret- hodnici i koji je u odnosu na tradicionalni pravni sistem, kojeg je zatekao Muḥammad ‘Alī (1805), doživio izvjesne transformacije. Sistem koji je uspo- stavljen bio je mješavina milletskog sistema i elemenata sekularnog prava.

  Ovaj pravni sistem izgrađivan je uspostavljanjem upravno-sudskih tijela (al-maǧālis) i donošenjem sekularnih pravnih akata qānūn i lāʼiḥa (zakon i statut), bilo da se radilo o originalnim pravnim aktima ili onima koji su usvo- jeni recepcijom, posrednom ili neposrednom, iz osmanlijskih zakona, prema fermānu iz 1841. godine. Uz to, treba naglasiti da su vladari Egipta imali pravo modificirati osmanlijske zakone, prema svojim potrebama, kao što je to bio slučaj s Osmanlijskim krivičnim zakonom iz 1850., koji je recipiran 1852., i dopunjen 1855. godine od strane Saʻīd-pāše, pod imenom Qānūn al-sulṭānī.

  U prvim godinama svoje vladavine Ismā’īl-pāšā je nastavio s praksom svojih prethodnika, formirajući upravno-sudska tijela i izdavajući dekrete preko kojih je provodio svoju apsolutističku vlast. Po dolasku na vlast, zatra- žio je od Maǧlis al-aḥkām da izvrši sakupljanje svih zakona koje su donijeli Muḥammad ‘Alī, ‘Abbās I i Saʻīd-pāšā. Isto tako, naredio je da se prevedu Francuski civilni trgovački zakon i krivični zakon, a 1865. godine donosi uredbu o djelimičnoj primjeni Francuskog krivičnog zakona za mito, krađu i pronevjeru.43

  Prve naznake uključivanja narodnih predstavnika u vlast vidimo u njego- voj želji da obnovi rad Savjetodavnog vijeća iz 1829. godine, koje je veoma kratko djelovalo za vrijeme Muḥammada ʻAlīja. Godine 1866. Ismāʻīl-pāšā osniva novo vijeće pod imenom Maǧlis šūrā al-nuwwāb. Iste godine donijet je statut i pravilnik: Lāʼiḥa al-asāsiyya (osnovni statut), koji se sastojao od 18 članova i kojim se regulirao rad vijeća, način izbora članova i vrijeme zasje- danja, te pravilnik pod nazivom La`iha al-niẓāmiyyah (Niẓāmnāma) sa 61 članom, kojim se regulira procedura u radu vijeća. Osnivanje vijeća Maǧlis šūrā al-nuwwāb smatra se začetkom parlamentarnog života u Egiptu. Ipak, u početku (sve do 1879.) ovo tijelo nije imalo potpunu zakonodavnu vlast,


 34. F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879, str. 57.


  80 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  već je svoje preporuke slalo hedivu na potvrđivanje.44 Tokom 1874. i 1875. godine Vijeće nije radilo, što jasno govori o njegovoj savjetodavnoj ulozi i percepciji njegove uloge u pravnom poretku od strane hediva. Nastavak rada Vijeća u 1876. godini bio je rezultat ekonomske krize, koja je zahvatila Egipat. Međutim, kriza je bila prilika da Maǧlis šūrā al-nuwwāb političkom borbom s Ismāʻīl-pāšom postepeno osvoji zakonodavnu vlast. Ovom borbom Vijeće je primoralo Ismāʻīl-pāšu da 1879. godine prizna vlast Vijeću nad vla- dom i njenim odlukama.45 Pozivajući se na ukaz kojeg je 28. augusta 1878. godine sam izdao, Ismail-paša je (1879) priznao vlast Vijeća (parlamenta) nad vladom, što se vidi iz pisma kojeg je uputio Muḥmmad Šarīf-pāši za sastav vlade:

  Ovlašćujem Vas da formirate vladu (hayʼa al-niẓāra) shodno mojoj volji od 28. augusta 1878. godine koju će sačinjavati sposobna lica, Egipćani, koji će se odgovorno odnositi prema preuzetim dužnostima i koji će biti odgovorni pred Narodnim parlamentom (Maǧlis al-umma).46

  Svakako da se sintagma Maǧlis al-umma, kojeg je u svom pismu Šarīf- pāši upotrijebio hediv Ismāʻīl-pāšā, odnosi na Maǧlis šūrā al-nuwwāb, čime je priznao parlamentarnu ulogu vijeća Maǧlis šūrā al-nuwwāba. Iste godine, u svojstvu predsjednika vlade odgovorne pred Maǧlis šūrā al-nuwwābom, Muḥammad Šarīf-pāšā je podnio prijedlog ustava na usvajanje u Parlamentu. Ustav koji se sastojao od 49 članova i koji je usvojio Parlament nije uspio ratificirati Ismāʻīl-pāšā zbog ostavke (abdikacije), koju je morao podnijeti u korist svog sina Tawfīq-pāše pod pritiskom stranih sila. Kriza koja je nastupi- la njegovim odlaskom s vlasti rezurtirala je uplitanjem stranih sila i okupaci- jom zemlje od strane V. Britanije 1882. godine. Ipak, vlada je uspjela donijeti novi ustav 1882. godine, koji se u osnovi nije puno razlikovao od ustava iz 1879. godine.47

  Uporedo s osnivanjem Maǧlis šūrā al-nuwwāba, Ismāʻīl-pāšā je poduzimao reforme u sudskom sistemu. Sudove prve instance (Maǧālis al-ibtidāʼiyya), čiju uspostavu je započeo još ‘Abbās I, nastavio je Ismāʻīl-pāšā, osnivajući uz njih i apelaciona vijeća Maǧālis al-istiʼnāfiyya u većim gradovima. Već do 1870.godine, svaka provincija je imala takve sudove. Godine 1871. uspo- stavljaju se seoski sudovi Maǧlis daʻāwī al-balad, a u glavnim gradovima provincija Maǧlis al-daʻāwī al-bandar. Ovi sudovi su sudili sitnije prekršaje za koje su izricane kazne od nekoliko pijastera ili dana zatvora.


 35. Detaljno o radu Maǧlis Šūrā al-Nuwwāb upoznaj se kod: ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, od 75- 133 i od 161-255. stranice.

 36. ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, str.208. Vidi također: Muḥammad Ṣabrī,

  Tārīḫ Miṣr, str.171.

 37. Isto, str. 202.

 38. Isto, str. 216.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  81

  Husein Kavazović


  Pored ovih sudskih vijeća, osnovani su i Maǧālis al-ḥasabiyya Stara- teljska vijeća (Maǧālis al-ḥasabiyya) 1873. godine, koja su imala posebnu nadležnost nad imovinom jetima, poremećenih osoba kao i po pitanjima izdr- žavanja djece i supruge. Ova vijeća su se u potpunosti oslanjala na šeriatsko pravo. Zakon se sastojao od 18 članova i uvodnog dijela. Tokom vremena ovi sudovi su unaprjeđivani i jedini su preživjeli reforme sudskog sistema 1875. i 1883. godine. Na vrhu ove piramide nalazio se Maǧlis al-aḥkām.48

  Uprkos tome, sudski sistem u zemlji bio je ugrožen od strane konzularnih sudova i kapitulacija, koje su zaključene sa zapadnim zemljama. Kapitulacije koje su date strancima još iz vremena potpunog prisustva osmanlijske vlasti u Egiptu (1535) proširile su se i izašle van okvira u kojima su bile do tada. Konzularni sudovi su uspjeli, u međuvremenu, u potpunosti iz ruku egipatske vlade istrgnuti izricanje sankcija strancima, pa čak i onda kada se to činilo na štetu Egipćana. Egipćani su morali svoja prava tražiti kod konzularnih sudo- va u sporovima sa strancima, shodno pravilu rimskog prava da tužitelj svoje pravo potražuje na sudu kome pripada tužena strana.49

  Godine 1867. uputio je Nūbār-pāšā predstavku Visokoj porti i ambasado- rima akreditiranim kod nje, tražeći da se pristupi reformi sudskog sistema u Egiptu, koji se nalazi u teškom stanju, opterećen kapitulacijama i konzular- nim sudovima do te mjere da je narušena i potkopana ekonomska stabilnost u zemlji.

  U početku je osmanlijska vlada imala zadršku, dok nije dobila garanci- je da se njeno suvereno pravo neće dirati nad pokrajnom. Egiptu je trebalo dvije godine da ubijedi velike sile u neophodnost reformi, a devet godina da bi ih uspostavio. Nūbār-pāšā (zvanični pregovarač u ime egipatske vlade) je obećavao stranim vladama da će novi sudovi biti neovisni, a da će garancija za to biti prisustvo stranih sudija, kako bi bili zaštićeni interesi velikih sila.50 Godine 1869. je obrazovana komisija koja je trebalo da podnese iscrpan izvje- štaj o stanju sudstva u Egiptu. U rad komisije bile su uključene V. Britanija, Francuska, Rusija, Austro-Ugarska, Italija, Sjedinjene Američke Države i


 39. Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str.423-426.

  Vidi, također: Muṣṭafā Muḥammad bay, „Al-Maǧālis al-Ḥasabiyya“ u: Kitāb al-Ḏahabī lil al-Maḥākim al-Ahliyya (Cairo: Maṭba‘a al-‘Āmīriyya bi Būlāq, 1937), tom I, str. 214 i dalje. www.dar.bibalex.org

 40. Ilyās al-Ayyūbī, Tārīḫ Miṣr (Cairo: Maktaba al-Madbūlī, 1996), tom I, str.463. Vidi, također: Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str.429-435. Također: ‘Abd al-Raḥmān al-Rāfi‘ī, ‘Aṣr Ismā‘īl, tom II, str. 258., Vidi također: Muḥammad Ṣabrī, Tārḫ Miṣr, str. 123., kao i kod: ‘Abd al-Ḥamīd Badawī pāšā,

  „Al-Tašrī‘ wa al-Qadā᾽ fī Miṣr: Āṯār al-Imtiyāzāt fī al-Qadā᾽ wa al-Tašrī‘ fī Miṣr, u: Kitāb al-Ḏahabī li al-Maḥākim al-ahliyya, tom I, str. 2. i dalje

 41. F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879 (Cairo: The American University in Cairo press, 1999), str. 175.


  82 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Pruska. Francuska je, uz Osmanlijsku carevinu,51 ponajviše odugovlačila s pristankom i tek je (1875), pod prijetnjom Egipta da će zatvoriti trgovačke sudove u Aleksandriji i Kairu dala svoju saglasnost. Mješoviti sudovi su pro- glašeni 1875. godine, a njihov rad je počeo u februaru 1876. godine.52

  Pored statuta koji je uređivao rad suda, doneseno je u prvi mah tri, a kasnije još dva zakona, pod zajedničkim imenom Qānūn madanī al-muḫtaliṭ. Ti zakoni su: Qanūn madanī, Qānūn tiǧārī, Qānūn al-murāfaʻāt al-mada- niyya wa al-tiǧāriyya. Donošenje Qānūn al-ʻuqūbāta i Qānūn al-ǧināyāta je odgođeno, tako da su krivična djela i dalje ostala u rukama konzularnih sudova.53 Većina odredbi ovih zakona crpljena je iz Francuskog civilnog, trgovačkog i krivičnog zakonika, te civilnog i krivičnog procesnog zakona. Jedan broj odredbi recipiran je iz šeriatskog prava. Jezik na kome su pisani mješoviti zakoni bio je francuski jezik, a on je bio i službeni jezik na mješo- vitim sudovima.

  Nadležnost ovih sudova je bila u sporovima između Egipćana i stranaca, a tiču se građanskog i trgovačkog prava, s tim što valja izuzeti predmete koji su bili povezani s ličnim statusom koji su i dalje ostali u nadležnosti šeriatskog i milletskih sudova. Također ovi sudovi nisu bili nadležni nad sporovima koji su se odnosili na državnu imovinu, kao i u onim sporovima koje su i dalje zadržali konzularni sudovi(lični status).54

  U nadležnost ovih sudova također je spadalo: presuđivanje u trgovačkim sporovima među različitim nacionalnostima; presuđivanje u sporovima nad nepokretnostima među strancima; svi sporovi vezani za založenu imovinu kod stranaca i podnošenje tužbe za podjelu založene imovine; presuđivanje u građanskim i trgovačkim sporovima između vlade i stranaca; presuđivanje u pojedinim krivičnim pitanjima u kojima je bio nadležan Qānūn al-ʻuqūbāt al-muḫtaliṭ; i poduzimanje mjera koje je propisivao Qānūn taḥqīq al-ǧināyāt.55 Reforme koje su poduzimali vladari Egipta po stjecanju autonomije od osmanlijskog suvereniteta sve do donošenja nacionalnog zakonika Qānūn al-ahlī bile su parcijalnog karaktera, bez ozbiljnijeg nastojanja da se oformi


 42. Ismā‘īl pāšā je sultana ‘Abd al-‘Azīza i pojedine činovnike Visoke porte potkupio i uspio ih privoljeti da mu izdaju 1873. godine novi ferman, po kojem je on samostalan u zaklju- čivanju ugovora s drugim zemljama i na taj način otklonuo suprotstavljanje Visoke porte sudskoj reformi u Egiptu.

 43. Iscrpni podaci o toku uspostave mješovitih sudova u Egiptu mogu se naći kod: Ilyās al-Ayyūbī, Tārīḫ Miṣr (Cairo: Maktaba al-Madbūlī,1996), tom I, str. 461-523.

 44. Ilyās al-Ayyūbī, Tārīḫ Miṣr, tom I, str. 495., Muḥammad Ṣabrī, Tārīḫ Miṣr, str. 124.

 45. Vidi o tome više kod: Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str. 450.

 46. F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879, str.175. Vidi također: Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan, Fāyz Muḥammad Ḥusayn, Mabādī Tārīḫ al-Qānūn, str. 448.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  83

  Husein Kavazović


  cjelovit i zaokružen pravni sistem. Parcijalan pristup je unio nesigurnost u toj oblasti, koja se do tada temeljila na zaokruženom sistemu šeriatskog prava. Egipat nije iskoristio mogućnost koja je pred njim ležala, a koju mu je davao ferman iz 1841. godine. Po tome fermanu, vlasti u Egiptu su mogle, štaviše imale su obavezu, primjenjivati zakone koje je donosila Visoka porta, a koji su bili napredniji u odnosu na oskudnu legislativu, koja je primjenjivana u Egiptu. Upravno-sudska tijela (al-maǧālis), koja su tada formirana, samo su pogoršavala stanje, jer su im nedostajali obučeni zaposlenici i adekvatna legi- slativa. Otvaranjem širokih privilegija strancima, a koje su izlazile iz okvira koja su im dali Osmanlije, egipatski vladari su do te mjere devastirali pravni sistem da su i sami strahovali od konzularnih sudova. Plaćane su basnoslovne sume novca strancima zbog presuda koje su ovi sudovi donosili protiv vlade Egipta. Ismāʻīl-pāšā je nastojao da reformom pravosudnog sistema, osniva- njem mješovitih sudova i recepcijom francuskih zakona zaustavi gubljenje suvereniteta nad zemljom. Dometi te reforme ostali su upitni za mnoge, a za ‘Abd al-Raḥmāna Rafiʻīja oni su poražavajući. Ubrzo su i ovi sudovi postali oružje u rukama stranaca i tako dodatno oslabili moć hediva. Donošenjem nacionalnog građanskog zakonika Qānūn al-madanī al-ahlī (1883) donekle je ublažen gubitak pravnog suvereniteta u zemlji. Šeriatsko pravo, koje je stolje- ćima važilo kao cjelovit i zaokružen pravni sistem potisnuto je na marginu, a u nadležnosti mu je ostalo samo porodično, vakufsko i nasljedno pravo. Sta- tus šeriatskog prava u Egiptu nije se mnogo razlikovao od statusa tog prava u Bosni i Hercegovini u vrijeme austo-ugarske okupacije i vladavine Kraljevine Jugoslavije. Pravni sistem koji je uspostavljen u posljednoj dekadi 19. sto- ljeća u Egiptu bio je mješavina milletskog sistema, nastalog u Osmanlijskoj carevini prije 19. stoljeća i recipiranih sekularnih zakona, nastalih tokom 19. stoljeća u različitim pravnim sistemima.

  Ovakvo stanje ostat će sve do 1949. godine, kada je donesen novi Gra- đanski zakonik u Egiptu, a dogovorom iz Mountreuxa 1937. godine objedi- njen pravni sistem u Egiptu na principima kontinentalne pravne tradicije, s elementima šeriatskog prava.


  4. Qānūn al-ahlī: karakteristike, pravna doktrina, metodologija izrade i sistematika


  Iako ne postoji dokumentacija o pripremnim radovima na izradi egi- patskog Nacionalnog zakonika iz 1883. godine, kako to navodi Aḥmad al-Sanhūrī-pāšā,56 što otežava pronalaženje preciznijih saznanja na kojim


 47. Aḥmad al-Sanhūrī, „Tanqīḥ al-Qānūn al-Madanī al-Miṣrī“ kod: Muḥammad ‘Imāra,

  Islāmiyyāt al-Sanhūrī pāšā (Cairo: Dār al-Salām, 2010), tom I, str. 329.


  84 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  izvorima je urađena ova kodifikacija, može se dokučiti bar vrijeme nastan- ka i to koji su izvori bili u opticaju. Odsustvo dokumentacije o pripremnim radovima na izradi Nacrta Nacionalnog egipatskog zakonika (al-ʼAʻmāl al-taḥḍīriyya) ukazuje na činjenicu da se uglavnom radilo na prevođenju zakona iz 1875. godine koji su doneseni za potrebe mješovitih sudova u Egip- tu. Odluka vlade da pristupi izradi nacrta zakona za nacionalne sudove done- sena je 1880. godine, kada je formirana prva mješovita komisija, u čiji sastav su ušli predstavnici ministarstva pravde i zaposlenici u mješovitim sudovima. U sastavu komisije se kao član nalazio i Muḥammad Qadrī-bey.57 Nakon što komisija uradi svoj dio posla, bila ga je dužna dostaviti vladi na uvid.58

  Nakon ove komisije formirana je još jedna 1881. godine, čija uloga je bila

  savjetodavna. Na njenom čelu je bio ministar pravde Muḥammad Qadrī-pāšā, a imala je zadatak da izradi statut za uspostavu nacionalnih sudova u Egiptu.59 Vlada u čijem sastavu je bio Muḥammad Qadrī-pāšā je podnijela ostavku, usred okupacije zemlje od strane V. Britanije, te je nova vlada 1882. rasprav- ljala o prijedlogu Nacrta zakona koji su pripremljeni od komisija 1880 i 1881. godine i naložila ministru Ḥusaynu Faḫrīju da uputi u proceduru uspostavu

  nacionalnih sudova.60

  U svom memorandumu kojeg je Ḥusayn Faḫrī podnio vladi navodi se stanje koje vlada u upravno-sudskim tijelima Maǧālis al-ahliyya kao što su: Maǧālis al-daʻāwī, Maǧālis al-markaziyya, Maǧālis al-ibtidāʼiyya, Maǧālis al-istiṯnāʼiyya i Maǧlis al-aḥkām.

  Ministar je ukazao na stanje pravne regulative (zakona), koja se primje- njuje na sudovima, naglasivši da ne postoji građanski zakon po kojem sude sudovi, već da se odluke donose po vlastitom nahođenju sudija (iǧtihādiyya). Ministar je ukazao i na nedostatke osmanlijskih zakona, koji su bili u pri- mjeni: Qānūn al-humāyūnī i Qānūn tiǧārī al-ʻuṯmānī. Također, on u svome memorandumu vladi ukazuje na nejasnu nadležnost upravne i sudske vlasti, kao i na ranije odluke vlade da se formiraju komisije (1880 i 1881), koje će raditi na pripremi donošenja novih zakona za potrebe osnivanja nacionalnih sudova.61

  Ministar je predložio da se usvoje pripremljeni zakoni: građanski, trgo- vački, krivični i procesni, koji su nastali prevođenjem Mješovitih zakona


 48. Titulu pāše Muḥammad Qadrī pāšā stekao je kasnije.

 49. Vidi: „Taškīl Qūmsiyūn li al-Naẓar fī al-Masā᾽il al-muta‘alliqa bi al-Maḥākim min Muḫtaliṭa wa Ahliyya fī sana 1880.“ U: Kitāb al-Ḏahabī li al-Maḥākim al-Ahliyya, tom I, str. 99-100.

 50. Isto, str. 101.

 51. Isto, str. 106.

 52. „Muḏākara Ḥusayn Faḫrī pāšā“ Vidi u: Kitāb al-Ḏahabī li al-Maḥākim al-Ahliyyah, tom I, str. 107-109.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  85

  Husein Kavazović


  iz 1875. godine i koji će dovesti do ujednačavanja sudske prakse i zakon- ske regulative u zemlji. Šeriatski sudovi, a samim time i šeriatsko pravo svedeni su na ograničenu nadležnost. Ministar je predložio da se uspostavi trostepena podjela sudskog sistema na: maḥākim al-ǧuzʼiyya (nižestepeni sudovi), maḥākim al-ibtidāʼiyya (osnovni ili prvostepeni sudovi) i maḥākim al-istiṯnāʼiyya (apelacioni sudovi) u odnosu na prijedlog Muḥammada Qadrī- pāše, koji je zagovarao četverostepenu podjelu sudskog sistema uključujući i kasacioni sud (maḥkama al-tamyīz).62

  U svom memorandumu ministar se osvrće na važan zaključak vlade koja je povjerila Muḥammadu Qadrī-pāši da izradi nacrt građanskog zakonika na osnovama Šeriata.63 Međutim, iz memoranduma kojeg je ministar podnio vladi 1882. godine, vidi se njegovo zalaganje da se prihvati prijevod zako- na koji su već imali svoju primjenu na mješovitim sudovima. Vlada je 21. decembra 1882. godine raspravljala o prijedlogu ministra Ḥusayna Faḫrīja kojeg je i prihvatila uz zaključak da se izvrše izmjene u krivičnom zakonu, dok prijedlog Muḥammada Qadrī-pāše nije razmatran. Dana 28. oktobra 1883. godine, donijet je Građanski zakon(Qānūn al-madanī), a 13. novembra 1883., ostalih pet zakona64 koji će se primjenjivati na nacionalnim sudovima čime je okončan proces donošenja prve zbirke Nacionalnih zakona u Egiptu(Qawānīn al-ahliyya). Ovaj zakonik će ostati na snazi sve do 1949. godine, kada je donesen novi Egipatski zakonik čiji jedan od autora je bio Aḥmad al-Sanhūrī. Donošenjem zakonika iz 1949., okončano je vrijeme dvojnosti pravnog siste- ma u Egiptu koji su prouzročile kapitulacije još iz 16. stoljeća.


  4. 1. Qānūn al-madanī al-ahlī: karakteristike i sadržaj


  Prikaz Egipatskog nacionalnog zakonika (Qānūn al-madanī al-ahlī) u daljem tekstu QMA pokazuje u kojoj mjeri je ovaj zakonik slijedio svoju osnovu – Egipatski mješoviti zakonik (Qānūn al-madanī al-muḫtaliṭ), u daljem tekstu QMM koji je za izvor imao Francuski civilni zakonik (Civil Code) u daljem tekstu FCC iz 1804. godine. Ova analiza pokazat će u kojoj mjeri je on slijedio svoju osnovu QMM, a u kojoj je bio originalan proizvod svog vremena. QMA je bio prvi od šest zakona pod nazivom Zbirka građan- skih nacionalnih zakona (Maǧmūʻa al-qawānīn al-ahliyya al-madaniyya),


 53. Vidi isto, str. 111-112. Kao i:Raspravu o prijedlogu ministra Faḫrī pāše vladi na str.

  116 i odluku vlade na strani 119-120 u: Kitāb al-Ḏahabī lil al-Maḥākim al-Ahliyya, tom I., Također vidi: F. Karčić, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma, str.60., Vidi također: Muḥammad Sāmī Māzin, „Maḥākim al-Ahliyya ba‘d Inšā᾽ihā“, u: Kitāb al-Ḏahabī li al-Maḥākim al-Ahliyyah, tom I, str. 156-157.

 54. Isto, str. 112.

 55. Muḥammad ‘Imāra, Islāmiyyāt al-Sanhūrī pāšā, Vol. I, str. 396


  86 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  usvojenih 1883. godine.65 Zakon (QMA) je kodificirao samo područje civil- nog prava, koje obuhvata grane stvarnog i obligacionog prava, dok je nasljed- no i porodično pravo ostalo van toga obuhvata. QMA sadrži četiri knjige, raspoređene po institucionalnom sistemu, kao i kod njegove osnove QMM i njegovog izvornika FCC.


  4. 2. Uporedba odredbi imovinskog prava Egipatskog nacionalnog zakonika sa njegovim izvornicima


  Knjiga O imovini (Fī al-amwāl) uređuje stvarno pravo, govori o imovini, podjeli imovine, načinima za stjecanje imovine, pravima nad imovinom, te prestanku prava i vlasništva nad njom. Podijeljena je u šest poglavlja (babo- va), dok je peto poglavlje podijeljeno još i na sedam odjeljaka (faslova). Prva knjiga sadrži propise opće naravi o imovini i načinu njenog stjecanja u vlasništvo, te druge oblike korištenja imovine i stjecanja stvarnih prava nad njom. Predmet prve knjige jeste stvarno pravo (koje je apsolutno), odnos posjedovanja koji djeluje prema svima (erga omnes), čiji je predmet imovina, odnosno u užem smislu stvar. Stvarno pravni odnosi, kao što se može zaklju- čiti iz ovog poglavlja, dugotrajne su naravi, a za njihovo stjecanje postoje tačno određene pretpostavke, koje se moraju ispuniti.

  Prvo poglavlje: O vrstama imovine (Fī anwāʻ al-amwāl, §§ 1-10), sadrži, po sistematici preuzetoj iz QMM-a, propise o podjeli imovine (pokretne, nepokretne) i statusu pripatka imovini koji joj služi (§§ 1-4). Potom se u §§ 5 utvrđuju prava nad imovinom i to: pravo vlasništva (ḥaqq al-milkiyya), pravo korištenja (ḥaqq al-intifāʻ), pravo služnosti (ḥaqq al-irtifāq), pravo na koncesiju (ḥaqq al-imtiyāz), pravo na zalog imovine (ḥaqq rahn), te pravo na zadržavanje imovine (ḥaqq al-ḥabs) u slučaju neizmirenja obaveze. U §§ 7-8 govori se o statusu vakufske imovine i načinu stjecanja imovine putem uzukapcije (zaposjedanja). U §§ 9-10 govori se o državnoj imovini, njenim vrstama i služnostima nad njom. Sve odredbe u ovom poglavlju preuzete su iz osnove QMM, počevši od §§ 15-26, a koje je osnova QMM preuzeo iz izvornika FCC, selektivno, §§ 516-541. Primjećuje se da je §§ 10 originalan i proizvod je komisije koja je radila na izradi nacrta QMA.66 Također, da


 56. QMA je usvojen 14. oktobra 1883. godine, dok su ostali zakoni ove Zbirke usvojeni u novembru 1883. godine. Sama činjenica da je QMA odvojen od ostalih zakona daje mu na važnosti i kod samog zakonodavca. Vidi kod: Kitāb Maǧmū‘a Qawānīn al-Ahliyya al-Madaniyya (Cairo: Maṭba‘a al-Kubrā al-‘Āmiriyya, 1896). Također vidi: Muḥammad Aḥmad Sirāǧ, „Ğumma wa Ta‘līq“ u: N.J.Coulson, A History of Islamic law (arapski prijevod) (Bayrūt: Al-Mu᾽assasa al-Ğāmi‘iyya li al-Dirāsāt wa al-Našr, 1992), str. 205.

 57. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išārah ilā al-Qawānīn al-Ahliyyah wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya (Cairo: Al-Maṭba‘a al-Tiǧāriyya al-Kubrā, bez god. izdanja), str. 7. www.dar.bibalex.org, pregledana 24.4.2014.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  87

  Husein Kavazović


  se zaključiti da su §§ 6, 7 i 8 iz osnove QMM također originalni (govore o vakufskoj imovini i haradžijskom zemljištu), jer ih ne sadrži izvornik FCC.67 U poređenju s izvornikom FCC, broj paragrafa je manji za skoro 2/3. Zbog skraćivanja, izostavljene su čitave cjeline kao što je slučaj s odredbama koje govore o pokretnoj imovini. Izostavljanje pojedinih odredbi ne mora uvijek značiti da to umanjuje vrijednost hibrida u odnosu na osnovu ili izvornik.

  Drugo, treće i četvrto poglavlje rezervirani su za govor o vlasništvu, pravu korištenja imovine i pravu služnosti nad imovinom.

  Drugo poglavlje: O vlasništvu (Fī al-milkiyya, §§ 11-12), koji su po siste- matici preuzeti iz QMM, nalaze se propisi koji vlasniku daju apsolutno pravo raspolaganja imovinom, kao i pravo na uživanje svih plodova, proisteklih iz te imovine, svejedno da li oni nastali prirodnim ili vještačkim putem. U poređenju s osnovom FCC, broj paragrafa je manji za jedan.68 Paragraf 11 je preuzet iz osnove QMM, sažimanjem njegovih odredbi iz §§ 27 i 28, čije su formulacije preuzete iz izvornika FCC, §§ 544 i 546, dok je formulacija §§ 12 najvjerovatnije preuzeta iz izvornika direktno FCC, §§ 547.69

  Treće poglavlje: O pravu korištenja (Fī ḥaqq al-intifāʻ §§ 13-29), prema sistematici QMM, obuhvata odredbe koje govore o pravu korištenja tuđom imovinom. U §§ 13 definira se pojam prava na korištenje tuđom imovinom. U §§ 14-19 govori se o: uvjetima pod kojima se to pravo ima koristiti; o vremenu trajanja tog prava; o uvjetu za korisnika (život); o uvjetima kori- štenja imovine od strane pravnih i fizičkih lica; o prijenosu prava korištenja kod vakufske imovine s jednog lica na drugo; o pravu na izdavanju prava na korištenje pod višegodišnji zakup; a u §§ 19 se propisuje da se ovo pravo ima ukoliko se ispunjavaju prava, obaveze i odgovornost naspram imovine, kako stoji u paragrafima koji slijede.

  U §§ 20-26 riječ je o pravima, obavezama i odgovornostima lica naspram imovine koju koristi. Korisnik imovine dužan ju je koristiti na način kako to odgovara prirodi same imovine; ako se radi o pokretnoj imovini obaveza je da se popiše u registar uz davanje garancije od strane korisnika; priplod koji se stekne od imovine pripada korisniku; korisnik imovine neće biti odgovoran za njenu propast ukoliko ju je upotrjebljavao na propisan način; teret troškova


 58. Vidi: Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya (Cairo: Maṭba‘a al-Raġā᾽ib, 1921), str. 28-29. Također: Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 4-5

 59. Uporedi sa: The Code Napoleon (London:William Benning, Law Bookseller,1827),str. 150.

 60. Uporedi kod: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya (Cairo: Dār al-Salām,1999) str. 136-138., Također: Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al- Faransiyya, str. 8.


  88 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  za održavanje imovine padaju na korisnika; korisnik imovine nema pravo gradnje ili zasada na zemljištu na koje polaže pravo korištenja bez usmene ili pismene dozvole vlasnika.

  U §§ 27-29 govori se o prestanku prava korištenja tuđe imovine. Gublje- nje tog prava može biti: zbog isteka određenog roka; zbog napuštanja prava korištenja; zbog iščeznuća imovine nad kojom je postojalo pravo korištenja; ili zbog nedozvoljenog načina korištenja tuđe imovine; ili nepridržavanja uvjeta pod kojim se ona koristi. U posljednoj odredbi spominje se da se ovo pravo završava ukoliko je prekid nastupio prije navršavanja roka o održanju od 15 godina. Odredbe ovog poglavlja preuzete su iz osnove QMM §§ 29-50 i to ne u potpunosti već selekcijom. Dok je osnova QMM formulacije preuzimala putem odabira i skraćivanja iz izvornika FCC, §§ 578-618.70 Kod §§ 15, 17, 18 i 26 vidljivo je da se radi o originalnom tekstu u osnovi QMM jer ih izvornik FCC ne sadrži, u kojima se spominje vakuf i način korištenja vakufske imo- vine. Vjerovatno je za osnovu ovim paragrafima poslužilo šeriatsko pravo.71

  Četvrto poglavlje: O služnostima (Fī ḥaqq al-irtifāq §§ 30-43), sadrži propise, prema QMM sistematici, koji se odnose na prava služnosti. U §§ 30 spominje se da se to pravo ima koristiti prema ugovorima, preuzetoj oba- vezi i običajima. U §§ 31-33 govori se o upotrebi kanala za navodnjavanje prema pravilima vlade; o privatnim kanalima za navodnjavanje; o obavezi propuštanja vode prema drugim zemljištima. U §§ 34-37 utvrđuju se odnosi među nosiocima etažnog vlasništva i njihove obaveze; propisuje se u kojim slučajevima može doći do prodaje imovine vlasnika ukoliko ne ispunjava obaveze proistekle iz etažnog vlasništva; zabranjuje izgradnja na objektu uko- liko bi ona ugrozila njegovu sigurnost; propisuje uzajamna obaveza etažnih vlasnika za sigurnost zgrade; propisuje obaveza vlasnika prizemlja da izgradi prizemlje u slučaju rušenja zgrade, pod prijetnjom prodaje vlasništva od stra- ne suda. U §§ 38-40 govori se o zajedničkom korištenju zidova i okapnica na međama. U §§ 41-43 govori se o obavezi izmještanja radnji i tvornica iz naseljenog mjesta; o odvodu površinskih voda; o pristupu glavnom putu i pod kojim uvjetima se to pravo može imati. Odredbe u ovom poglavlju pre- uzete su iz osnove QMM §§ 51-65 u potpunosti. Materijal za većinu odredbi preuzet je iz izvornika FCC §§ 637-682, a formulacije djelimično. Odredbe u §§ 31-35 i 37 su vjerovatno originalne po svom nastanku u QMM, a tiču se propisa o navodnjavanju i etažnom vlasništvu. Svoju osnovu mogle bi crpiti iz šeriatskog i običajnog prava.72


 61. Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašri‘iyya, str. 150-158.

 62. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 9 i 11.

 63. Isto, str. 12-14.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  89

  Husein Kavazović


  Peto poglavlje: O stjecanju vlasništva i stvarnih prava (Fī asbāb al-mil- kiyya wa al-ḥuqūq al-ʻayniyya §§ 44-87), sastoji se od sedam odjeljaka, kre- iranih prema sistematici izvornika QMM, i uvodnog paragrafa. U uvodnom

  §§ 44 govori se o načinu stjecanja vlasništva i stvarnih prava, i to putem ugo-

  vora, poklona, nasljedstva i oporuke, uzukapcije (zaposjedanjem), dodacima vlasništvu, pravom na prvenstvo kupnje i dosjelošću.73

  Odjeljak prvi: O ugovorima (Fī al-ʻuqūd, §§ 45-47), govori o ugovoru i njegovim posljedicama po vlasništvo; prijenosu vlasništva nad pokretnom imovinom putem predaje; o obavezi upisa u registar vlasništva nad nepo- kretnostima i stvarnim pravima. Sve odredbe su preuzete iz osnove QMM,

  §§ 67-69, a njihove formulacije su preuzete uglavnom iz izvornika FCC §§ 1136-1141, izuzev §§ 47, koji je originalan u osnovi QMM.74

  Odjeljak drugi: O poklonu (Fī al-hiba, §§ 48-53), sadrži propise koji reguliraju prijenos vlasništva nad imovinom (pokretnom i nepokretnom) putem poklona. U njemu se govori o punovažnosti poklona prihvatanjem (usmeno ili pismeno); o primanju poklona od strane nasljednika, ukoliko ga je ostavitelj prihvatio prije smrti; o prihvatanju poklona od strane staratelja u korist štićenika; o ništavnosti poklona u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti darovatelja; o nužnosti upisa poklona u registar vlasništva ukoliko se radi o nepokretnosti ili stvarnom pravu; o zabrani uvakufljenja imovine, kako bi se izbjeglo vraćanje duga i o ništavnosti takvog vakufa. Sve odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 70-76, a osnova je preuzeta iz izvornika FCC §§ 931-939. Paragraf 50 u QMM je originalan, a §§ 53 za osnovu ima propis šeriatskog prava, jer se radi o vakufu.75

  Odjeljak treći: O nasljeđivanju (Fī al-mawārīṯ, §§ 54-55), govori se o nasljeđivanju, kao jednom od načina prijenosa vlasništva s jedne na drugu osobu. U tim odredbama se ukazuje na neophodnost uvažavanja propisa lič- nog statusa (al-aḥwāl al-ṣakḫṣiyya), kojem osoba pripada (millet); te o naslje- đivanju prava korištenja vakufske imovine. Isti slučaj je i s oporukom, kao postupkom stjecanja vlasništva nad imovinom. Ova dva paragrafa preuzeta su iz osnove QMM §§ 77-78 i predstavljaju izvorne pravne odredbe koje nisu preuzete iz izvornika FCC.76

  Odjeljak četvrti: O uzukapciji i zaposjedanju (Fī al-tamlīk bi wadʻ al-yad,

  §§ 56-59), sadrži propise koji se odnose na način stjecanja vlasništva nad


 64. Isto, str.15.

 65. Isto, str.16.

 66. Vidi: Muḥammad Qadrī pāšā, Qānūn al-‘Adl wa al-Inṣāf (Cairo: Dar al-Salam, 2006), str.

  155., čl.26. Vidi: Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Mukhtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 18.

 67. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 18-19.


  90 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  imovinom koja nema vlasnika: o zaposjedanju imovine; o izuzeću državnog zemljišta iz čina zaposjedanja (osim uz vladinu dozvolu); o prestanku prava na korištenje državne imovine protekom 15 godina; o blagu koje se nađe na zemljištu u privatnom vlasništvu ili bez vlasnika; o pravu na lov i ribolov i dr. Propisi su preuzeti iz osnove QMM §§ 79-83, a njihove formulacije uglav- nom slijede izvornik FCC §§ 711-715.77

  Odjeljak peti: O preradbi (Fī iḍafāt al-mulḥaqāt li al-milk, §§ 60-67), sadrži propise o naplavcima (nanosima) rijeka i jezera; o statusu opreme i alata drugih lica na zemljištu i njihovoj upotrebi; o pomiješanosti imovine (sjedinjenju) i njenom statusu itd. Propisi su preuzeti iz osnove QMM §§ 84-92, čije su formulacije uglavnom sadržane u izvorniku FCC §§ 556-565, izuzev §§ 64 QMA, koji je direktno preuzet iz izvornika FCC §§ 554 i for- muliran uz manju doradu od strane komisije.78

  Odjeljak šesti: O pravu prječe kupnje (Fī al-šufʻa fī al-ʻaqār, §§ 68-75), sadrži propise o pravu prječe kupnje. Odjeljak je stavljen van snage izmje- nama 1901. godine, kada je donesen Zakon o pravu prječe kupnje (Qānūn al-šufʻa), koji se sastojao od 25 paragrafa i oslanjao se na propise šeriatskog prava.79

  Odjeljak sedmi: O dosjelosti (Fī al-tamalluk bi muḍī al-mudda al-ṭawīla,

  §§ 76-87), sadrži propise koji reguliraju pravo dosjelosti nad imovinom ili stvarnim pravima. U §§ 76-78 spominju se uzroci koji dovode do dosjelosti i o neophodnom proteku vremena da bi se ovo pravo moglo realizirati. U §§ 78-82 govori se u kojim prilikama se ovo pravo može steći. U §§ 83-87 govo- ri se o sposobnostima osobe koja se poziva na dosjelost; o pravu na povrat novca, ukoliko je lice kupilo ukradenu ili izgubljenu stvar pod izgovorom prodavca da je stečena pravom na dosjelost i drugo. Propisi su preuzeti iz osnove QMM §§ 102-116, selektivno, dok su formulacije, također selektivno, preuzete iz izvornika FCC §§ 2220-2280. U poređenju s izvornikom FCC, skraćivanje je načinjeno u hibridu QMA.80

  Šesto poglavlje: O prestanku vlasništva i stvarnog prava (Fī zawāl al-mil- kiyya i huqūq al-ʻayniyya, §§ 88-89), sadrži propise o prestanku vlasništva i stvarnih prava. Poglavlje je uređeno prema sistematici QMM. Pominju se tri uzroka koji dovode do prestanka vlasništva nad imovinom ili stvarnih prava,


 68. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 19-20.

 69. Vidi kod: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrīʻiyya, str.

  141.

 70. Vidi: Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 94-97.

 71. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išara ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 32-34.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  91

  Husein Kavazović


  i to: prijenos vlasništva na drugu osobu; izuzeće imovine po sili zakona; ili da to iziskuje opći interes. Svako izuzimanje imovine mora biti u skladu sa zakonom. Odredbe u ovom poglavlju također su preuzete iz osnove QMM §§ 117 i 121.


  4. 3. Opće odredbe o obaveznom pravu u Egipatskom nacionalnom zakoniku u poređenju s njegovim izvornicima


  Knjiga O obaveznim pravima i ugovorima (Fī al-taʻahhudāt wa al-ʻuqūd,

  §§ 90-234), predstavlja opći dio obaveznog prava. Sadrži propise o osnovama obaveznog prava, a sastoji se od šest poglavlja, podijeljenih na 144 paragrafa. Peto poglavlje je podijeljeno na odjeljke (ukupno sedam). Sistematika ovog poglavlja, kao i prethodnog, preuzeta je iz izvornika QMM, čije su odredbe preuzimane selektivno iz osnove FCC. U ovoj knjizi se govori o prenošenju prava s jednog lica na drugo. Za razliku od one koja govori o stvarnim pra- vima koja su apsolutna (erga omnes), obavezna prava su relativna i djeluju (inter pares) među tačno određenim subjektima. Predmet obaveznih prava jesu činidbe. Za razliku od stvarnih prava, gdje su pravni odnosi dugotrajni i statični, kod obaveznih su dinamični i kratkotrajni, što se vidi iz pravnih odredbi koje reguliraju ovu oblast.

  Prvo poglavlje: O obaveznim pravima općenito (Fī al-taʻahhudāt ‘alā al-ʻumūm, §§ 90-127), sadrži propise o osnovama obaveznog prava u prav- nim poslovima stranaka. U njemu se govori o: prirodi obaveznog odnosa; odnosu između vjerovnika i dužnika (činidba) koji može biti: davanje, činjenje, propuštanje ili trpljenje; o tome šta može biti osnov za činidbu: sporazum, ljudska radnja ili slovo zakona; o tome da činidba bude moguća, određena ili odrediva; o alternativnim, fakultativnim i generičkim činidbama; o rokovima za ispunjenje činidbe od strane dužnika; o povezivanju činidbe s nekim događajem u budućnosti od kojeg ona zavisi; o djeljivim, nedjeljivim i solidarnim obavezama dužnika; o otpustu duga; o odštetnim zahtjevima zbog neispunjenja obaveze; o ograničavanju kamate u građanskim i trgovačkim pravnim poslovima i dr.

  Odredbe u ovom poglavlju preuzete su iz osnove QMM (§§ 144-187). To preuzimanje je bilo u najvećoj mjeri prevođenjem odredbi iz osnove QMM, a u manjoj mjeri vidljivo je sažimanje nekoliko odredbi u jednu u QMA, kao što je slučaj s odredbom u §§ 108 QMA-a, koja je nastala sažimanjem §§ 162, 163 i 164 QMM. U pogledu §§ 124, vidljivo je da je on dopunjen dekretom iz 1892. godine, kao i §§ 125.81 Odredbe i ovog poglavlja, kao i prethodnih koje su preuzimane iz QMM, u najvećoj mjeri su formulacije odredbi preuzi-


 72. Vidi: Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 41.


  92 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  manih iz izvornika FCC (§§ 1101-1218). To preuzimanje, kao što se vidi, bilo je veoma restriktivno i selektivno u odnosu na njihov broj u izvorniku FCC.82 Drugo poglavlje: O obaveznim pravima zasnovanim na sporazumu ugo- vornih strana (Fī al-taʻahhudāt al-mutarattiba ‘alā tawāfuq al-mutaʻāqidīn, §§ 128-143) sadrži propise koji govore o pretpostavkama valjanog ugovora, i to: o posljedicama nepostojanja poslovne sposobnosti kod sklapanja ugovora; o ograničenoj i neograničenoj poslovnoj sposobnosti; o odlučivanju o stepenu poslovne sposobnosti shodno propisima statusa milleta kome lice pripada; o punovažnosti volje kada je narušena grješkom, prinudom ili prjevarom; o nagodbi koju postigne treće lice u nečiju korist; o tumačenju nagodbi; o pravu vjerovnika da ograniči postupanja dužnika koja mogu naštetiti vjerovniku i dr. Sve odredbe u ovom poglavlju preuzete su iz osnove QMM, §§ 188-204. Odredba u §§ 130 u QMA, koja je preuzeta iz osnove QMM §§ 190, predstav- lja originalnu odredbu u kojoj se govori o poslovnoj sposobnosti, zasnovanoj na propisima milletskog pravnog sistema.83 Formulacije su preuzete iz osnove QMM, u kojem su selektivno preuzimane iz izvornika FCC (§§ 1108-1168).84 Treće poglavlje: O obaveznim pravima zasnovanim na radnjama (Fī

  al-taʻahhudāt al-mutarattiba ‘alā al-afʻāl, §§ 144-153), sadrži propise koji govore o: naplatnim ugovorima i poslovima, o obavezi povrata stvari ukoliko je uzeta bez prava; o odgovornosti za uzetu stvar bez polaganja prava nad njom; o davanju kao podmirenju duga drugoj osobi bez prava povrata; o pla- ćanju duga vjerovniku grješkom i potraživanju od dužnika; o namirenju štete od strane počinitelja ili osoba koje su pod njegovom odgovornošću; o obavezi namirenja štete koju nanese životinja u vlasništvu osobe i dr.

  Sistematika ovog poglavlja preuzeta je iz osnove QMM (§§ 205-215). Odredbe su prevođene uglavnom doslovno. U §§ 151 QMA došlo je do sažimanja dviju odredbi osnove QMM §§ 212, 213, čime se postigla jasnoća i konciznost. U osnovi QMM sadržaj i formulacije odredbi su preuzeti iz izvornika FCC (§§ 1375-1385) sažimanjem više odredbi u jednu, selektivnom metodom.85


 73. Maḫlūf bin Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 239-

  293. Također: Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 37-41.

 74. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 41.

 75. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Mahākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str.41-42. Također: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 241-270.

 76. Muḥammad Kāmil Mursī bay i Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str.41-42., Također: The Code Napoleon (London: William Benning, Law Bookseller, 1827), str. 376-379.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  93

  Husein Kavazović


  Četvrto poglavlje: O obligacijama koje proističu iz zakona (Fī al-iltizāmāt allatī yūǧibuhā al-qānūn, §§ 154–157), sadrži propise koji govore o: o oba- vezama koje proistječu iz zakona; o obavezama u kojima se zahtijeva soli- darnost: obavezama djece prema roditeljima, obavezi roditelja prema djeci, o obavezi supružnika jednog prema drugom; o iznosu obaveze izdržavanja prema mogućnostima i dr.

  Odredbe poglavlja su preuzete iz sistematike osnove QMM (§§ 216-219). Kao osnova za njihovu formulaciju poslužio je izvornik FCC, tako što su formulacije njegovih odredbi sažimane i selektivno birane za potrebe osnove QMM, a potom prenesene u hibrid QMA. Većina formulacija FCC je preuzeta iz §§ 205-212, dok je formulacija odredbe §§ 154 QMA preuzeta direktno iz FCC §§ 1202.86

  Peto poglavlje: O prestanku obaveznih prava (Fī inqiḍāʼ al-taʻahhudāt, §§

  158-213), sadrži propise o ispunjenju obaveza: o raskidu ugovora o obave- znim pravima; o oslobađanju od duga; o preuzimanju duga od strane drugog lica; o kompenzaciji; o konfuziji; o zastari.

  Za razliku od drugih, ovo poglavlje je najveće po broju pravnih odredbi, što govori o slojevitosti propisa koje uređuje. Uređeno je prema sistematici preu- zetoj iz QMM, a podijeljeno je na uvodni paragraf i sedam odjeljaka. Odredbe su preuzimane iz osnove QMM (§§ 221-277), uglavnom doslovnim prevođe- njem. U poređenju s izvornikom FCC, vidljivo je da su formulacije preuzimane iz izvornika FCC u osnovu QMM, a preko njega u QMA, sažimanjem i selek- cijom pravnih odredbi izvornika FCC (§§ 1234-1301) iz različitih instituta.87

  Šesto poglavlje: O dokazivanju dugova i dokazivanju podmirenja (Fī iṯbāt

  al-duyūn wa iṯbāt al-taḫalluṣ minhā, §§ 214-234), sadrži propise o dokazi- vanju postojanja duga od strane vjerovnika i njegovog izmirenja od strane dužnika; o potrebi postojanja pisanog traga o postojanju obaveznog prava (obligacije), ukoliko dug prelazi određeni iznos (određen zakonom), a nije trgovački; o okolnostima koje su dovele do postojanja obaveznog odnosa, kao dokaza za postojanje obaveze; o plaćanju kamate, kao dokazu za postojanje obaveznog odnosa (duga); o dokazivanju obaveze pred sudom; o službenim i neslužbenim ispravama kod dokazivanja obaveze; o mjenici kao dokaznom sredstvu i drugi propisi.

  Sistematika poglavlja preuzeta je iz QMM, §§ 280-299.88 Odredbe koje se nalaze u hibridu QMA doslovno su prevođene, izuzev pravne odredbe u §§


 77. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 43. Također: The Code Napoleon (London: William Benning, Law Bookseller, 1827), str. 57-59 i 326-327.

 78. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 44-49. Također: The Code Napoleon, str. 335-353.

 79. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 49-51.


  94 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  214, koja je nastala sažimanjem dviju odredbi iz §§ 278 i 279 osnove QMM. Kao i kod prethodnih poglavlja, odredbe osnove QMM preuzimane su iz izvornika FCC i to tako što su formulacije nastale selekcijom i skraćivanjem pojedinih paragrafa iz instituta FCC. Većina materijala preuzeta je iz FCC,

  §§ 1315-1356.89


  4. 4. Odredbe o obligacionim ugovorima u Egipatskom nacionalnom zakoniku u poređenju s njegovim izvornicima


  Odredbe u knjizi O obligacionim ugovorima (Fī al-ʻuqūd al-muʻayana,

  §§ 235- 553) odnose se na pojedinačne ugovore obaveznog prava. Knjiga je podijeljena na jedanaest poglavlja, koji se još dijele na odjeljak (faṣl), ogranak (farʻ), dio (qism) i predmet (mabḥaṯ). S obzirom na materiju na koju se odnosi, najopširnija je i najdetaljnija u reguliranju pravnih odnosa među subjektima obaveznog prava. Ugovori koji nastaju na tragu obaveznih odnosa postaju zakoni za subjekte koji u njima učestvuju. Ovi ugovori se mogu razvrgnuti ukoliko postoji obostrana volja ili prema odredbama zakona kada se to pred- viđa. Povrjeda ugovora uzrokuje pravne posljedice, kao što su: odgovornost za štetu, raskid ugovora, upotreba ugovorene kazne, kamate i druga sredstva osiguranja. Obligacioni ugovori stvaraju relativne pravne učinke, jer djeluju samo prema ugovornim stranama, a izuzetak su oni ugovori koji se upisuju u zemljišnu knjigu i koji proizvode posljedice (erga omnes) prema svima.

  Prvo poglavlje: O kupoprodaji (Fī al-bayʻ, §§ 235-355), sadrži propise koji govore o prirodi ugovora o kupoprodaji. Poglavlje je podijeljeno na sedam odjeljaka, a odjeljci u još nekoliko manjih cjelina. Sistematika je pre- uzeta iz osnove QMM.

  U prvom odjeljku O propisima kupoprodaje (Fī aḥkām al-bayʻ, §§ 235- 245), govori se o prirodi kupoprodajnog ugovora, kojim se vrši prijenos vlasništva; o izražavanju volje subjekata obaveznog odnosa; o uvjetima koji utječu na izvršenje kupoprodaje; o nespominjanju uvjeta i roka plaćanja; o plaćanju takse; o ugovoru đuture i drugim propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 300-311, doslovnim prevođenjem i sažimanjem više odredbi u jednu, kao što je slučaj s odredbom §§ 237 QMA, koja je nastala sažimanjem §§ 302 i 303 QMM.90 Formulacija pravnih odredbi osnova QM je preuzeta iz izvornika FCC §§ 1582-1593, selekcijom i sažimanjem više odredbi u jednu.91


 80. The Code Napoleon,str. 357-371. Uporedi također: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 333-342.

 81. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 51-52.

 82. The Code Napoleon, str. 440-442. Uporedi također: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 419-425.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  95

  Husein Kavazović


  U drugom odjeljku O ugovornim stranama (Fī al-mutaʻāqidayn, §§ 246-258), govori se o poslovnoj sposobnosti ugovornih strana; o pravnoj sposobnosti prodavca da raspolaže predmetom prodaje; o slobodnoj volji za sklapanje ugovora; o poznavanju predmeta kupoprodaje; o kupoprodaji na smrtnoj postelji i njenom osporavanju; o zabrani kupovine državne imovine i imovine štićenika od strane državnih službenika i staratelja, zbog sukoba inte- resa i bez dozvole suda i o drugim propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 312-325, prevođenjem. Odredbe §§ 246, 257 i 258 formulirane su iz izvornika FCC §§ 1594, 1596 i 1597, dok su ostale preuzete iz šeriatskog prava, jer ih izvornik ne sadrži.92

  U trećem odjeljku: O predmetu kupoprodaje (Fīmā yubāʻ, §§ 259-265)

  govori se o tome šta sve može i kakav može biti predmet kupoprodaje; o dozvoljenosti predmeta za promet (da ima vrijednost i da se može predati kupcu u vlasništvo); o kupoprodaji predmeta i stvarnih prava; o zabrani pro- daje nasljednog dijela za života ostavitelja; o ništavnosti kupoprodaje imovi- ne drugih lica, osim uz njihovu dozvolu; o pravu kupca na povrat naknade, ako se pokaže da prodavac nije vlasnik predmeta ili stvarnog prava; i o dru- gim propisima. Preuzeti su iz osnove QMM §§ 326-334, putem prevođenja odredbi koje su preuzete iz izvornika FCC, §§ 1598-1600.93

  Odjeljak četvrti: O posljedicama kupoprodaje (Fī mā yatarattab ‘alā

  al-bayʻ, §§ 266-335) podijeljen je na više dijelova i uvodni paragraf. Govori o prijenosu vlasništva nad stvarima ili stvarnim pravima; o obavezi prodavca da preda stvar kupcu; o obavezi plaćanja naknade od strane kupca; o načinu i uvjetima prijenosa vlasništa; o obavezi registracije prijenosa nekretnine u registar; o stavljanju predmeta na raspolaganje kupcu; o načinu predaje pokretne i nepokretne stvari; o roku za predaju ako jeste ili nije naznačen u ugovoru; o pravu prodavca na zadržavanje stvari dok kupac ne izvrši obavezu plaćanja naknade; o troškovima predaje predmeta; o predaji voćnjaka, zirat- nih zemljišta i stanova s pokretnim stvarima; o propadanju predmeta prije predaje; o obavezi povrata naknade ako se pokaže spornim vlasništvo nad predmetom; o pravima kupca na raskid ugovora prije i poslije predaje; o pro- padanju predmeta zbog mahane; o upotrebi predmeta od strane kupca nakon što je saznao za mahanu; o obavezi kupca na izmirenje obaveze; o pravu kupca na zadržavanje naknade ako nije u stanju preuzeti predmet kupoproda- je; o tome da sud neće davati dodatni rok kupcu za izmirenje obaveze, već će raskinuti ugovor; o neizmirenju naknade kod prodaje pokretne imovine, što znači njen prekid bez obznanjivanja, i drugi propisi.


 83. Vidi: The Code Napoleon, str. 442-444. Uporedi također: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 426-428.

 84. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 53. Vidi također: The Code Napoleon, str. 444. Uporedi i: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 282.


  96 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 336-418, a njihove formulacije su uglavnom iz izvornika FCC §§ 1555-1657, preuzete selekcijom odredbi, njihovim doslovnim prevođenjem ili sažimanjem nekoliko u jedan paragraf.94 Odjeljak peti: O zahtjevu za korigiranje cijene zbog obmane (Fī al-daʻwā

  bi talab takmila ṯaman al-mabīʻ bi sabab al-gubn al-fāḥiš, §§ 336-337) sadrži propise o korigiranju cijene kada je ona nastala obmanom o stvarnoj vrijedno- sti predmeta. Pravo korigiranja prestaje nakon dvije godine od stjecanja puno- ljetstva ili smrti osobe. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 419-420, a njihova formulacija je prema izvorniku FCC §§ 1674 i dalje.95

  Odjeljak šesti: O hipotekarnoj prodaji (Fī al-bayʻ al-wafāʼī, §§ 338-347) sadrži propise o hipotekarnoj prodaji, kao zalogu za povrat duga ili prodaji s pravom povrata, ako to prodavac poželi. Zaključenje hipotekarne prodaje znači da je kupac postao vlasnik stvari s uvjetom povrata. Ako se prodavac bude pridržavao uvjeta, smatrat će se da predmet hipotekarne prodaje nije izašao iz njegova vlasništva. Također sadrži i odredbe o roku trajanja hipo- tekarne prodaje; o uvjetima za prekid hipotekarne prodaje; o povratu hipote- karne stvari i opterećenjima nad njom i druge propise. Odredbe su preuzete iz sistematike osnove QMM §§ 421-433, putem prevođenja, gdje su stigle iz izvornika FCC §§ 1659-1667, selekcijom i sažimanjem više paragrafa u jedan.96 Zakonom iz 1923. godine izmijenjeni su §§ 338 i 339, zakonom pod

  nazivom Qānūn li taʻdīl baʻḍ mawādd al-qānūn al-madanī al-ahlī al-ḫāṣṣa bi

  al-bayʻ al-wafāʼī wa al-rahn al-ʻaqārī , koji je sadržavao samo tri paragrafa. Prvim paragrafom su izvršene izmjene §§ 338 i 339 iz 1883. godine.97

  Odjeljak sedmi: O prijenosu duga i prodaji prava drugima (Fī al-ḥawāla bi al-duyūn wa bayʻ muǧarrad al-ḥuqūq bi al-nisba li gayr al-mutaʻāqidīn, §§ 347-355) sadrži propise o prodaji dugova i stvarnih prava; o prijenosu vla- sništva nad dugom, uz pristanak dužnika pisanim putem; o drugim propisima vezanim za prijenos duga. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 434-443. Dio odredbi preuzet je iz izvornika FCC §§ 1689-1701.98


 85. The Code Napoleon, str. 444-458. Uporedi također: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 432-464, Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 54-61.

 86. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 61. Također: The Code Napoleon, str. 462 i dalje. Uporedi i: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 475-476.

 87. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 61-62. Vidi također: The Code Napoleon, str. 458-460. Uporedi i: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 465-470.

 88. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 199-200.

 89. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str.62-63. Vidi također: The Code Napoleon, str. 465-468.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  97

  Husein Kavazović


  Drugo poglavlje: O trampi (Fī al-muʻāwaḍa, §§ 356-360) sadrži propise o trampi između ugovornih strana; o načinu zaključenja ovakvog ugovora; ako stvar trampe nije u vlasništvu ugovorne strane i drugim propisima. Sve odredbe ovog poglavlja direkto su preuzete iz izvornika FCC (§§ 1703-1707), tako da je FCC poslužio kao osnova za prijenos (recepciju) odredbi u QMA. Vidljivo je da su odredbe doslovno prevođene, izuzev dijela odredbe §§ 359 QMA, u kojoj se spominje period od pet godina kojeg FCC ne sadrži.99

  Treće poglavlje: O zakupu (Fī al-iǧārāt, §§ 361-418) sadrži propise o zakupu, podijeljene u dva odjeljka. Na početku poglavlja nalazi se uvodni paragraf, u kojem se govori o dvije vrste zakupa: o zakupu stvari i o najmu lica za službu ili proizvodnju.

  Odjeljak prvi: O iznajmljivanju stvari (Fī iǧāra al-ašyāʼ, §§ 362-400) sadrži propise koji govore o prirodi ovog obaveznog odnosa (obligacije), o načinu dokazivanja njegova postojanja; o dužini trajanja ugovora ukoliko je sklopljen od strane staratelja ili tutora (3 godine); o sporenju više zakupaca oko zakupljene stvari; o pravu zakupca na iznajmljivanje zakupljene stvari; o odgovornosti zakupca ukoliko iznajmi zakupljenu stvar; o upotrebi iznaj- mljene stvari; o povratu iznajmljene stvari vlasniku; o plaćanju zakupnine u predviđenom roku; o prestanku zakupa zbog isteka roka; o usklađivanju roka ako nije naveden u ugovoru, a prema prirodi zakupnog odnosa; o rokovima iznajmljivanja ziratnih zemljišta; o raskidu zakupnog odnosa zbog neispunja- vanja obaveza; o statusu zakupnog odnosa smrću jedne od ugovornih strana; o troškovima održavanja zakupnog dobra i o drugim propisima. Odredbe QMA preuzete su iz QMM §§ 445-488 doslovnim prevođenjem ili sažima- njem više njih u jednu odredbu, dok ih je osnova QMM preuzimala iz izvor- nika FCC §§ 1708-1777, istom metodom selekcije i sažimanja. Poređenjem ove materije u ova dva zakonika može se primijetiti koliko je bilo izraženo skraćivanje teksta i broja odredbi u odnosu na izvornik FCC.100

  Odjeljak drugi: O najmu lica za službu i proizvodnju (Fī iǧār al-ašḫāṣ wa ahl al-sanʻ, §§ 401- 418) sadrži propise o najmu lica za službu (na duži ili kraći period): o naknadi najamniku zbog jednostranog prekida ugovora i drugim troškovima; o prekidu ugovora o najmu uz obostrano zadovoljstvo; o utvrđivanju naknade za najam ako nije navedena u ugovoru; o unajmljivanju lica za proizvodnju određenog proizvoda ili na određeni rok; o unajmljivanju arhitekte za izradu projekta ili za vršenje nadzora; o prestanku najma za pro-


  Uporedi i: Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 483-487.

 90. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyyah wa al-Šar‘iyya, str.63-64. Vidi također: The Code Napoleon, str. 468-469.

 91. Maḫlūf b. Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 490-524.


  98 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  izvodnju; o davanju posla drugom od strane najamnika u proizvodnji i druge propise. Propisi u ovom odjeljku su preuzeti iz osnove QMM §§ 489-510 na isti način kao i u prethodnom odjeljku, čija formulacija je nastala preuzima- njem iz izvornika FCC §§ 1780-1793, putem selekcije i sažimanja odredbi.101 Poglavlje četvrto: O preduzećima (Fī al-šarikāt, §§ 419-462) sastavljeno

  je od dva odjeljka.

  Odjeljak prvi: O ugovoru o preduzeću (Fī ‘aqd al-šarika, §§ 419-447) sadrži propise o prirodi ovog ugovora; o udruživanju sredstava i podjeli dobiti; o tome šta sve može biti predmetom udruživanja: novac, vrijednosni papiri, pokretne i nepokretne stvari, stvarna prava i druga imovina; o dionica- ma preduzeća koje su u vlasništvu preduzeća kao pravnog lica; o postavljanju direktora u preduzeću; o prestanku ugovora o preduzeću; o sudskom prekidu ortačkog odnosa u preduzeću na zahtjev jednog od osnivača i druge propise. Odredbe ovog odjeljka preuzete su iz osnove QMM §§ 511-544, uglavnom prevođenjem ili sažimanjem odredbi. Formulacije su preuzete iz izvornika FCC §§ 1832-1873, na isti način.102

  Odjeljak drugi: O podjeli preduzeća i drugim pitanjima (Fī qisma al-šarikāt wa gayrihā, §§ 448-462) sadrži propise o podjeli profita među osnivačima preduzeća; o tome da je za valjanu odluku potrebna većina; o nadležnostima suda u slučaju spora; o potraživanju dugova od preduzeća; o kupnji ortačkog udjela i druge propise. Propisi i u ovom odjeljku, kao i u prethodnom, preuzeti su iz osnove QMM §§ 545-561, a u koju su uvedeni iz izvornika FCC §§ 829-882, selekcijom i sažimanjem.103

  Peto poglavlje: O posudbi i pripadajućim nadoknadama (Fī al-ʻāriya wa al-irādāt al-murattaba, §§ 463-481) sadrži propise raspređene u dva odjeljka i tri uvodna paragrafa. Uvodni paragrafi se referiraju na vrste posudbi i na posudbu potrošne i nepotrošne stvari.

  Odjeljak prvi: O posudbi (stvari) za upotrebu (Fī ‘āriya al-istiʻmāl, §§ 467-472), sadrži propise o prirodi ovog obaveznog odnosa; o posudbi; o upotrebi stvari bez naknade; o garanciji za posuđenu stvar; o načinu upotrebe posuđene stvari; o roku njena povrata vlasniku i druge propise. Odredbe ovog odjeljka preuzete su iz osnove QMM §§ 564-575, dok je njihova formulacija preuzeta iz izvornika FCC §§ 1874-1888.104


 92. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 68-70.

 93. Isto, str. 70-73.

 94. Isto, str. 73-74.

 95. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 74-75. Također vidi: Makhlūf bin Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrīʻiyya, str. 512-515.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  99

  Husein Kavazović


  Odjeljak drugi: O posudbi potrošnih stvari i pripadajućim naknadama (Fī ‘āriya al-istihlāk wa fī al-irādāt al-murattaba, §§ 473-481) govori o posudbi potrošnih stvari; o obavezi vraćanja posudbe; o tome šta može biti predmet posudbe kod potrošnih stvari; o sudskom određenju roka za povrat, kada rok nije nažnačen u ugovoru; o tome da je posudba ugovor bez naknade, izuzev kada se drukčije naznači; o ograničavanju kamate na godišnjem nivou uko- liko je ona predmet ugovora o zajmu; o ugovoru o posudbi koji donosi trajni prihod vlasniku zajma i drugim propisima. Odredbe ovog odjeljka su također preuzete iz osnove QMM §§ 576-589, neke od njih su originalne (477, 478) dok su druge preuzimane iz izvornika FCC §§ 1843-1878.105

  Šesto poglavlje: O depozitu (Fī al-wadīʻa, §§ 482-494), sadrži propise o depozitu općenito; o obavezi čuvanja predmeta depozita; o dužnostima i pravima depozitara i deponenta; o pravu deponenta na naknadu troškova za čuvanje predmeta; o nagradi za čuvanje; o sekvestru; o odgovornosti hotelije- ra za čuvanje stvari; o prodaji ili poklonu depozita i drugim propisima. Odred- be su preuzete iz osnove QMM §§ 590-603, čije formulacije su preuzete iz izvornika FCC putem selekcije i sažimanjem više odredbi u jednu.106

  Sedmo poglavlje: O jamstvu (Fī al-kafāla, §§ 495-511) odnosi se na pro- pise o obavezi izmirenja duga od strane jamca ukoliko ga dužnik ne izvršava; o iznosu jamstva; o isplati jamstva bez znanja dužnika; o objedinjavanju jam- stva; o pravu jamca da potražuje od dužnika; o pravu vjerovnika da potražuje dug od jamca; o postupnom izmirenju duga i smanjivanju jamstva i drugim propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 604-624, doslovnim pri- jevodom ili sažimanjem više odredbi u jednu. Formulacija odredbi je preuzeta iz izvornika FCC §§ 2011-2038, preko QMM, putem selekcije i doslovne recepcije.107

  Osmo poglavlje: O punomoći (Fī al-tawkīl, §§ 512-531) sadrži propise koji se odnose na prirodu ugovora kojim se prenosi pravo zastupanja na drugu osobu prema trećim licima. Zastupanje može biti s naknadom ili bez nje, a punomoć može biti opća ili posebna. U poglavlju se govori i o ništavnosti priznanja prava na štetu lica koje se zastupa; o obavezi više opunomoćenika u istom predmetu na međusobnu saradnju; o jasnoći punomoćstva; o odgovor- nosti opunomoćenika i o drugim propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 625-652, a kao izvornik je poslužio FCC §§ 1981-2003.108


 96. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 75-76.

 97. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 76.

 98. Isto, str. 77-78.

 99. Isto, str. 79-80.


  100 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Deveto poglavlje: O nagodbi (Fī al-ṣulḥ, §§ 532-539) sadrži propise o odricanju od određenih prava nagodbom ugovornih strana, da bi se riješio spor ili njegovo nastajanje; o situacijama u kojima nagodba nije prihvatljiva (utvrđivanje porijekla osobe, nagodba o općem poretku); o nagodbi u imo- vinskim pitanjima; o tumačenju nagodbe i drugim propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 653-661, čiji je izvornik FCC §§ 2044-2051.109 Deseto poglavlje: O zalogu (Fī al-rahn, §§ 540-552) sadrži propise o ugovoru o zalogu; o pravu vjerovnika da drži založenu stvar do ispunjenja duga; o ništavnosti zaloga; o jednoj založenoj stvari za više dugova; o pravu vjerovnika da traži prodaju zaloga; o tome šta može biti predmet zaloga; o dokazivanju trećih lica da se radi o zalogu; o registraciji zaloga kod sudo- va; o čuvanju zaloga i druge propise. Odredbe su preuzete iz osnove QMM

  §§ 662-677, putem doslovne recepcije. Za osnovu je uzet izvornik FCC §§ 2071-2091.110 Paragraf 540 je dopunjen zakonom o izmjenama i dopuni QMA iz 1923. godine, pod nazivom: Qānūn li taʻdīl baʻḍ mawādd al-qānūn al-madanī al-ahlī al-ḫāṣṣa bi al-bayʻ al-wafāʼī wa al-rahn al-ʻaqārī, tako što mu je dodat stav 2.111

  Jedanaesto poglavlje: O dugotrajnom zakupu zaloga (Fī al-garūqa,

  §§ 553) sadrži odredbu kojom se utvrđuje dozvola dužnika vjerovniku da koristi založenu nepokretnost, sve dok se ne izmiri dug. Ova odredba je, po svemu sudeći, originalna, jer se ne nalazi u izvorniku FCC-a, a vezana je za način poslovanja u Egiptu tokom 19. stoljeća kod iznajmljivanja haradžijske zemlje. Odredba je vjerovatno preuzeta iz Egipatskog zemljišnog zakonika, donesenog u vrijeme Saʻīd-pāše.112


  1. 5. Odredbe o dužničkom pravu


   O pravima vjerovnika (Fī ḥuqūq al-dāʼinīn, §§ 554-641) sadrži propise o pravima vjerovnika u obaveznom odnosu. Kao jedan od subjekata obaveznog odnosa, vjerovnik ima ovlaštenja (pravo) na činidbu dužnika i zahtjev (tužbu) u vidu samopomoći ili državne prinude na ispunjenje činidbe od strane dužni- ka u njegovu korist. Knjiga se sastoji od tri poglavlja. Prvo poglavlje govori


 100. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 80-81., Maḫlūf bin Muḥammad al-Badāwī al-Minyāwī, Al-Muqāranāt al-Tašrī‘iyya, str. 647-650., Code Napoleon, 553-554.

 101. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 81-82.

 102. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 199-200.

 103. Salib Sāmī bay, „Al-Tasǧīl Ishhār al-Taṣārrufāt al-‘Aqāriyya“ u: Maǧalla al-Muḥāmāt (Cairo: God. VIII, br. 6-7, mart-april, 1928): str. 5, www.mohamoon.com, pregledana, 7.5.2014.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  101

  Husein Kavazović


  o vrstama vjerovnika i podijeljeno je na pet odjeljaka koji govore: o običnim dugovima; o zalogu nepokretnosti; o ovlaštenjima vjerovnika nad nepokret- nostima dužnika; o prioritetnim dugovima; o pravu na zadržavanje stvari. Drugo poglavlje govori o utvrđivanju stvarnih prava, a treće je posvećeno propisima vezanim za registar nepokretnosti i stvarnih prava.

  Prvo poglavlje: O vrstama vjerovnika (Fī anwāʻ al-dāʼinīn, §§ 554-605) sastoji se iz pet odjeljaka i uvodnog paragrafa. U uvodnom paragrafu su nabrojane vrste vjerovnika: obični vjerovnik, vjerovnik sa zalogom, vjerovnik s ovlaštenjima nad nepokretnostima dužnika, vjerovnik s prvenstvom naplate, vjerovnik s pravom zadržavanja imovine dužnika do izmirenja duga. Uvodni paragraf je preuzet iz osnove QMM §§ 678, a njegova formulacija je preuzeta iz izvornika FCC §§ 2073, 2092, 2095 i 2114.113

  Odjeljak prvi: O običnim dugovima (Fī duyūn al-ʻādiya, §§ 555-556) sadrži propise po kojima se dozvoljava vjerovnicima da naplate svoja potra- živanja od dužnika prema zakonu i ne dozvoljava se ometanje dužnika u ras- polaganju imovinom, osim ako je štetno po vjerovnika. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 679 i 680, koje su prenesene iz izvornika FCC §§ 2092 i 1167.114

  Odjeljak drugi: O založenoj nepokretnosti (Fī rahn al-ʻaqārī, §§ 557-594) sadrži propise o: registraciji založene nepokretnosti; o statusu zaloga lica koje nema poslovnu sposobnost; o tome da se može založiti samo ona nepokret- nost koja se može prodati na licitaciji; da založene nepokretnosti moraju biti u potpunosti određene; o propasti zaloga zbog prirodne nepogode; o obavezi registra zaloga kod suda; o obavezi obnove registra zaloga nakon izvjesnog vremena; o zabrani brisanja zaloga iz registra osim uz dozvolu vjerovnika ili ovlaštene osobe; o pravu vjerovnika da oglasi prodaju zaloga; o obavezi čuvanja zaloga od osobe koja ga posjeduje; o javnoj ponudi prodaje zaloga i propisima o tome i druge propise. Odredbe ovog odjeljka preuzete su iz osno- ve QMM §§ 681-720, doslovnim prevođenjem u većini slučajeva. U nekoliko slučajeva došlo je do sažimanja dviju odredbi u jednu, a u jednom slučaju i do razdvajanja jedne odredbe QMM §§ 696 na dvije u QMA §§ 573 i 574. Formulacije su u većini slučajeva preuzete iz izvornika FCC §§ 2124-2191, putem selekcije i sažimanja.115

  Odjeljak treći: O ovlaštenjima vjerovnika nad nepokretnostima dužnika (Fī iḫtiṣāṣ al-dāʼin bi ‘aqārāt madīnih li ḥuṣūlih ‘alā duyūnih, §§ 595-600) sadrži propise koji govore o ovlaštenjima vjerovnika nad nepokretnostima


 104. Muḥammad Kāmil Mursī bay i ‘Abd al-Fattāḥ al-Sayyid, Maǧmū‘a Qawānīn al-Maḥākim al-Ahliyya wa al-Šar‘iyya, str. 83.

 105. Isto, str. 83.

 106. Isto, str. 83-87.


  102 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  njegovih dužnika; o obavezi pisara da ih registrira u sudski registar; o uno- šenju sadržaja isprave u registar koja govori o ovlaštenjima; o odgovornosti pisara zbog propusta registracije; o pravima vjerovnika koja stekne ovla- štenjem nad nepokretnom imovinom dužnika i druge propise. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 721-726, izuzev §§ 595 QMA, koji je preko QM preuzet iz izvornika FCC §§ 2123. Svi ostali paragrafi se nalaze samo u osnovi QMM.116

  Odjeljak četvrti: O privilegiranim dugovima (Fī al-imtiyāz, §§ 601-604) sadrži propise koji govore o prioritetima kod podmirenja dugova. Na prvom mjestu su troškovi suda, potrebni za čuvanje imovine i njenu prodaju; iznosi po osnovu korištenja državne imovine ili taksi; iznosi zasluženi po osnovu službe; iznosi zasluženi po osnovu korištenja poljoprivrenog alata na zemlji- štu; najamnina za iznajmljivanje nepokretnosti i tako redom. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 727-730, koje su, izuzev §§ 730, preuzete iz izvornika FCC §§ 2098-2103.117

  Odjeljak peti: O pravu na zadržavanje stvari (Fī haqq ḥabs al-ašyāʼ, §§ 605) sadrži propis koji govori o pravu zadržavanja stvari i to: vjerovniku koji ima pravo povlaštenog duga; osobi koja je proizvela poboljšanje stvari za podmirenje troškova koje je imala. Odredba je preuzeta iz osnove QMM §§ 731.118

  U drugom poglavlju: O utvrđivanju stvarnih prava (Fī iṯbāt al-ḥuqūq al-ʻayniyya, §§ 606-621) govori se o utvrđivanju vlasništva i stvarnih prava, proisteklih iz ugovora; potvrđuje se pravo vlasništva nad pokretnostima, ako su stečena na valjan način; o tome da se posjedovanje pokretne stvari smatra dovoljnim opravdanjem da se čovjek pozove na pravo vlasništva nad njim, osim ako se ne dokaže drukčije; o tome da se prava, proistekla iz ugovora ili stvarnih prava pogodnih za zalog, upotrebu, služnost ili stanovanje, utvrđuju upisom u sudski registar; o tome da, ukoliko nisu registrirana, smatrat će se nepostojećim i o drugom propisima. Odredbe su preuzete iz osnove QMM

  §§ 733-748, dio ih je originalan, dok je jedan dio preuzet iz izvornika FCC, izmjenom zakona iz 1855. godine, i §§ 2106.119

  Treće poglavlje: O registrima (Fī dafātīr al-tasǧīl, §§ 622-641) sadrži pro- pise koji govore o registru: o tome kako izgleda knjiga registra; što treba da sadrži registar; što se upisuje u registar; o upisu isprava i presuda u registar; o obavezama pisara registra; o odgovornosti za propuste pisara u registru i druge propise. Odredbe su preuzete iz osnove QMM §§ 750-775, putem pre-


 107. Isto, str. 87-88.

 108. Isto, str. 89.

 109. Isto, str. 90.

 110. Isto, str. 90-91.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  103

  Husein Kavazović


  vođenja i sažimanja više odredbi u jednu. Za formulaciju odredbi poslužio je za uzor izvornik FCC. U ovom poglavlju izvršene su izmjene zakona QMA 1922. godine. Donesen je novi zakon koji se sastojao od 17 paragrafa, pod imenom: Qānūn li taʻdīl nuṣūṣ al-qānūn al-madanī li al-maḥākim al-ahliyya fīmā yataʻallaq bi al-tasǧīl. U 16. paragrafu ovog zakona nabrojani su para- grafi koji su stavljeni van snage i to: 47, 52, 550, 606 i 609, te paragrafi 611-

  613 i 615-619 QMA.120

  Iz prikaza QMA jasno se vidi da je ovaj zakonik bio vjerna kopija QMM-a, donesenog 1875. godine za potrebe mješovitih sudova u Egiptu. Razlika među njima je zanemarljiva, tek u nekoliko odredbi, a nastala je kao proizvod direktne recepcije QMA iz FCC-a, bez posredovanja QMM-a, ili putem kasnijih izmjena i dopuna, kao što je to bio slučaj sa zakonom Qānūn al-shuf ’ah 1901. godine. QMA u potpunosti slijedi pravnu doktrinu prirod- nog prava na kojoj je utemeljen FCC. Pažljivom analizom zakonika može se primijetiti da su u njega ugrađeni principi slobode ugovaranja, obaveznosti ispunjenja preuzetih obaveza, neprikosnovenosti prava privatnog vlasništva, slobode nasljeđivanja, kamata, kvaziugovornih odnosa, ugovora u korist tre- ćih lica i dr. Sistematizacija građe vršena je prema QMM-u i potpuno je ista. Grješke koje je počinila redakcija kod pripreme QMM-a nisu ispravljene kod QMA. Aḥmad al-Sanhūrī smatra da je zakonodavac u prvoj knjizi pomiješao imovinsko i stvarno pravo. Zatim je materiju, posvećenu obligacijama, podi- jelio u dvije knjige. U prvoj govori o ugovorima općenito, a druga se odnosi na partikularne oblike ugovora. U četvrtoj knjizi su pomiješane stvarne garan- cije i stvarno pravo sa spominjanjem određenih odredbi, koje se tiču registra imovine. Također, kako ističe Aḥmad al-Sanhūrī, propušteno je da se uključi uvodno poglavlje, kojim bi se naznačile opće teorije na kojima počiva Zako- nik.121 Imajući u vidu način nastanka QMM-a, usaglašavanje teksta i sadržaja sa stranim silama, znanstvene mogućnosti glavnog redaktora Manouria, način na koji je radila redakcija QMM-a, a samim time i QMA, dobiveni tekst liči na kompilaciju pravnih tekstova, sistematiziranih u zakonik za potrebe civilnog prava u Egiptu. Na nejasnoće, kontradiktornosti, grješke i nedo- statke u ovom zakoniku ukazao je Aḥmad al-Sanhūrī u svom radu, u kome iznosi argumente za reviziju QMA, pod nazivom: Wuǧūb murāǧʻa al-qānūn al-madanī al-miṣrī.122


 111. Muḥammad Ḥasan al-Farīq, Qānūn al-Madanī al-Ahlī: ma‘a al-Išāra ilā al-Qawānīn al-Ahliyya wa al-Muḫtaliṭa wa al-Faransiyya, str. 191-198.

 112. Aḥmad al-Sanhūrī, „Wuǧūb Murāǧa‘a al-Qānūn al-Madanī al-Miṣrī“, u: Muḥammad ‘Imāra, Islāmiyyāt al-Sanhūrī bāšā (Cairo: Dār al-Salām, 2010), tom I, str. 408.

 113. Vidi o tome podrobnije u: Muḥammad ‘Imāra, Islāmiyyāt al-Sanhūrī bāšā, tom I, str.

  400-407.


  104 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Međutim, pored nedostataka na koje je ukazao Aḥmad al-Sanhūrī-pāšā, QMA je imao i određenih prednosti u odnosu na FCC, na što je ukazao Fre- derick Parker Walton u svom djelu: The Egyptian law and Obligations. Posti- gnuta je racionalizacija teksta, kao i bolja rješenja, zahvaljujući prihvatanju odredbi šeriatskog prava. Metodologija, korištena u izradi osnove QMM-a, zasnivala se na metodama selekcije, prevođenja i sažimanja tekstova, svejed- no da li je materijal recipiran iz FCC-a ili šeriatskog prava. U mnogim sluča- jevima metoda sažimanja teksta u odnosu na izvornik FCC-a bila je uspješna, kao što je to slučaj na primjeru §§ 149 QMM i §§ 95 QMA, u kojima su sažeta četiri paragrafa FCC §§ 1126-1129 u jedan.123 Metodologija kreiranja QMM-a ponovljena je i u izradi QMA, bez inovacija.


  1. Qānūn al-madanī al-ahlī: izvori, jezik, stil i nomotehnika izrade


  Redakcija za izradu QMA iza sebe nije ostavila nikakve pripremne radove iz kojih bismo mogli zaključiti kojim se izvorima koristila u izradi zakonika. Ostaje nam mogućnost da putem analize teksta dođemo do zaključka koji bi to izvori mogli biti. Bez ikakve sumnje, QMA je nastao prevođenjem teksta QMM-a, kojeg je egipatska vlada donijela 1875. godine za potrebe mješovi- tih sudova u Egiptu. Poznato je da je QMM nastao recepcijom velikog dijela odredbi iz FCC-a, koje su putem QMM-a dospjele i u QMA. Između QMM-a i QMA postoje neznatne razlike, tako da su mnogi autori, koji su analizirali ova dva zakonika, isticali da se radi o vjernoj kopiji QMA u odnosu na osnovu QMM-a. Razlike postoje u nekoliko odredbi o trampi (§§ 356-360), koje su direktno preuzete iz FCC-a, a koje se ne nalaze u QMM-u, kao i neke odred- be šeriatskog prava koje ne sadrži QMM, kao što je odredba koja zahtijeva saglasnost dužnika kod prijenosa duga s vjerovnika na treće lice.


  5. 1. Izvori Egipatskog nacionalnog zakonika


  Uzimajući u obzir način na koji je sačinjen QMA, možemo zaključiti da su njegovi izvori Francuski građanski zakonik (FCC), šeriatsko pravo i običajno pravo Egipta. Od 641 pafagrafa QMA, njih 166 za svoju osnovu imaju šeriatsko pravo ili običajno pravo Egipta. Šeriatsko pravo poslužilo je komisiji u izradi teksta QMM-a, koji je korišten kao osnova za QMA na dva načina: kao cjelovit izvor za pojedine odjeljke, kao što je to slučaj s propisima o pravu prječe kupnje (al-shuf’ah), ili kao izvor za pojedine odredbe, rasute po različitim mjestima u poglavljima zakonika.


 114. Frederick Parker Walton, The Egyptian law of Obligations (London: Stevens and Sons, Limited, Law Publishers,1920), vol. I, str. 66.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  105

  Husein Kavazović


  Prema tvrdnji Aḥmada al-Sanhūrīja, komisija nije imala nikakav plan za korištenje šeriatskog prava kao izvora za koncipiranje pravnih odredbi, već se radilo o nasumičnom odabiru onih odredbi šeriatskog prava koje se nisu mogle zaobići, zbog običaja u zemlji. Posigurno, ima osnove i za ovakvo gledanje na ovo pitanje, međutim, skloniji smo tvrdnji da je kod komisije i njenih glavnih kodifikatora preovladala svijest da nije moguće u potpunosti transplantirati zakon jedne zemlje, u potpuno drugačije društvene i ekonom- ske prilike, bez uvažavanja minimuma specifičnosti zemlje primaoca i njenog pravnog sistema koji je na snazi.

  Ostaje otvoreno pitanje iz kojih izvora su preuzete odredbe šeriatskog prava. Poredeći odredbe koje su proizašle iz šeriatskog prava, zaključujemo da se radi o odredbama preuzetim iz hanefijskog mezheba. Postoji velika sličnost s jezičkim konstrukcijama, koje se nalaze u djelu Fatāwā al-hindiyya, koje je najvjerojatnije poslužilo kao izvor za definiranje odredbi u QMM-u, a kasnije iz njega u QMA.124 Aḥmad al-Sanhūrī navodi kao mogućnost da se komisija koristila osmanlijskom Maǧalla al-aḥkām al-ʻadliyya, čije je izla- ženje bilo u toku i koja je postepeno izdavana u periodu 1869-1876. Čitajući tekst Maǧalle da se primijetiti da ne postoji sličnost u formulaciji. Odredbe koje se nalaze u QMA su mnogo konciznije i apstraktnije nego što je to slučaj s tekstom Maǧalle. Najveću sličnost primjećujemo s djelom Muršid al-ḥayrān Muḥammada Qadrī-pāše. Iako je teško ovo djelo dovesti u direktnu vezu s QMA ili sa QMM-om, lahko je to učiniti s autorom Muršid al-ḥayrāna Muḥammadom Qadrī-pāšom. Kod izrade i jednog i drugog zakonika on je bio uključen, možda čak kao ključni čovjek, uz muftiju ministarstva pravde Al-Baḥrāwīja. Kod izrade QMM-a radio je kao glavni prevodilac u ministar- stvu Nūbār-pāše i savjetnik pri mješovitim sudovima, a prilikom izrade QMA nalazio se na čelu ministarstva pravde u vladi Sharīf-pāše.125

  Najveći broj odredbi preuzetih iz šeriatskog prava odnose se na: prava služnosti (§§ 30, 35, 37 i 38, stav 1), propise o dosjelosti i zastari (§§ 76-87

  i 204-213), propise o mahanama kod kupoprodaje (§§ 316-319, 322 i 325- 326), propise o prijenosu prava uz saglasnost dužnika (§§ 349). Među propisi- ma o zakupu, veliki broj odredbi je preuzet iz šeriatskog prava (§§ 393-400). Ovo su samo neki primjeri u kojima je šeriatsko pravo poslužilo kao osnova za normiranje odredbi egipatskih zakonika QMM i QMA.126


 115. Vidi: Kitāb al-Buyū‘ kod: Al-‘Allāma al-Šayḫ Niẓām, Al-Fatāwā al-Hindiyya (Beirut.

  Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2000), tom IV.

 116. Vidi kod: Muḥammad ‘Imāra, Islamiyyāt Al-Sanhūrī Bāšā, str.481., Također: Husein Kava- zović, Dvije kodifikacije šeriatskog porodičnog prava (Sarajevo: El-Kalem, 2012), str. 79.

 117. Muḥammad ‘Imāra, Islamiyyāt Al-Sanhūrī Bāšā, str.82., Frederick Parker Walton, The Egyptian law of Obligation (London:Stevens and Sons, Limited, Law Publiser, 1920), str. 521-522.


  106 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  Pored šeriatskog prava, kao osnova za normiranje poslužili su i specijalni zakoni (Qānūn al-šufʻa, Qānūn al-tasǧīl) i dekreti, kojima su kasnije vršene izmjene i dopune QMA. Uz to, i u samom zakonu je zabilježeno pozivanje na statute, koji služe kao izvor prava, što se vidi iz §§ 7 i 18, u kojima se ukazuje na odredbe statuta iz 1868. godine.


  5. 2. Jezik Egipatskog nacionalnog zakonika


  Pored izvora prava, i pitanje jezika, kojim su izražene pravne odredbe nameće se kao posebna tema. S obzirom na to da se radilo o prijevodu teksta zakonika koji je napisan na francuskom jeziku, a potom preveden na arapski jezik, otvara se pitanje da li su značenja pojmova i frazeologija uspješno preneseni iz FCC-a, s francuskog jezika, u arapski jezik. Svakako treba znati da je FCC već bio preveden na arapski jezik od strane Rifā’ah al-Ṭaḥṭāwīja, u čemu je učestvovao i Muḥammad Qadrī-pāšā. Vjerovatno je taj prijevod poslužio i redakciji, koja je radila na QMA, kao osnova prema kojoj su prevo- đene određene odredbe s francuskog jezika, a koje su bile recipirane u QMM. Prijevod na arapski jezik, kako navodi Aḥmad al-Sanhūrī, ima mnogo greša- ka, nepreciznosti, izostavljanja i dodavanja, tako da se pravnici često moraju vraćati na izvornik na francuskom jeziku, kako bi otkrili pravo značenje.127

  Analizom teksta može se ustanoviti da se u zakoniku koriste deskriptivni, preskriptivni i definirajući iskazi, putem kojih su izraženi pravni propise, koji se odnose na adresata. Česta upotreba pomoćnog glagola biti (ﻥﺎﻛ) i glagola nalaziti se (ﻊﻗﻭ), te odnosne zamjenice (ﻦﻣ i ﻪﻟ ﻦﻣ) omogućavaju da se pomo- ću deskripcije izraze pravno relevantne činjenice. Na drugoj strani, imamo upotrebu preskriptivnog izraza putem glagola (ﺐﺟﻭ) obavezivati, u smislu traženja ispunjenja činidbe, ili glagola (ﺯﺎﺟﺍ) dozvoljavati, u smislu odredbe koja preporučuje, ili njegove negativne forme (ﺯﻮﺠﻳ ﻻ) kojom se traži da se od nečega sustegne. Glagoli su korišteni u aktivu prezenta, tako da su tekst činili aktuelnim u vrijeme njegove primjene. U određenoj mjeri su prisutne i definirajuće norme, kojima se ne ostavlja mogućnost izbora adresatu prili- kom postupanja. Kao primjer možemo navesti određivanje roka zastare duga ili dosjelosti nad nepokretnostima. Kada je u pitanju sintaksa, primjećujemo često korištenje pogodbene rečenice, upotrebom riječce ﺍﺫﺍ ili ﺍﺫﺎﻓ ako ili kada, kojom se daju ovlaštenja ili dopuštenja. Prijedlogom ﻰﻠﻋ na početku odredbe se izražava obaveza, dok se prijedlogom ﻝ utvrđuje određeno pravo. Upotre- bom odnosne zamjenice ﻦﻣ ili ﻞﻛ postiže se općenitost značenja odredbe, kao i upotrebom imenske rečenice.

  Primijetno je da se pokušava uspostaviti nova pravna frazeologija, zasno- vana na FCC-u, traženjem adekvatnog izraza u arapskom jeziku. Tako, napri-


 118. Vidi o tome više u: Muḥammad ‘Imārah, Islamiyyāt Al-Sanhūrī Bāšā, tom I, str. 408-417.


  ANALI GHB 2016; 45 (37)

  107

  Husein Kavazović


  mjer, izraz obligation se prevodi riječju ﺪﻬﻌﺘﻟﺍ mada to nije adekvatan izraz, već ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ koji je jednom ispravno upotrijebljen u četvrtom poglavlju druge knjige. Također, nalazimo upotrebu izraza ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠﻫﻻﺍ kao pravna sposobnost ili ﻑﺮﺼﺘﻠﻟ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠﻫﻻﺍ poslovna sposobnost ili ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ stvarna prava itd. Primijetno je da upotrijebljena frazeologija još uvijek ne izražava precizno značenje, što govori da je ona bila u fazi nastajanja i prilagođavanja novim pravnim teorijama. Ipak, valja primijetiti da je veći njen dio iz islam- ske pravne nauke fiqha, što je razumljivo, jer se to pravo i dalje smatralo pravom zemlje.


  5.3. Stil i tehnika izrade Egipatskog nacionalnog zakonika


  Egipatski nacionalni zakonik usvojio je francuski stil (le style francaise), po kojem je napisan FCC. Pravni principi, opće i pojedinačne norme su siste- matski raspoređene u knjige, poglavlja, odjeljke i paragrafe. Uz sve manj- kavosti, u zakoniku je postignut visok stepen generalizacije i apstrakcije u pravnim odredbama. Kazuistika je u potpunosti izbjegnuta, kao i ponavljanja. Napisan je razumljivim arapskim jezikom, uz opasku da postoje i izrazi koji nisu arapskog porijekla, kao i grješke koje su odraz nespretnog i pogrešnog prevođenja osnove QMM-a u jednom dijelu odredbi. Uočljivo je da su odred- be koje su utemeljene u šeriatskom pravu, u poređenju s onima iz FCC-a, konciznije i preciznije. Tekst je lahko čitljiv i shvatljiv, ne samo pravnicima već i običnim ljudima, što i jeste cilj kodifikacije.

  Egipatski nacionalni građanski zakonik je napisan uz poštivanje pravila nomotehnike koja su tada važila. Počinje preambulom, koja se sastoji od dva člana, a u kojoj je sadržana odluka o nazivu, proglašenju i teritorijalnom važenju građanskog zakonika, te zaduženje ministarstvu pravde da odluku provede u djelo. Iza preambule slijedi glavni dio, koji sadrži odredbe koji- ma se postižu strateški ciljevi zakonika. Zakonik sadrži opća načela, prava i obaveze, te propise o građanskoj odgovornosti za neispunjavanje obaveza i narušavanje prava. Podijeljen je u četiri knjige. Svaka od njih ima naziv, stavljen u zagradu, kojim se određuje cjelina koja će biti uređena. Knjige su podijeljene na poglavlja koja također nose naslove, odvojene zagradom, kojima se pobliže određuje područje koje se želi urediti. Poglavlja su podi- jeljena na odjeljke koji imaju podnaslove, također odvojene zagradom, a oni uže određuju materiju koja će se uređivati. I, na kraju, odjeljci su podijeljeni na paragrafe, koji počinju brojem odvojenim crticom iza kojih slijedi tekst odredbe. Paragraf obuhvata jednu ili više misli koje su zaokružene u jednu logičnu cjelinu. Paragrafom se mogu uređivati svi aspekti jednog pitanja: tako nalazimo da odjeljak sačinjavaju samo jedan ili dva paragrafa, a česta je pojava i uvodnog paragrafa na početku poglavlja, koji stoji sam. Paragrafi su


  108 ANALI GHB 2016; 45 (37)

  Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat...


  često podijeljeni na stavove i tačke, kada se navode uslovi, zahtjevi ili nabra- jaju obaveze i drugi elementi u okviru istog pravila.128 Generalno, paragrafi zakonika su kratki i izražavaju zaokruženu misao. Jezik je jasan i dosljedan, a pozivanje na druge zakone je svedeno na minimum, uz navođenje imena zakona i godine izdanja.129 Citiranja paragrafa istog zakona nisu zabilježena, niti se primjećuje upotreba skraćenica.

  Opći je dojam da je QMA iz 1883. godine donesen iz političkih razloga da bi se preduprijedilo britansko uplitanje u pravni sistem Egipta i na taj način sačuvala njegova nezavisnost. Zakonik je hibridnog karaktera, nastao recep- cijom odredbi FCC-a i odredbi šeriatskog prava, te običajnog prava Egipta, koje su već bile recipirane u mješovitom građanskom zakoniku (QMM). Karakterističan je i po tome što je prvo izrađen na francuskom jeziku, a potom preveden na arapski jezik, što znači da je imao osnovnu i zvaničnu verziju, koje su se međusobno razlikovale, zbog propusta u prevođenju. Stil i nomotehnika izrade su preuzeti iz FCC-a, tako da je napušten tradicionalni stil i nomotehnika fiqskih zbornika. Zakonik je obradio materiju stvarnog i obligacionog prava, dok je izostala obrada odredbi ličnog statusa, koje su i dalje bile u nadležnosti šeriatskog prava.

  Pored političke pozadine, postojala je i unutrašnja potreba da se ujednači pravni sistem u zemlji, koji je do tada bio rascjepkan na više podsistema, kao što su: šeriatsko pravo, konzularno pravo i mješoviti pravni sistem u primjeni od 1875. godine. Zakonik se uglavnom oslanjao na FCC, usvajajući njegovu pravnu doktrinu i formu, a s njim i sve njegove dobre i loše strane. Zbog nepostojanja plana i prethodno definiranih ciljeva kodifikacije, zako- nodavac je propustio priliku da iskoristi prednosti domaćeg prava, koje je imalo naprednija rješenja za određeni broj pravnih pitanja. Iako QMA nije u potpunosti isključio šeriatsko pravo, on mu je suzio prostor, a pravnu nauku usmjerio ka izučavanju evropskih pravnih sistema i njihovih pravnih teorija. Ozbiljnu kritiku ovog zakonika ponudio je Aḥmad al-Sanhūrī u svojim rado- vima. Egipat je zamijenio QMA donošenjem novog građanskog zakonika 1949. godine, koji je ostao na snazi sve do danas.


  Introduction of Secular Civil Code into Egypt: National Civil Code (Qānūn al-Madanī al-Ahlī) of 1883.


  Abstract:

  Modern history of Muslim countries may be traced as of beginning of 19th century. The changes that occurred at that time originated from various


 119. Pogledaj §§ 5 i 9 QMA i dalje.

 120. Vidi §§ 18 QMA.


ANALI GHB 2016; 45 (37)

109

Husein Kavazović


sources and are directly caused by intrusion of Napoleon Bonaparte into Egypt. The need for resistance to an ongoing invasion forced the government to accept the reform of the military in the first place although it shall later be revealed that there are weaknesses of the whole system that governed the state. In order to make the military reform successful, changes had to be made to the economic system of the country, industrialization, banking system, public works. All of that required changes to the legal system and adaptation to new conditions and new institutions. Ultimately, it led to a conclusion that the state must be given a new role in management of businesses in order to protect society and preserve independence. Egypt, like other countries as well, initiated reforms that had an effect on legal system and codification of civil law. The purpose of this work is to discuss causes and results of the reform conducted by the Egyptian government during the 19th century.

Key words: legal system reform in Egypt, reception of French laws, Egyptian Mixed Civil Code of 1875, Egyptian National Civil Code of 1883.


110 ANALI GHB 2016; 45 (37)