Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja...

Mirsad Turanović


811.512.161'367.623


METONIMIJSKI POTENCIJAL PRIDJEVA KOJI OZNAČAVAJU EMOCIJE I PSIHOFIZIČKA STANJA U TURSKOM JEZIKU

Sažetak


U radu se analizira semantička struktura pridjeva iz turskog jezika koji izražavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela. U prvom dijelu rada predstavljeni su neki rezultati tradicionalne semantike i postavke komponencijalne analize, s posebnim osvrtom na pristup pridjevskim lek- semama koje su predmet ovoga rada. Drugi dio tretira metonimiju kroz postavke ko- gnitivne lingvistike koje naglašavaju enciklopedijski karakter značenja i utemeljenost značenjskih struktura u kognitivnim iskustvima čovjeka. U kognitivnoj lingvistici metonimijski koncepti nisu samo stilske figure već i važni spoznajni mehanizmi koji odražavaju kognitivne procese. Metonimijski potencijal pridjeva koji su predmet ovog rada potvrđuje teoriju metonimije kao referentne tačke jer se u ovim primjerima profilira neki dominantni fiziološki simpton kao pokazatelj psihoškog stanja.Ključne riječi: pridjevi, metonimija, profilisanje, referentna tačkaOvaj rad je iniciran analizom metonimijskih transformacija pridjevskih leksema koje označavaju emocije i psihofizička stanja autorice Gortan-Premk u djelu Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku (1997). Gortan-Premk u ovom djelu analizira polisemantičke strukture leksema u srpskom jeziku i definira principe pomjeranja značenja koristići se metodom komponencijalne analize.

Kad govori o transformacijama značenja zasnovanim na metonimiji, ova autorica ne nudi definiciju metonimije po kojoj bi se ova pojava zasnivala na prostornoj, vremenskoj ili uzročno-posljedičnoj bliskosti dva entiteta, kako je to činila tradicionalna semantika, niti na neki drugi način objašnjava metoni- mijske transformacije, već ističe činjenicu da se radi o regularnoj polisemiji, tj. o semantičkoj promjeni koja uvijek po istom obrascu zahvata sve lekse- me jedne leksičko-semantičke grupe. Tako, naprimjer, leksičko-semantička grupa naseljeno mjesto ima sekundarnu metonimijsku realizaciju stanovnici datog naseljenog mjesta (npr. cijeli grad ga je dočekao s ushićenjem), leksič- ko-semantička grupa kakva posuda, naprava i sl. u kojoj se nešto drži, nosi


ima sekundarnu realizaciju količina koja staje u tu posudu (npr. popio je čašu mlijeka, korpa jabuka, kašika brašna) i sl. Jedna takva leksičko-semantička grupa u kojoj se, po ovoj autorici, javlja metonimijski odnos jesu pridjevi sa osnovnim značenjem koji ima kakvu osobinu i sekundarnim koji odražava, pokazuje takvu osobinu:

koji odaje umnu ograničenost (glup čovjek glup pogled, glup postupak),

Ovo metodološko usmjerenje odražava strukturalističku koncepciju jezika kao sistema među čijim elementima vladaju jasni odnosi. Vrijednost svakog jezičkog elementa, samim time i značenje nekog jezičkog izraza, pro- izilazi iz relacija koje taj element uspostavlja s drugim elementima. Zbog toga je u ovakvom pristupu akcenat stavljen na lingvističku strukturu semantičkih relacija među leksemama. Relacije koje se mogu uspostaviti između jezičkih izraza su neosporno važne za opis značenja i one se moraju uzimati u obzir u semantičkim istraživanjima, ali, kao što primjećuje Taylor (2002:192), pro- blem je ako se značenje poistovijeti s takvom mrežom odnosa. Takav opis ne govori ništa o načinu na koji govornici nekog jezika poimaju svijet. Taylor naglašava da je struktura semantičkih relacija među leksemama simptomatič- na za značenje ali da se ne smije poistovijetiti sa samim značenjem.

Tema ovog rada jesu upravo semantičke transformacije uočljive u kombi- nacijama pridjeva i imenica koje navodi Gortan-Premk. Rad će biti fokusiran na pridjeve koji označavaju emocije i psihofizička stanja upotrijebljene u kombinaciji sa imenicama koje označavaju dijelove tijela. Postavke kogni- tivne semantike predstavljaju dovoljno širok teorijsko-metodološki okvir za ovu analizu. Stoga će u nastavku biti predstavljene neke od temeljnih postavki kognitivne semantike.Značenje u kognitivnoj semantici


Za razliku od teorijsko-metodološkog okvira razvijenog na principima komponencijalne analize koji insistira na minimalnim definicijama značenja i pri tome uzima u obzir samo relevantne elemente realizacije, kognitivna semantika traga za potpunim definicijama značenja. Iako je još de Saussure značenjski pol jezičkog znaka odredio kao predstavu o nekom segmentu spo-


ljašnje stvarnosti, ova ideja nije bilo dovoljno rasvijetljena u strukturalističkoj semantici. Polazeći od ove ideje, kognitivna semantika značenje određuje kao pojam ili koncept smješten u umu onoga ko govori određenim jezikom (Taylor 2002:42-43).

Pošto značenje izjednačava s konceptualizacijom i smatra relevantnim sve što pridonosi usvajanju i primjeni znanja o nekom konceptu, kognitivna semantika potire dihotomiju između semantike i pragmatike i poseban zna- čaj pridaje jeziku u stvarnoj upotrebi. Izbjegava se apstrakcija u leksičkom sistemu, a naglašava se enciklopedijski karakter značenja koji sa sobom nosi proces kategorizacije, tj. konceptualizacije. To znači da se ni jedan koncept ne može pojmiti i adekvatno objasniti bez šire konfiguracije znanja i pojmovne strukture vezane za koncept o kojem je riječ. Šira pojmovna struktura bez koje nije moguće razumjeti neki pojam ili koncept u kognitivnoj semantici se uglavnom naziva konceptualni domen ili samo domen. (Langacker 2002:3) Da bi naglasio odnos pojma i šire pojmovne strukture spram koje se taj pojam konstituira i razumije, Langacker (2002:5) koristi termine profil i baza. Svaki jezički izraz profilira neki pojam spram neke baze, dakle šire pojmovne struk- ture. Odnos profila i baze može se jednostavno pokazati na primjeru riječi hipotenuza. Hipotenuza je najduža stranica pravougaonog trougla. Riječ hipo- tenuza profilira ili naglašava jednu pravu liniju u okviru pravougaonog trou- gla koji predstavlja bazu za njeno razumijevanje. Izdvojena iz pravougaonog trougla, hipotenuza bi bila samo jedna prava linija. Izrazi hipotenuza i prava linija profiliraju, dakle, isti dio stvarnosti ali to ipak nisu sinonimi jer se hi- potenuza profilira spram specifične baze. Značenje riječi hipotenuza ne može biti poistovijećeno s onim što ona profilira, već njeno značenje proizilazi iz odnosa koji postoji između profila i baze. Važnost ovog pojmovnog instru- mentarija Rasulić (2004:23) ovako sumira: „Profilisanje je jedan od osnovnih deskriptivnih konstrukata za postizanje adekvatnog semantičkog opisa. Ono odgovara fokusiranju pažnje kao jednoj od osnovnih kognitivnih sposobno- sti. Značenje nekog jezičkog izraza podrazumeva određeni pojmovni sadržaj, mada se ne može poistovetiti sa tim pojmovnim sadržajem kao celinom.“Metonimija u kognitivnoj lingvistici


Kognitivna teorija metafore i metonimije inicirana je djelom Metaphors we live by autora Georgea Lakoffa i Marka Johnsona (2003). Autori u ovom djelu razvijaju novu teoriju metafore i metonimije koja ove dvije figure ne po- smatra samo kao stilske figure koje su povlastica kreativnih umjetnika već kao veoma važan spoznajni mehanizam pomoću kojeg mi u velikoj mjeri poimamo svijet i konceptualiziramo svoja iskustva. Kad govore o metonimiji, ovi autori ističu nekoliko karakteristika metonimije (Lakoff, Johnson 2003:36-39):


DIO UMJESTO CJELINE, PROIZVOĐAČ UMJESTO PROIZVODA, PREDMET KOJI SE KORISTI UMJESTO KORISNIKA, MJESTO UMJESTO INSTITUCIJE idr.I pridjevi koji označavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela predstavljaju primjer konceptualne metonimije koja je preslika kognitivnih procesa u ljudskom mozgu. To ćemo nastojati pokazati u nastavku rada.Metonimija kao referentna tačka


Odgovor na pitanje pod koju se konceptualnu metonimiju mogu podvesti primjeri pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela, može se dobiti iz Langackerove teorije o utemeljenosti jezičkih struktura u kognitivnim sposobnostima. Za Langackera jezičke strukture su odraz iskustveno izvedenih kognitivnih obra- zaca, a jedan od takvih obrazaca su i kognitivne referentne tačke na kojima se zasniva metonimija. Langacker referentne tačke definira kao "sposobnost prizivanja koncepcije jednog entiteta da bi se uspostavio mentalni kontakt s drugim entitetom tj. odabire ga se za jedno određeno shvatanje." (Navedeno prema: Krišković 2005:442)
1 U kongitivno-lingvističkoj literaturi praksa je da se metaforički i metonimijski koncepti navode velikim slovima pa se i u ovom radu zadržava ta praksa.


Entitet s kojim se uspostavlja mentalni kontakt zove se cilj. Da bi neki entitet bio izabran kao referentna tačka, mora biti kognitivno istaknut. Šta to znači, možemo vidjeti na sljedećem primjeru:

That car doesnt know where hes going. (Onaj auto ne zna kuda ide.)

U ovom primjeru auto je izabran kao referentna tačka jer je auto vizuelno istaknutije od vozača koji je cilj ovog izraza. Da je cilj ove referentne tačke vozač automobila vidi se iz klauze where hes going (kuda ide) u kojoj se su- bjekat odnosi na vozača, a ne na automobil (Ibid. 423).

Langackerova definicija metonimije ističe njen značaj u analizi ljudskih kognitivnih procesa i načina na koji ljudi konceptualiziraju svoja iskustva i poimaju svijet. Ovaj aspekt metonimije potvrđen je i istraživanjima o nači- nima na koji ljudi konceptualiziraju emocije. Zbog svoje apstraktne naravi i specifičnih načina konceptualizacije emocije su važna tema u kognitivnoj semantici. Polazna osnova za istraživanje načina konceptualizacije emocija u kognitivnoj semantici bili su rezultati koje je psihologija ostvarila u istraživa- nju emocija. Rezultati ovih istraživanja pokazivali su da ispitanici u psiholo- gijskim testovima na pitanje o tome šta osjećaju kada su ljuti, tužni, radosni i sl., odgovaraju opisujući fiziološka iskustva koja su povezana s ovim emoci- jama, kao što su povećana tjelesna temperatura, ubrzani puls, povišeni priti- sak, ubrzani rad srca, znojenje i sl. Ovakva povezanost emocija sa fiziološkim simptomima potvrđena je i obiljem jezičkog materijala što je prepoznato kao specifičan vid metonimijskog preslikavanja. Ovi rezultati su naveli dvojicu autora, Kövecsesa i Lakoffa da ustanove generalni metonimijski princip FI- ZIOLOŠKI EFEKTI EMOCIONALNOG STANJA UMJESTO EMOCIJA.

(Navedeno prema: Ungerer-Schmid 1996:131)

Fiziološki simptomi putem kojih se konceptualiziraju emocije imaju uni- verzalni karakter. (Kövecses-Palmer-Dirven 2003:151) Potvrdu univerzalno- sti ovog načina konceptualizacije emocija možemo pronaći i u turskom jeziku. Rječnik Türkçe Sözlük (2005) evidentira mnoge izraze koji potvrđuju ovaj vid konceptualizacije emocija u turskom jeziku. Neki od tih izraza jesu:


Jezički izraz

Metonimijsko značenje

ağzı açık (neko s otvore- nim ustima)


şaşkın (TS, str. 40.) (zbunjen, zabezeknut)

ağzı kulaklarında (neko s ustima do iza ušiju)

çok sevinçli, mutlu (TS, str. 41)

(jako radostan, sretan)

beti benzi kireç kesilmek veya uçmak (preblijediti u licu, postati bijel kao kreč)

her hangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, kor- kmak (TS, str. 252) (nestajanje krvi u licu, prepasti se)


boynu bükük (neko obore- ne glave)


üzgün (TS, str. 307) (tužan)


dili tutulmak (ukočiti se nekome jezik)

sevinç, korku, şaşkınlık vb. sebeplerle birdenbire söyleyemez olmak (TS, str.527.) (odjedanput ne moći govoriti zbog radosti, straha, zbunjenosti i sl.)

dizini dövmek (udarati se po koljenima)


pişmanlık duymak (TS, str. 544.) (kajati se)

dizlerinin bağı çözülmek (presjeći nekoga u kolje- nima)


korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek (TS, str. 544.) (ne moći stajati na nogama od straha)ecel teri dökmek (obliti smrtni znoj)

çok korkmak, çok sıkılmak, bunalım geçirmek, ölüm duygusuna kapılmak (TS, str. 598.) (jako se prepasti, uzmučiti se, obuzeti nekoga osjećaj da umire)

göbek atmak (drmusati stomakom)


çok sevinmek (TS, str. 769.) (jako se radovati)

göğsü kabarmak (prsiti se)

iftihar etmek (TS, str.771.) (ponositi se)göz kırpmadan (ne trepnuvši okom)

1. acımadan, merhamet etmeden, 2. hiç duraksama- dan, hiç çekinmeden (TS, str. 787.) (1. Nemilosrd- no, bez sažaljenja, 2. bez oklijevanja, bez ustruča- vanja)

gözlerini fal taşı gibi aç- mak (razrogačiti oči)

şaşkınlıkla, hayretle bakmak (TS, str. 789.) (gledati s čuđenjem, sa zeprepaštenjem)

hoplaya zıplaya

(poskakujući)

büyük bir sevinçle (TS, str. 898.) (s velikom radošću)

kalbi çarpmak (lupati nekome srce)

çok heyecanlanmak (TS, str. 1050.) (jako se uzbu- diti)


kaş çatmak (namrštiti se)

kızmak, öfkelenmek (TS, str. 1100.) (naljutiti se, rasrditi se)

kulaklarına kadar kızar- mak (zacrveniti se do ušiju)çok utanmak (TS, str. 1249.) (jako se postidjeti)

parmak ısırmak (ugristi se za prst)

büyük şaşkınlık duymak (TS, str. 1577.) (silno se iznenaditi, zaprepastiti se)


titremek (drhtati)

birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapıl- mak (TS, str. 1985.) (prepasti se nekoga ili nečega)yürek çarpıntısı (lupanje srca)

merak, kaygı, korku vb. duygular sebebiyle beliren tedirginlik (TS, str. 2210.) (uznemirenost koja se pojavi zbog znatiželje, brige, straha i sl. emocija)


yüzü asık (namršten)

somurtkan, küskün (TS, str. 2217.) (mrzovoljan, ljut)


yüzünü bürüştürmek

(namrgoditi lice)

yüzüne öfke ve hoşnutsuzluk gösteren bir biçim vermek (TS, str. 2214.) (dati licu izgled koji poka- zuje srdžbu i nezadovoljstvo)


Kombinacije pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela predstavljaju izraze koji na specifičan način profiliraju neki fiziološki simptom a metonimijskim putem upućuju na emocionalno, odnosno psihofiziološko stanje neke osobe. Zbog toga ih je moguće podvesti pod generalni metonimijski princip FIZI- OLOŠKI EFEKTI EMOCIONALNOG STANJA UMJESTO EMOCIJA. O

kakvoj upotrebi pridjeva je riječ možemo vidjeti iz primjera iz korpusa na turskom jeziku korištenog za potrebe ovoga rada:2Kombinacije pridjev imenica göz (oko):

melul mahzun gözler R.P. 166 (tužne, potištene oči)

meraklı gözler R.P. 177 (znatiželjne oči)

yarı baygın gözler B.Ö. 54 (napola ošamućene oči)

öfkeli gözler K. 373. (srdite, ljutite oči)

şefkatli gözler C. 50. (saosjećajne oči)Kombinacije pridjev imenica bakış (pogled):

endişeli bakışlar R.P. 62 (zabrinuti pogledi)

kırılgan bakışlar B.A.K. 155 (uvrijeđeni pogledi Z.C. 141.)

şaşkın bakışlar B.A.K. 168 (začuđeni pogledi Z.C. 152.)


2 Korpus predstavljaju romani Orhana Pamuka (Benim Adım Kırmızı i Kar), Mustafe Kutlua (Beyhude Ömrüm, Rüzgârlı Pazar i Tufandan Önce), Safije Erol (Ciğerdelen) i zbirka novinskih članaka autora Ahmeta Turana Alkalaya (Biz Böyle Gözeliz). U ovako relativno malom korpusu pronađen je reprezentativan broj primjera što pokazuje da nije riječ o zanemarljivom jezičkom fenomenu. Uz sve primjere ponuđen je i prijevod na bosanski jezik koji pokazuje da ovakvi jezički izrazi nisu strani ni duhu bosanskog jezika. Za primjere iz romana Benim Adım Kırmızı Orhana Pamuka uglavnom su preuzeta rješenja iz prijevoda ovaga romana na hrvatski jezik kojeg su priredili Ekrem Čaušević i Marta Andrić.


Kombinacije pridjev imenice yüz, beniz, çehre (lice):

mahzun yüz C. 123. (tužno lice)

yaslı beniz C. 130. (tužno lice)

çilekeş esmer çehre B.Ö. 35 (napaćeno crnomanjasto lice)Kombinacije pridjev imenica dudaklar (usne):

kederli dudaklar B.A.K. 440 (tužne usne Z.C. 414.)Kombinacije pridjev imenica bıyık (brkovi):

asabi bıyık B.B.G. 79 (nervozni brkovi)Kombinacije pridjev – imenica ses (glas):

mahmur ses C. 51. (mahmuran glas)

yorgun ses C. 55. (umoran glas)Kombinacije pridjev imenica ton (ton):

meyus bir ton T.Ö. 198 (očajan ton)

kararsız ve tedirgin bir ton T.Ö. 139 (neodlučan i uznemiren ton)Kombinacije pridjev imenica tavırlar (pokreti):

çekingen tavırlar R.P. 19 (bojažljivi pokreti)Kombinacije pridjev imenica hareket (pokret):

öfkeli bir hareket K. 203 (bijesan pokret)Kombinacije pridjev imenica adım (korak):

telaşlı adımlar B.Ö. 123 (uznemireni koraci)

dikkatli adımlar B.A.K. 109 (oprezni koraci Z.C.97.)

- çekingen adımlar B.A.K. 168 (bojažljivi koraci)Jezički izrazi iz gornje tabele i ovi primjeri pridjeva pokazatelj su da emo- cije pored svoje apstraktne naravi imaju vrlo razvijene konceptualne strukture i da je metonimija primarni mehanizam pomoću kojeg se emocije konceptu- aliziraju. Ovi izrazi potvrđuju i utemeljenost metonimije u kognitivnim isku-


stvima jer svaki od ovih izraza pokazuje da se određena emocija konceptuali- zira preko fizioloških simptoma te emocije. Langackerova teorija metonimije kao referentne tačke doprinosi rasvjetljavanju nekih aspekata upotrebe ovih metonimijskih izraza. Naime, gotovo sve emocije se manifestiraju na cijelo tijelo, odnosno imaju više fizioloških simptoma. Najočitiji primjer jeste emo- cija straha koja se može manifestirati kroz pad tjelesne temperature, znoje- nje, ubrzani puls, povišeni pritisak, ukočenost i sl. Odabir jednog fiziološkog simptoma kao referentne tačke kojom će se ostvariti mentalni kontakt s cilj- nom emocijom uvjetovan je kognitivnom istaknutošću određenog simptoma.

Ovi rezultati istraživanja načina konceptualizacije emocija potvrđuju ispravnost tretiranja pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela kao metonimijskih izraza pomoću kojih se konceptualiziraju psihička stanja ljudi. Zbog svog ap- straktnog karaktera, emocije su vrsta pojmova koja vapi za posrednim meto- nimijskim ili metaforičkim načinom referencije. Metonimijski način upućiva- nja na emocionalna i psihofizička stanja ljudi funkcionira na principu odabira nekom fiziološkog simptoma kao referentne tačke putem koje će se ostvariti mentalni kontakt s psihičkim stanjem čovjeka. Primjeri iz turskog jezika koji su analizirani u ovome radu pokazuju da je ovaj potencijal metonimijskih pre- slikavanja iskorišten i kod kombinacija pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u kombinaciji s imenicama koje označavaju dijelove tijela. Opisivanjem dijelova tijela pridjevima koji označavaju emocije i psihofizička stanja zapravo se profilira određeni fiziološki simptom koji služi kao referen- tna tačka da se uspostavi mentalni kontakt s emocionalnim, odnosno psihofi- zičkim stanjem neke osobe.Summary
THE METONYMIC POTENTIAL OF ADJECTIVES THAT SIGNIFY EMOTIONS AND PSYCHO-PHYSICAL STATES IN THE TURKISH LANGUAGEIn this work the adjectives indicating emotions and psychophysical states are analysed with regard to their combination with nouns that represent body parts. The first section of the work is a presentation of traditional seman- tics’ results and principles of the Componential analysis. It includes special emphasis on adjective lexemes, which is the main subject of the work. The semantics of adjective and metonymic transformations occurring in adjec- tive lexemes should be observed through a complex interaction between


adjective and nominal structures. The second section consists of an analysis of metonymic potentials consisting of various combinations of adjectives signifying emotions and psycho-physical states and the nouns that represent body parts. As the analysis shows, these metonymic expressions confirm the status of the metonymic theory as a reference point.Izvori sa skraćenicama kojima su označeni u tekstu:


Erol, Safiye (2007). Ciğerdelen. İstanbul: Kubbealtı Neşriyâtı. (C.)

Kutlu, Mustafa (2004). Beyhude Ömrüm. İstanbul: Dergâh Yayınları. (B.Ö.) Kutlu, Mustafa (2005). Rüzgârlı Pazar. İstanbul: Dergâh Yayınları. (R.P.) Kutlu, Mustafa (2003). Tufandan Önce. İstanbul: Dergâh Yayınları. (T.Ö.) Pamuk, Orhan (2003). Benim Adım Kırmızı. İstanbul: İletişim Yayınları.

(B.A.K.)

Pamuk, Orhan (2002). Kar. İstanbul: İletişim Yayınları. (K.)

Turan, A. Ahmet (2006). Biz Böyle Gözeliz. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş. (B.B.G.)

Pamuk, Orhan (2001). Zovem se crvena. Prevodioci: Ekrem, Čaušević, Marta, Andrić, Zagreb: Vuković & Runjić. (Z.C.)
Literatura:


  1. Gortan-Premk, Darinka (1997). Polisemija i organizacija leksičkog siste- ma u srpskome jeziku. Beograd: Stručna knjiga.

  2. Kövecses, Zoltán, Palmer, Gary B., Dirven, René (2003). „Language and emotion“. U: Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Dir- ven, R. – Ralf, P. eds. Berlin: Mouton de Gruyter, 133-161.

  3. Krišković, Arijana (2005). „Metonimija u kognitivnoj lingvistici, U: Se- mantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Urednica Jagoda Granić. Split.

  4. Lakoff, George , Mark, Johnson (2003). Metaphors we live by. Chicago – London: The University of Chicago Press.

5. Langacker, R.W. (2002). Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Ba- sis of Grammar, 2nd ed., Berlin: Mouton de Gruyter.

6. Rasulić, Katarina (2004). Jezik i prostorno iskustvo: Konceptualizacija vertikalne dimenzije u engleskom i srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Či- goja štampa.


7. Taylor, John R. (2002). Cognitive Gramer. Oxford: Oxford University Press.

8. Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.

9. Ungerer, Friedrich, Schmid, Hans-Jörg (1996). An Introduction to Cogni- tive Linguistics. Harlow: Perason Education Limited.


1

ANALI GHB 2011; 40 (32)