Gornjovakufski prepisivači orijentalnih rukopisa

Ahmed Mehmedović


 1. Gornji Vakuf)“14/19“


GORNJOVAKUFSKI PREPISIVAČI ORIJENTALNIH RUKOPISA

Sažetak


U periodu osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini, od 1463. do 1878. godine, u našoj zemlji djelovalo je više stotina prepisivača orijentalnih rukopisa, od kojih se neki mogu označiti kaligrafima. Većina prepisivača djelovala je u centrima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Travnika, ali su i manje sredine dale značajne posle- nike na tom polju, pa tako i Gornji Vakuf (Uskopje, Uskoplje). S obzirom na brojnost prepisiviča i kvaleteta njihovih rukopisa skoro da bi se moglo govoriti o "gornjeva- kufskoj prepisivačkoj školi".

U ovom radu zastupljeni su nama poznati prepisivači orijentalnih rukopisa iz Gornjeg Vakufa, evidentirani i opisani njihovi rukopisi koji su nam bili dostupni, naročito oni iz Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. U Gornjem Vakufu dje- lovalo je više od pedeset prepisivača orijentalnih rukopisa od kojih smo izdvojili dvadeset i jednog, a ostale, manje značajne, samo spomenuli. Među njima je bilo pre- pisivača koji su imali veoma lijep rukopis, koji su ukrašavali neke svoje radove i koji se mogu pridružiti kategoriji prepisivača koje možemo označiti kaligrafima. Takvi su bili: Sulejman ibn Ibrahim Hadžiabulić Uskopjevi, Sulejman ibn Muhammed, Muhammed Rušdi ibn Derviš Husejn Hadžiabulić, Abdullah ibn Salih, Šit-efendija Ruždić...

Sulejman ibn Ibrahim Hadžiabulić bio je kaligraf sa diplomom, a bio je učenik u kaligrafiji Ismaila Zihnija Konjičanina, a ovaj učenik Egipćanina koji je živio u Sarajevu, Hasana al-Vefaija al-Misrija.

Najraniji nama poznati prepisivač iz Gornjeg Vakufa bio je Husejn, mu'allim, koji je 1605. godine prepisao djelo Hasana Kafije Pruščaka Hadiqa as-sala. Neki gornjevakufski prepisivači djelovali su i tokom 19. stoljeća.Ključne riječi: Gornji Vakuf, rukopisi, prepisivači, Uskopje.


Tokom osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini i neposrednoj okolini djelovalo je mnogo prepisivača rukopisa na orijentalnim jezicima, a nekoliko desetina njih mogu se okarakterizirati i kao kaligrafi. Kao što je poznato, prvi rukopisi na našem tlu nastali su oko polovine 15. stoljeća. Od tada pa doskora trajala je živa prepisivačka aktivnost na našim prostorima. Naši kaligrafi i


iluminatori dali su značajan doprinos islamskoj kaligrafiji i iluminaciji1 bez koje se, opet, ne može ni zamisliti ukupna svjetska umjetnost. Razumije se, najviše rukopisa nastalo je u centrima poput Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Travnika, ali su se, nenadano, i neke manje sredine izdvojile kao centri kali- grafske i prepisivačke djelatnosti u nas. Spomenut ćemo samo neke od njih: Trebinje, Ljubinje, Livno, Duvno, Tešanj, Zvornik, Prusac, Gračanica, Gra- dačac, Maglaj, Jajce, Gornji Vakuf.

Gornji Vakuf nemoguće je zaobići kad je u pitanju kaligrafija i prepisiva- nje orijentalnih rukopisa, skoro da bi se moglo govoriti i o gornjovakufskoj kaligrafskoj školi. U toj bosanskoj kasabi djelovalo je više od trideset prepisi- vača rukopisa na sva tri orijentalna jezika, od kojih neke možemo svrstati i u bosanskohercegovačke kaligrafe.2 O njima će u ovom radu biti riječi. Neki od njih su svoje rukopise ukrašavali 'unvanima i arabeskama te su, na taj način, dali doprinos našoj likovnoj umjetnosti. Većina rukopisa koji će ovdje biti spomenuti čuvaju se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci što dodatno uvećava našu obavezu da o njima pišemo.

Za pretpostaviti je da je većina od njih pohađala medrese, neki Gazi Husrev-begovu ili Gazi Husrev-begov hanikah, a neki lokalne medrese poput Lončarice u Travniku, Miralemove u Donjem Vakufu i druge. Samo za jednog od njih znamo da je kaligraf s diplomom i da je učio pred Ismailom Zihnijem Konjičaninom, al-Vafāʼījevim učenikom. Riječ je o Sulāymānu b. Ibrāhīmu Ḥağiabūlīju (Hadžiabuliću), plodnom gornjovakufskom kaligrafu i prepisiva- ču orijentalnih rukopisa.


  1. Da spomenemo samo neke: Abdurrahman Hattat, kaligraf iz druge polovine 16. stoljeća, djelovao u Istanbulu, Ferhad Bošnjak, minijaturista s kraja 16. stoljeća, Hasan Bošnjak, minijaturist iz 16. stoljeća, Iskender-i Bosna, minijatursit s kraja 16. stoljeća, Kasim Bošnjak, minijaturist iz sredine 16. stoljeća, Mehmed Bošnjak, minijaturist iz sredine 16. stoljeća, Osman Nakaš, najbolji osmanski minijaturista iz 16. stoljeća, sa 110 minijatura ulustrirao Hunernamu, djelo u kojem je prikazan život i djelovanje sultana Sulejmana Veličanstvenog, Sinan, sin Muhammedov Bošnjak, prepisao Hunernamu 1584. godine, Nesuh Matrakči, pisac i minijaturista iz 16. stoljeća, Salih Fahir, kaligraf i pjesnik iz 18. stoljeća, djelovao kao pisar u dvorskoj kancelariji u Istanbulu, Šaban (Ejjubi Mu'ezzini), istaknuti kaligraf ta‘līq pisma iz 17. stoljeća i drugi. Svi su oni djelovali u Istanbulu. Vidi o njima: Safvet-beg Bašagić, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini, Zagreb, 1931; Đoko Mazalić, Leksikon umjetnika BiH, Sarajevo, 1967. i dr.

  2. O gornjovakufskim kaligrafima i prepisivačima orijantalnih rukopisa pisali su: Đoko Mazalić u djelu Leksikon umjetnika BiH, (Sarajevo, 1967.); M. Hadžijahić-M. Mujezinović, u radu Uloga džamije Mehmed-bega Stočanina u formiranju Gornjeg Vakufa, (Gornji Vakuf 1971); Hajrudin A. Haračić u monografiji Gornji Vakuf, (Sarajevo, 2004) i drugi.


Husejn, muallim


Najraniji nama poznati gornjovakufski prepisivač jeste Ḥusayn, mu‘allim. On je 1612. godine prepisao komantar djela o namazu Ḥadīqa aṣ-ṣalā (allatī hiya raʼīs al-ʽibādāt) Ḥasana Kāfīje Pruščaka, pisan na arapskom jeziku. Rukopis se čuvao u Orijentalnom institutu u Sarajevu (R-4579-2). U istom kodeksu nalazio se i Prušačkov autograf djela Nūr al-yaqīn uṣūl ad-dīn iz 1605. godine.3Omer, sin Jusufov, Karadža Uskopjevi


Umar b. Yūsuf Qarağa Iskopyalī (Gornjovakufljanin) živio je i djelovao polovinom 18. stoljeća. Prepisivao je djela iz sintakse arapskog jezika. Pozna- ta su nam dva njegova rukopisa iz 1756. godine.

- Prvi rukopis predstavlja poznato djelo iz sintakse arapskog jezika Izhār al-asrār autora Muḥammada ibn Pīra ‘Alīja al-Birġiwīja, a drugo:

-Ṭabīb al-mubtadīn Muḥammada ibn Yūsufa Čalabīja Fojničanina (u. 1769) iz iste oblasti. Prvo djelo je na arapskom, a drugo na turskom jeziku. Kodeks se nalazio u Orijentalnom institutu u Sarajevu, uništen tokom rata, R-1750/1-2.4 Autograf ovog djela čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, R-3365-2.5 Autor ga je počeo pisati i završio u Medini 1748. godine. Kao što se vidi, ‘Umar ibn Yūsuf djelo je prepisao osam godine kasnije, još za života autora.

Mehmed Handžić je ovog prepisivača identificirao kao: Omer, sin Jusu- fov, zvani Karadžić iz Bugojna.6Šit efendija Ruždić (Šit efendija)


Šīt efendīja Ruždić (Šit efendija) je naš kaligraf i iluminator iz druge polovine 19. stoljeća. Rodom je iz Gornjeg Vakufa, gdje je u početku i dje- lovao kao kaligraf. Ukrašavao je svoje rukopise veoma lijepim dekoracija- ma u boji. Nakon njegove smrti, neki njegovi rukopisi poklonjeni su Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Ovog kaligrafa Muhammed Hadžijahić i Mehmed Mujezinović poistovjećuju s Muhammedom Rušdijem Hadžia-


  1. Amir Ljubović, Jedan autograf Hasana Kafija Pruščaka, POF, XXVIII-XXIX, 1978-79., str. 123-124; Muhamed Ždralović, Prepisivači djela u arabičkim rukopisima, Sarajevo, 1988., knj. II, str. 37.

  2. Muhamed Ždralović, op. cit. knj. I, str. 178, knj. II, str. 175.

5 Mustafa Jahić, Katalog GHB, sv. VI, str. 36-37.

6 Mehmed Handžić, Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana, Sarajevo, 1933., str. 71-72


bulićem, također Gornjovakufljaninom.7 Đoko Mazalić o njemu piše na dva mjesta, jedanput ga imenuje ovako, a drugi put ga označava prezimenom Hadžijahić i kaže da je starenik porodice Šit-efendića Ruždića.8 Smatramo da nije riječ o istom kaligrafu jer je Šit-efendija, prema pisanju Hadžijahića i Mazalića, ukrašavao svoje rukopise, a Muhammed Rušdi nije. Rukopis Muhammeda Rušdija je prepoznatljiv i ne može se zamijeniti s rukopisima drugih prepisivača. Spomenuti istraživači nisu naveli pojedinačno nijedan Šit-efendijin rukopis niti nam je neki njegov rukopis poznat iz kataloga, ali ga, ipak, nismo mogli izostaviti u ovom radu.Ibrahim, sin Sulejmanov, Uskopjevi


Ibrāhīm b. Sulaymān Uskopyawī, kaligraf je i prepisivač rukopisa iz Gornjeg Vakufa iz 18. stoljeća. Rođen je u Gornjem Vakufu krajem 17. ili početkom 18. stoljeća. Mogao je imati dvadesetak godina kad je 1721. godine boravio u hanikahu Mir Husrem, kako piše u rukopisu a mi vjerujemo da bi ovo trebalo čitati Mir Husrev (Mīr Ḫusraw), kako je Gazi Husrev-beg pone- kad oslovljavan. Uzmemo li da je ovo tačno, onda je Ibrāhīm ibn Sulaymān pohađao Gazi Husrev-begov hanikah u Sarajevu, što bi ukazivalo i na njegove sufijske sklonosti. Pretpostavljamo da i on potječe iz porodice Hadžiabulić, a možda je bio čak i otac kaligrafu Sulaymānu b. Ibrāhīmu Hadžiabuliću. Poznato je da su u mnogim porodicama nadijevana ista imena i tako se pre- nosila generacijama.

Prepisivao je djela na arapskom i turskom jeziku. Poznata su nam tri njegova prijepisa, a sva tri se čuvaju u Orijentalnoj zbirci HAZU u Zagrebu, R-1763 i R-1759/1-2. Evo tih rukopisa:7 M. Hadžijahić-M. Mujezinović, Uloga džamije... , op. cit., str. 33.

 1. Đoko Mazalić, Leksikon umjetnika BiH, Sarajevo, 1967., str. 53, 133.

 2. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 121.


Sulejman, sin Ibrahimimov, Hadžiabulić, Uskopjevi


Sulaymān b. Ibrāhīm Hadžiabulić Uskopyawī, istaknuti je bosanski kali- graf i prepisivač rukopisa s kraja 18. i početkom 19. stoljeća. Najplodniji je prepisivač rukopisa od njih tridesetak iz tog kraja.10 Prepisivao je Kur’ān, djela iz šerijatskog prava, ahlaka, udžbenike, djela iz sintakse arapskog jezi- ka, rječnike, en'ame. Njegovi se rukopisi danas nalaze u HAZU u Zagrebu, u Orijentalnom institutu su uništeni tokom rata, Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, Arhivu srednje Bosne u Travniku i nekim privatnim bibliotekama u Sarajevu. Prepisivao je u vremenu od 1781. godine kada je bio u Hanikahu u Sarajevu, pa do 1812. godine, dakle, više od 30 godina. U kaligrafiji je bio učenik poznatog kaligrafa Ismā‘īla Ḏihnīja Konjičanina.11

Najviše rukopisa prepisao je u Gornjem Vakufu, dok za neke rukopise nije navedeno mjesto prijepisa. Njegovi su rukopisi rađeni kaligrafski, uglav- nom nasẖi pismom, a neki su ukrašeni 'unvanima. Neka je djela prepisivao više puta, a samo Kur’ān najmanje 24 puta. U HAZU u Zagrebu, osim više rukopisa, nalazi se i nekoliko levhi ispisanih ṯuluṯ pismom od ovog kaligrafa.12

Evo, hronološkim redom, do danas poznatih rukopisa koje je prepisao:

- Al-Qaṣīda an-nūniyya, spjev o vjerovanju, na arapskom jeziku, autora Ḥiḍr-bega ibn Ǧalāluddīna, prepisan 1781. godine.


10 M. Hadžijahić-M. Mujezinović, Uloga džamije ... op. cit. str. 31-32; Muhamed Ždralović,

op. cit. , knj. I, str. 290-293, knj. II, str. 215-217.

 1. Ismā‘īl Ḏihnī Konjici (Mehmedefendić) Sarāyī, učenik kaligrafa Ḥasan-efendīje al-Wafāʼīja al-Miṣrīja. Rođen je oko 1750. godine, porijeklom iz Konjica, ali se zna da je kasnije živio u Sarajevu. Pohađao je, sa još nekoliko naših darovitih ljudi, kaligrafsku školu Egipćanina Ḥasana al-Wafāʼīya al-Miṣrīya, koji je živio u Sarajevu gdje je i umro 1770. godine. Prepisao je više djela, a njegov veoma lijepi prijepis An‘āma čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, R-8075. (vidi: Muhamed Ždralović, ... op. cit. knj. I, str. 292, knj. II, str. 243; Zejnil Fajić, Katalog GHB, sv. XI, str. 580; Osman Lavić, Katalog GHB, sv. XIV, str. 118, 177-179.

 2. Muhamed Ždralović, op. cit. II, str. 293

 3. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. I, str. 290-293, knj. II, str. 215.

 4. Fehim Nametak, Katalog GHB, sv. 4, str. 419.


Godine 1795. prepisao je tri djela na turskom jeziku:


15 Kasim Dobrača, Katalog GHB, sv. I, str. 26.

16 Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. I, str. 290-293, knj. II, str. 216.

17 Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 216.

18 Kasim Dobrača, Katalog GHB, sv. II, str. 489


Iste godine prepisao je još tri djela na turskom jeziku:

Dvije godine kasnije Uskopjevi je prepisao djelo iz sintakse arapskog jezika nepoznatog autora Awāmil al-i‘rāb, na arapskom jeziku. Rukopis je izgorio u Orijentalnom institutu u Sarajevu, R-4930-2.20


19 Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 216

20 Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 217.

 1. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 217.

 2. Salih Trako-Lejla Gazić, Katalog rukopisa Orijentalnog instituta lijepa književnost, Sarajevo 1997, str. 189.

 3. Salih Trako, Katalog perzijskih rukopisa Orijentalnog instituta u Sarajevu, Sarajevo, 1986., str. 83.

 4. Osman Lavić, Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke, London-Sarajevo, 2011, str. 11.
Sulejman, sin Muhammedov


Sulāymān b. Muḥammad, kaligraf je i prepisivač rukopisa iz Gornjeg Vakufa s kraja 18. stoljeća. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u rukopisu R-8621, nalaze se dva djela koja je prepisao ovaj prepisivač.

- Mağma‘ al-ğawāhir, kratak priručnik na turskom jeziku o islamskom vjerovanju i osnovnim vjerskim dužnostima bosanskog autora Ḥasana b. Naṣūḥa Duvnjaka (živio u 17. stoljeću). Oba rukopisa ispisana su veoma lije- pim, sitnim ta‘līq pismom, crnom tintom. Na kraju rukopisa stoji bilješka u kojoj se kaže da je rukopis prepisao Sulāymān ibn Ibrāhīm Gornjovakufljanin (Vaqfi Bālālī) po rođenju, hanefijskog mezheba, maturidijskog pravca, počet- kom ševvala 1210/1795. godine.2725 Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. I, str. 290-293, knj. II, str. 217

26 Kasim Dobrača, Katalog GHB., sv. I, str. 541

27 Osman Lavić, Katalog GHB, sv. X, str. 201-202.


Muhammed Rušdi, sin Derviša Husejna, Hadžiabulić


Muḥammad Rušdī b. Darwīš Ḥusayn Hadžiabulić, kaligraf je i prepisi- vač rukopisa iz Gornjeg Vakufa skraja 19. stoljeća. Muhammed Hadžijahić i Mehmed Mujezinović ovog kaligrafa poistovjećuju s drugim kaligrafom iz Gornjeg Vakufa, Šit-efendijom Ruždićem. Muhammed Rušdi se potpisivao na prepoznatljiv način, najčešće kao: Muḥammad Rušdī b. Darwīš Ḥusayn. Osim toga, on nije ukrašavao svoje rukopise, a Šit-efendija jeste.28 Iz potpisa ḥawāğa, kojeg je ostavio na posljednjem nama poznatom njegovom prijepisu, saznajemo da je bio imam, vjerovatno u Gornjem Vakufu ili okolini. Prepi- sivanjem rukopisa bavio se najmanje 54 godine. Dostupni su nam podaci o osam njegovih prijepisa. Samo se jedan nalazio u Orijentalnom institutu, a ostali se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.


 1. M. Hadžijahić-M. Mujezinović, Uloga džamije ... op. cit. str. 33.

 2. Osman Lavić, Katalog GHB, sv. XV, str. 40.

30 Zejnil Fajić, Katalog GHB, sv. XI, str. 79.

31 Zejnil Fajić, Katalog GHB, sv. III, str. 83.


krupnijim nasẖi pismom, u razmaknutim redovima. Naslovi i neke istaknute riječi pisane su krupnijim ṯuluṯom. Rukopis se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci R-3173.32Mustafa, sin Mustafin, al-Uskopjevi


Muṣṭafā b. Muṣṭafā al-Uskopyawī, još je jedan odličan kaligraf i prepi- sivač iz Gornjeg Vakufa skraja 18. i iz prve polovine 19. stoljeća. Po bilješci na jednom rukopisu znamo da je 1796. godine pohađao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Čime se bavio nakon završetka medrese nije nam pozna-


 1. Zejnil Fajić, Katalog GHB, sv. III, str. 274.

 2. Kasim Dobrača, Katalog GHB, sv. I, str. 44; Muhamed Ždralović, op. cit.,knj. II, str. 320.

 3. Haso Popara, Katalog GHB, sv. IX, str. 533-534.

35 Salih Trako-Lejla Gazić, Katalog rukopisa Orijentalnog instituta lijepa književnost , Sarajevo 1997, str. 52.

36 Osman Lavić, Katalog GHB, sv. XIV, str. 188-189.


to. Možda je bio imam u Donjem Vakufu gdje je boravio 1814. godine. Saču- vana su njegova dva prijepisa, jedan na arapskom, a drugi na turskom jeziku.Ali, sin Muhammedov


Alī b. Muḥammad iz Gornjeg Vakufa spada u istaknutije kaligrafe.39 O njemu nemamo puno podataka. Iz bilješke sa jednog njegovog rukopisa razu- mije se da je 1720. godine boravio u Sohtegan medresi, ali nije naveo mjesto u kojem se ta medresa nalazi.

Iz iste bilješke se vidi da je kasnije obavljao dužnost mujezina u rodnom gradu, Gornjem Vakufu. Sačuvani njegovi prijepisi su na arapskom jeziku. Za sada znamo za dva njegova rukopisa, od kojih je jedan uništen u Orijentalnom institutu u Sarajevu tokom posljednjeg rata.37 Kasim Dobrača, Katalog GHB, sv. I, str. 299.

 1. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 238.

 2. Muhammed Hadžijahić-Mehmed Mujezinović, Uloga džamije... op. cit. str. 34.

40 Haso Popara, Katalog GHB, sv. IX, str. 188-189.


u Sohtegan medresi, a prepisivač se bilježi kao mujezin u Gornjem Vakufu. Na 86 listu nalazi se izvod iz nekog fikhskog djela naslovljen sa Bāb šaraʼiṭ al-muʼaḏḏin, gdje se obrazlažu uvjeti koje treba ispunjavati svaki mujezin. I po ovome se vidi koliko je ovaj kaligraf volio svoj mujezinski poziv. Da li je ‘Alī ibn Muḥammad eventualno obavljao i imamsku dužnost nije nam poznato.Sabit, sin Muratov, Uskopjevi


Ṯābit b. Murāt Uskopyawī, gornjovakufski je prepisivač orijentalnih rukopisa iz druge polovine 18. i spočetka 19 stoljeća. Iz njegove biografije poznato nam je jedino da je boravio u Gazi Husrev-begove medresi 1748. i 1808. godine. Poznavao je arapski i turski jezik, a najviše ga je zanimala sintaksa arapskog jezika. Iz ove oblasti je prepisao dva djela, a zanimao se i za šerijatsko pravo. Poznata su nam četiri njegova rukopisa koja su tokom posljednjeg rata uništena u Orijentalnom institutu u Sarajevu, R-1809, R-4795/1-2, R-1838.42

- Četvrti Ṯābitov rukopis je djelo Tabyīn al-marām, autora šejha Muṣṭafe Ṭarīqatğīja, komentar rasprave o trgovini i kamatama, na turskom jeziku, a prepisao ga je 1808. godine također u Gazi Husrev-begovoj medresi.
 1. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 114; Salih Trako-Lejla Gazić, Katalog rukopisa Orijentalnog instituta ... op. cit., str. 31.

 2. Muhamed Ždralović, op. cit. , knj. II, str. 160, 256.


Jusuf, sin Murat-hodžin


Jūsuf b. Murāt-hodža Ḥāzim-zāde, prepisivač je orijentalnih rukopisa iz Gornjeg Vakufa iz druge polovine 18. stoljeća. O njemu jedino znamo da je bio sin Murat-hodže i da je 1763. godine boravio u tvrđavi Prozor, tridesetak kilometara daleko od Gornjeg Vakufa. Kakvu je dužnost obavljao u Prozoru nije poznato. Potječe iz ulemanske porodice jer mu je otac Murat-hodža bio imam. U Orijentalnom institutu u Sarajevu postojao je jedan kodeks na arap- skom jeziku od dva djela iz sintakse arapskog jezika koji je Jūsuf prepisao u prozorskoj tvrđavi 1763. godine, R-1981/1-2.43 Riječ je o djelima: