Osman Lav

016:050BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U ANALIMA GAZI HUSREVBEGOVE BIBLIOTEKE KNJ. I XXX


Sažetak


Anali Gazi Husrev-begove biblioteke pokrenuti su 1972. godine s ciljem ostva- rivanja glavnog zadatka Biblioteke a to je, kako je i naglašeno u uvodniku prvog broja, da naučno sređuje rukopisni materijal i da naučno obrađuje pojedina pitanja iz islamistike i kulturne historije Bosne i Hercegovine.

Ova bibliografija sadrži 394 rada koji su objavljeni kroz 16 do sada izdatih sve- zaka na 5032 stranice iz pera 148 autora. Prema načinu navođenja građe Bibliografija je popisnog karaktera u kojoj su navedena imena autora abecednim a radovi jednog autora hronološkim redom. Uz naslov rada na bosanskom dodat je i prijevod naslova na engleski jezik.

Cilj izrade ove bibliografije je raznovrsnu građu publikovanu na stranicama "Anala" učiniti preglednijom i lakšom za korištenje.


Ključne riječi: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, BibliografijaAnali Gazi Husrev-begove biblioteke počeli su izlaziti 1972. godine. Do sada je izašlo trideset knjiga u šesnaest svezaka. Za prvih deset knjiga rahm. hafiz Mahmud-ef. Traljić izradio je prigodnu bibliografiju koja je objavljena u knjizi IX-X, str. 335-341. Po istoj metodologiji izrađena je i bibliografija nakon dvadeset knjiga izlaženja i objavljena u knj. XIX-XX, str. 349-358.

Anali su do sada izlazili uglavnom kao dvobroj, sa izuzetkom I i IV sve- ske. Prve dvije sveske /knj. I i II-III/ uredio je dr. Muhamed Hadžijahić. Slje- dećih šest svezaka /knj. IV, V-VI, VII-VIII, IX-X i XI-XII glavni urednik bio je Abdurahman Hukić, knj. XIII-XIV Bilal Hasanović a knj. XV-XVI dr. Mu- stafa Jahić. Dr. Enes Karić je bio na čelu redakcije naredne tri sveske, i to: XIX-XX, XXI-XXII, XXIII-XXIV, da bi u preostalim sveskama /knj. XXV- XXVI, XXVII-XXVIII i XXIX-XXX/ uredništvo ponovo preuzeo aktuelni urednik Anala dr. Mustafa Jahić. U dosadašnjem izlaženju promijenjeno je sedam redakcija ovog časopisa.

U tri sveske Anala objavljeni sa radovi sa naučnih skupova u organizaciji ili suorganizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke, i to: knj. IX-X - radovi pre- zentirani na naučnom skupu povodom 450-godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija koji je održan u Sarajevu 22. i 23. novembra


1982. godine; knj. XVII-XVIII (1996), radovi sa naučnog skupa “Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini” održanog u organizaciji Gazi Hu- srev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine i knj. XIX-XX (2001), radovi sa skupa “Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda” koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine, što je uz svaki rad u napomeni navedeno.

Ova bibliografija sadrži 394 rada koji su objavljeni u 16 do sada izdatih svezaka na 5032 stranice iz pera 148 autora. Prema načinu navođenja građe Bibliografija je popisnog karaktera. Imena autora navedena su abecednim a radovi jednog autora hronološkim redom. Uz naslov rada na bosanskom dodat je i prijevod naslova na engleski jezik.ABU SAFIJA, Afif:


 1. O jednom seksološkom djelu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = About a sexological work in Gazi Husrev-bey Library, knj. II-III (1974), str. 153-158.

*Rad je urađen u koautorstvu sa Aišom Smailbegov-Hadžihalilović.


ADILOVIĆ, Ahmed:


 1. Rukopis Mehmeda Handžića o tumačenju ajeta o propisima iz sure en- Nisa’ = Mehmed Handžićs Manuscript on the interpretation of an ayah from the sura al-Nisa concerning regulations, knj. XXI- XXII (2003), str. 201-214.


ALIBAŠIĆ, Ahmet:


 1. Ibn ‘Asakirova Povijest grada Damaska: Slavno dostignuće musliman- ske historiografije = Ibn Asakirs History of the city of Damascus: a glorious achievement of Muslim historiography, knj. XXI- XXII (2003), str. 181-199.


ALIĆ, Salih H.:


 1. Jedno medicinsko djelo pisano vjerovatno u Bosni: Nida’i, Menafi en- nas (Ljekarske koristi svijetu) = Nida’i, Menafi’ en-nas : Medical Benefits for People : a Medical Work Probably Written in Bosnia, knj. XV-XVI (1990), str. 141-155.


AL-ASFUR, dr Su’ud Muhamed:


 1. The political role of the ulama of Damascus at the time of Circassian Mameluks (784H/1382AD-923H/1517 AD) = Politička uloga uleme Dama- ska u doba čerkeskih memluka, knj. XXIII-XXIV (2005), str. 365-391.


BAVČIĆ, Uzeir:


 1. Determinante etničke posebnosti bosanskih muslimana u esejima Ahme- da Muradbegovića = Determinants of ethnic pecularities of Bosnian Muslims in the essays of Ahmed Muradbegović, knj. XVII-XVIII (1996), str. 399-406.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.BEĆIRBEGOVIĆ, Edah:


 1. Mogućnosti i način uspostavljanja vakufa u našem pravnom sistemu sa osvrtom na praksu organa Islamske zajednice = Possibilities and ways of establishing waqf in our legal system with reference to the practice of Islamic Comunity bodies, knj. IX-X (1983), str. 163-169.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.BEJTIĆ, Alija:


 1. Pjesnik Sabit Alauddin ičanin kao sarajevski kadija i bosanski mulla

= Poet Sabit Alauddin ičanin as Kadi of Sarajevo and Bosnian Mulla, knj. II-III (1974), str. 3-20.

 1. Kasida Ibrahima Biočaka: spomenik aljamiado literature sandžačkih Muslimana = Ibrahim Biočaks qasida, a monument of Sandžak Muslim alha- mijado literature, knj. IV (1976), str.155-176.

 2. Iz Drnišlijina zbornika bosanskih memorijala 1672-1719. = From Drnišlijas anthology of Bosnian memorials (1672-1719), knj. IV (1976), str. 177-186.BOJANIĆ LUKAČ, Dušanka:


 1. O banjalučkoj sedžadi = About the Banja Luka sajjada, knj. XI-XII (1985), str. 267-276.BULJINA, Halid:


 1. Osnovni uzroci osiromašenja i propadanja vakufa u Bosni i Herce- govini = Main causes of pauperisation of waqfs in Bosna-Herzegovina, knj. IX-X (1983), str. 155-162.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.


BUŠATLIĆ, Ismet:


 1. Blagajski muftija Mustafa Ćišić i njegov kodeks Fatawa magmu’asi

= Blagaj mufti Mustafa Ćišić and his codex Fatawa Magmu’asi, knj. XXIII- XXIV (2005), str. 93-115.

 1. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa: Svezak šesnaesti. Obradio Haso Popara. Al- Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe = Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, London - Sarajevo, 1429/2008., XXXI + 784 + 13 faksimila + 12 strana arapskih prijevoda, knj. XXIX-XXX (2009), str. 335-338.

*Prikaz knjige.


BUTUROVIĆ, Dženana:


 1. Otkriće muslimanske epike u 19. vijeku = Discovery of Muslim epic poetry in the 19th century, knj. XIX- XX (2001), str. 177-190.


CVIKO, Fazileta:


 1. O Gazi Husrev-begovom vakufu u Slavonskoj Požegi = About Gazi- Husrev-Beys waqf in Slavonska Požega, knj. XI-XII (1985), str. 75-78.


ČAR-DRNDA, Hatidža:


 1. Zbirka sidžila Gazi Husrev-begove biblioteke = The collection of sijji- ls in Gazi Husrev-Bey Library, knj. XIII-XIV (1987), str. 53-67.

 2. Neki legati Osman-Šehdijine biblioteke = Some Legacies of the Osman Šehdi Library, knj. XV-XVI (1990), str. 243-252.

 3. Šerijatski sidžili i njihova zastupljenost u Bosni i Hercegovini = Shari’a sijills and their presence in Bosnia-Herzegovina, knj. XXI-XXII (2003), str. 85-94.

 4. Hifzija Hasandedić (1915-2003.), knj. XXIII-XXIV (2005), str. 403-

405.

*U rublici: In memoriam. navedena kratka biografija Hifzije Hasandeda.


ČAUŠEVIĆ, Halid:


 1. Pravni i sociološki aspekti institucije vakufa-zaklade:s posebnim ob- zirom na njezin razvoj u Bosni i Hercegovini = Legal and sociological aspect of the institution of waqf: with special reference ot its development in Bosnia- Herzegovina; Wills, knj. IX-X (1983), str. 129-140.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.


ČEKLIĆ, Vasilije:


 1. Ilirski pokret i Bosansko-muslimanski književno-kulturni preporod = The Illyrian movement and the Bosnian Muslim literary and cultural revival, knj. XIX-XX (2001), str. 313-332.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


ČULIĆ, Branko:


 1. Jedan zanimljiv bibliografski projekat = An interesting bibliographical project, knj. I (1972), str. 113-117.


ĆEHAJIĆ, Džemal:


 1. Gazi Husrev-begov hanikah u Sarajevu = Gazi Husrev-bey hanikah in Sarajevo, knj. IV (1976), str. 3-8.

 2. Bektashis and Islam in Bosnia and Hercegovina = Bektašije i islam u Bosni i Hercegovini, knj. V-VI (1978), str. 83-90.

 3. Bektašije i islam u Bosni i Hercegovini = Bektashis and Islam in Bo- snia-Herzegovina, knj. V-VI (1978), str. 91-98.


DAUTOVIĆ, Ferid:


 1. Biografija Šukrije Alagića = Biography of Šukrija Alagić:A survey of sources and literature, knj. XXI-XXII (2003), str. 215-242.


DOBRAČA, Kasim:


 1. Skriptorij u Foči u XVI stoljeću = The scriptorium in Foča in 16th century, knj. I (1972), str. 67-74.

 2. Tuhfetul-musallin ve zubdetul-haši‘in od Abdulvehaba Žeevije Ilha- mije = Tuhfetul-musallin ve zubdetul-haši‘in by Abdulvehhab Žepčevija Ilha- mija in Gazi Husrev-bey Library, knj. II-III (1974), str. 41-69.

 3. Jedno pismo (arzuhal) na arapskom jeziku poslato iz Kaniže potkraj XVII stoljeća: u kodeksu Gazi Husrev-begove biblioteke = A letter (arzuhal) in Arabic sent from Kaniža at the end of 18th c. : in the codex of Gazi Husrev- bey Library, knj. II-III (1974), str. 131-139.

 4. Kasidei Burdei Bosnevi: Kasidei Burda na „bosanskom“ jeziku = Ka- sidei Burdei Bosnevi in “Bosnian” language, knj. IV (1976), str. 9-20.

 5. Vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = Waquf-namas in Gazi Husrev-bey Libraray, knj. IV (1976), str. 41-47.


 1. Mehmed Refik-efendi Hadžiabdić - šejhul-islam = Shaikh al-Islam Mehmed Refik-efendi Hadžibajrić, knj. V-VI (1978), str. 99-115.

 2. Orijentalni medicinski rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = Oriental medical manuscripts in Gazi Husrev-bey Library in Sarajevo, knj. VII-VIII (1982), str. 57-76.


DURIĆ, Rašid:


 1. Estetska, etička i strukturna svojstva muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu 1900.-1912. = Esthetic, ethical and structural features of Muslim epic songs published in Behar 1900-1912, knj. XIX-XX (2001), str. 155-164.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


DŽAKA, Bećir:


 1. Interes za sufijsku poeziju kod bosanske uleme = Interest in Sufi poe- try among Bosnian ulama, knj. XVII-XVIII (1996), str. 373-384.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. Književni prevodi sa perzijskog jezika u Beharu, Gajretu i Biseru = Literary translations from Persian in Behar, Gajret and Biser, knj. XIX-XX (2001), str. 19-36.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


DŽANANOVIĆ, Ibrahim:


 1. Vakuf u svjetlu islamskih propisa = Waqf in the light of Islamic regu- lations, knj. IX-X (1983), str. 9-16.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Osvrt na traktat Hasana Duvnjaka: Rasprava o pet pravnih pitanja o kojima postoji pet različitih mišljenja = Rewiew of the treatise by Hasan Duv- njak : the treatise on five legal issues concerning which there are five different opinions, knj. XVII-XVIII, str. 83-90.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


DŽILO, Hasan:


 1. Rukopis Ibn Sinaova komentara 113. sure Kur’ana u Gazi Husrev-be- govoj biblioteci = Manuscript of Ibn Sinas commentary of the 113th sura of the Qur’an from Gazi Husrev-bey library, knj. XVII-XVIII (1996), str. 31-40.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


EREN, Ismail:


 1. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o orijentalnim bibliotekama u Jugoslaviji = Contributions to bibliography of published works about Oriental libraries in Yugoslavia, knj. II-III (1974), str. 249-258.


FAJIĆ, Zejnil:


 1. Mala historija događaja u Hercegovini”: Iz Bračkovićeva autografa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = From Bračkovićs autograph “A small hi- story of events in Herzegovina” in Gazi Husrev-bey Library, knj. II-III (1974), str. 97-108.

 2. Fragmenti iz Kronike hadži Husejn-efendije Muzaferije = Fragments from the chronicle by hajji Huseyn-effendi Muzafferi, knj. IV (1976), str. 33- 39.

 3. Popis vakufnama iz Bosne i Hercegovine koje se nalaze u Gazi Hu- srev-begovoj biblioteci u Sarajevu, = The list of waqf-namas from Bosnia- Herzegovina found in Gazi Husrev-bey Library knj. V-VI (1978), str. 245-302.

 4. Stanje sakralnih i prosvjetnih objekata u Sarajevu razorenih za vrijeme provale Eugena Savojskog = The state of sacral and educational buildings in Sarajevo destroyed during the invasion by Prince Eugen of Savoy, knj. VII- VIII (1982), str. 89-108.

 5. Originali i prepisi vakufnama sačuvanih do danas = Originals and transcripts of vakuf-namas preserved until present day, knj. IX-X (1983), str. 25-28.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Biblioteka šejha Abdurrahmana Sirije sa Oglavka: Prilog istoriji bibli- otekarstva BiH u XVIII i XIX stoljeću = The library of Šejh Abdurrahman Siri of Oglavak : contribution to the history of librarianship in Bosnia-Herzegovi- na in the 18th and 19th century , knj. XI-XII (1985), str. 55-68.

 2. Biblioteka Abdulah-efendije Kantamirije = The library of Abdullah- efendi Kantamiri, knj. XIII-XIV (1987), str. 15-36.


 1. Abdurrahman Muftić: Novo ime u književnosti bosanskohercegovač- kih Muslimana na orijentalnim jezicima = Abdurrahim Muftić, a new name in the literature of Bosnian-Herzegovinian Muslims in Oriental languages, knj. XV-XVI (1990), str. 237-241.

 2. Merhum dr. Adem Handžić (1916.-1998.) = The late dr Adem Handžić (1916-1998), knj. XXI-XXII (2003), str. 347-348.

*U rublici: In memoriam. navedena kratka biografija Adema Handža.FILAN, Kerima:


 1. O jednom “sporadičnom” rukopisu na turskom i bosanskom jeziku = About a “sporadic” manuscript in Turkish and Bosnian language, knj. XXI- XXII (2003), str. 9-40.

 2. Turska leksika u riječniku Makbuli Arif Muhameda Hevaija Uskufija = Turkish vocabulary in Muhamed Hevai Uskufis dictionary Makbuli Arif, knj. XXIII-XXIV (2005), str. 205-217.

 3. Kako je mula Mustafa Bašeskija označavao vrijeme = How Mula Mu- stafa Bašeskija marked time, XXVII-XXVIII (2008), str. 187-207.

 4. Sufije i kadizadelije u Osmanskom Sarajevu = Sufis and Kadizadelis in Ottoman Sarajevo, XXIX-XXX (2009), str. 163-186.FILANDRA, Šaćir:


 1. Muslimani i Evropa s kraja 19. i početka 20. stoljeća = Muslims and Europe at the end of 19th and the beginning of 20th century, knj. XIX-XX (2001), str. 333-341.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.GADŽO - KASUMOVIĆ, Azra:


 1. Hafiz Abdullah Ajni-ef. Bušatlić = Hafiz Abdulah Ajni-ef. Bušatlić, knj. XVII-XVIII (1996), str. 323-333.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. O sidžilima u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = About sijills in Gazi Husrev-bey library, knj. XXI-XXII (2003), str. 41-83.

 2. Vasijjetname na osmanskom jeziku = Vasiyyet-namas in Ottoman lan- guage, XXV-XXVI (2007), str. 45-85.


 1. Muhamed Hodž, Zemaljska vakufska komisija za Bosnu i Hercego- vinu (1882.-1894.), analitki inventar, Sarajevo, 2006., 336 str., XXV-XXVI

(2007), str. 383-386.

*Prikaz knjige.

 1. Mulla u Bosanskom ejaletu = Mulla in Bosnian ejalet, XXVII-XXVIII (2008), str. 5-67.

 2. Ahmed S. Alić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Islamski kulturni centar, Mostar, 2008, 315 str., XXVII-XXVIII (2008), str. 271-274.

*Prikaz knjige.

 1. Vesna Miović, Dubrovačka republika u spisima osmanskih sultana, Državna arhiva u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005., 444 str., XXVII-XXVIII (2008), str. 285-288.

*Prikaz knjige.

 1. Regeste vasijjetnama u Arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke = Re- gestas of vasijjet-namas in the Archive of Gazi Husrev-bey Library, XXIX- XXX (2009), str. 99-142.


GAZIĆ, Lejla:


 1. Medžmua sarajevskog pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije = The Majmua of the Sarajevo poet Mehmed Meyli Gurani, knj. XV-XVI (1990), str. 105-130.


GUDELJ VELAGA, Zdenka:


 1. Musa Ćazim Ćatić kao školski pisac = The paper examines a possi- bility of including the poem by Musa Ćazim Ćatić, knj. XIX-XX (2001), str. 277-288.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


HADŽIBAJRIĆ, Fejzullah:


 1. Uvodne tesavufske interpretacije Abdulaha Bošnjaka = Introductory “tesavvuf” interpretations by Abdullah Bošnjak, knj. I (1972), str. 35-47.

 2. Tesavvufsko-tarikatska poema Abdullaha Bošnjaka = Abdullah Bošnjaks tesawwuf-tarikat poem, knj. II-III (1974), str. 21-32.

 3. Risala šejh Mustafe Gaibije = Sheik Mustafa Gaibis Risalah, knj. IV (1976), str. 95-101.


 1. O inventarima knjiga Gazi Husrev-begove biblioteke = A short acco- unt of the internal work of Gazi Husrev-bey’ Library, knj. V-VI (1978), str. 55-63.

 2. Omer Lutfijin Tahmis na Bošnjakovu Kasidu o Fususul-hikemu = Tahmis about Bosniaks Qasida about Fusus al-hikam, knj. V-VI (1978), str. 187-204.

 3. Bajtarname: Orijentalne veterinarske knjige = Baytar-names: oriental veterinary books, knj. VII-VIII (1982), str. 77-88.

 4. O arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke = About the archives of the Ghazi Husrev-Bey library, knj. VII-VIII (1982), str. 255-263.

 5. Vrednovanje službi u Gazi Husrev-begovu vakufu: Bodovanje i pove- zivanje službi = Valuation of services in Gazi Husrefbegs Vakuf, knj. IX-X (1983), str. 321-324.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Najstariji orijentalni rukopisi iz privremenog inventara Gazi Husrev- begove biblioteke = The oldest oriental manuscripts from the temporary in- ventory of Gazi Husrev-bey library, knj. XI- XII (1985), str. 69-74.

 2. Osvrt na dva rukopisa na turskom jeziku: Iz Privremenog inventara rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke = A Survey of the two manuscripts in Turkish language, knj. XIII-XIV (1987), str. 113-123.

 3. O arhivalijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu = On the Archive of Ghazi Husref-bey Library in Sarajevo, knj. XV-XVI (1990), str. 283-286.HADŽIBEGOVIĆ, Zalkida:


 1. Analiza rukopisnog teksta iz astronomije koji se nalazi u Gazi Hu- srev-begovoj biblioteci = The Analysis of a manuscript in the Gazi Husreveg Library, knj. XIII-XIV (1987), str. 103-111.

 2. Značaj i metode određivanja Kible = The significance and methods of determination of Kibla, the Holy Islamic direction, knj. XXIII-XXIV (2005), str. 267-280.HADŽIĆ-BOGDANOVIĆ, Indira:


79. Al-Ġazālijevo tretiranje Allahovih imena u djelu al-Maqṣad al-asnā fī Šarḥ Ma‘ānī Asmā’ i-llāh al-ḥusnā = Al-Gazalis treatment of Allahs names in his work of Al-Maqṣad al-asnā šarḥ ma‘ānī asmā’i-llah al-ḥusnā, XXIX- XXX (2009), str. 299-334.


HADŽIĆ, Kasim:


 1. Gazi Hurev-begova medresa u Sarajevu: U razdoblju od 1920. do kra- ja 1982. = Gazi Husrefbeg medresa in the period from 1920 till present day, knj. IX-X (1983), str. 263-279.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.


HADŽIĆ, Mehmedalija:


 1. Rukopisi enciklopedija u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = Encyclo- pedia manuscripts in the Gazi Husrev-beys library, knj. XVII-XVIII (1996), str. 131-146.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


HADŽIJAHIĆ, Muhamed:


 1. Derviš M. Korkut, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Derviša M. Korkuta.

 1. Prof. dr. Fehim Bajraktarević, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Fehima Bajraktareva.

 1. Antun Šimčik, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Antuna Šiika.

 1. Derviš M. Korkut, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Derviša M. Korkuta.

 1. Dr. Hazim Šabanović, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Hazima Šabanova.

 1. Derviš Buturović-Fazlibegović, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Derviša Buturova.

 1. Osman Asaf Sokolović, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Osmana Asafa Sokolova.

 1. Franz Babinger, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Franza Babingera.

 1. Alojz Schmaus, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Alojza Schmausa.

 1. Aleksandar Vasiljević, knj. I (1972), str. 131-148.

*U rublici In memoriam navedena biografija i kratka bibliografija Aleksandra Vasiljeva.


 1. Dr Behaudin Salihagić, knj. II-III (1974), str. 259-260.

*U rublici In memoriam navedena kratka biografija Behaudina Salihaga.

 1. Dr Mustafa Kamarić, knj. II-III (1974), str. 260.

*U rublici In memoriam navedena kratka biografija i bibliografija Mustafe Kamara.

 1. Ana Stepanova Tveritinova, knj. II-III (1974), str. 259-260.

*U rublici In memoriam navedena kratka biografija Ane Stepanove Tveritinove.

 1. Badžijanije u Sarajevu i Bosni: prilog historiji duhovnosti u nas = Badžijanis in Sarajevo and in Bosnia : contribution to the history of our spiri- tuality, knj. VII-VIII (1982), str. 109-133.

 2. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa = The role and si- gnificance of Gazi Husrefbeg and of his vakuf, knj. IX-X (1983), str. 219-232.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Građa o posljednjim ostacima bosančice u nas = Materials about the last remnants of Bosančica, knj. XI-XII (1985), str. 101-111.

 2. Seid M. Traljić, knj. II-III (1974), str. 259-260.

*U rublici In memoriam. navedena kratka biografija i bibliografija Seida M. Tralja. Potpisano inicijalima: M. Hj.


HADŽIJAMAKOVIĆ, Muhamed:

88. Dvije pjesme šejh-Sejfudina Iblizovića = Two poems by Ebullejs zade Iblizović sheik Sejfedin efendi, son of hadji Ibrahim, knj. VII-VIII (1982), str. 29-33.

 1. Hadži Ahmed Asimbeg Mutevelić = Hajji Ahmed Asim-beg Muteve- lić, knj. XI-XII (1985), str. 79-86.

 2. Medžmua Abdulvehaba Karahodže: Karahodža zade = Karahodža zades Majmua, knj. XI-XII (1985), str. 211-228.

 3. Nekoliko pjesama iz Ilhamijina Divana = Several poems from Ilhamias Divan, knj. XIII-XIV (1987), str. 85-92.

 4. Medžmu‘a Saliha Emina = Salih Emins Majmua, knj. XV-XVI (1990), str. 131-139.

 5. Porodica Hadžijamakovića = The Hadžijamaković family, knj. XVII- XVIII (1996), str. 295-302.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija:

 1. Jedna stara verzija (autograf?) Kaimijine kaside protiv duhana = One old version (autograph?) of the Kaimijas Kasida against tabacco, knj. II-III (1974), str. 125-130.


 1. Porijeklo mudžellitskog obrta u Bosni i Hercegovini = The origin of the Mujelit Trade in Bosnia and Herzegovina with reference to Ottoman Empire, knj. XV-XVI (1990), str. 257-266.

 2. Biblioteka i ulema = The library and the ulema, knj. XVII-XVIII (1996), str. 259-265.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. Uloga Bisera u kulturno-prosvjetnom uzdizanju Muslimana = The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem Peo- ple, knj. XIX-XX (2001), str. 237-242.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


HAFIZOVIĆ, Fazileta:


 1. O nekim vakufima u Slavoniji u XVI stoljeću = About some waqfs in Slavonia in the XVIth century, knj. XV-XVI (1990), str. 19-24.


HAFIZOVIĆ, Rešad:


 1. Mustafa Ejubović - Šejh Jujo i njegova Summa Theologica = Musta- fa Ejubović - Šejh Jujo and his Summa Theologica, knj. XVII-XVIII (1996), str. 51-73.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


HAJDAREVIĆ, Rašid:


 1. Zaostavština iza Ahmed-Munib-efendije Glođe, mutevellije i džabije Gazi Husrev-begova vakufa = The legacy of Ahmed Munib ef. Glođo, admi- nistrator and collector of the Gazi Husrev beys foundation, knj. II-III (1974), str. 193-224.

 2. Prihodi i rashodi Gazi Husrev-begova vakufa u Sarajevu za period 1248-1251. (1832-1835) = Income and expenditure of Gazi Husrev-Bey waqf in Sarajevo for the period 1248-1251, knj. V-VI (1978), str. 23-42.


HAJDARHODŽIĆ, Hamdija:


 1. Dva podatka o prometu i prodaji papira u Bosanskom pašaluku = Two data about traffic and paper trade in Bosnian pashaluk, knj. II-III (1974), str. 159-160.


 1. Vijesti o muslimanskoj publici u dubrovačkom teatru na početku XIX vijeka = News on Muslim audience at the theatre of Dubrovnik by the be- ginning of the XIX century, knj. V-VI (1978), str. 231-236.

 2. Lujigji Ferdinando Marsilji i jugoslavenske zemlje od 1679. do 1684. godine: ulomak iz veće cjeline = Luigi Ferdinando Marsigli and the Yugoslav countries from 1679 to 1684: extract from the main text, knj. VII-VIII (1982), str. 241-251.

 3. Dubrovačke i mletačke pripreme pred razgraničenje 1699. godine

= Dubrovniks and Venices preparations prior to boundary demarcation of 1699., knj. XI-XII (1985), str. 289-330.


HANDŽIĆ, Adem:

 1. Gazi Husrev-begovi vakufi u Tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću = Gazi Husrev-beys foundations in the administrative district of Tešanj in XVI cen- tury, knj. II-III (1974), str. 161-174.

 2. Vakuf kao nosilac određenih državnih i društvenih funkcija u Osman- skom carstvu = The vakuf as bearer of certain state and social functions in the Otoman empire, knj. IX-X (1983), str. 113-119.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Husrev-begov vakuf na prelazu iz XVI u XVII stoljeće = Husrefbegs vakuf at transit from XVI to XVII centry, knj. IX-X (1983), str. 207-217.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Dokumenat o prvom službenom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. godine = Documents on the First Official Inventory of the Gazi Husrev- beys Waqf from 1604, knj. XV-XVI (1990), str. 3-18.

 2. Rukopisne zbirke i biblioteke na području Gradačca = Collection of manuscripts and the libraries in the area of Gradačac, knj. XVII-XVIII (1996), str. 169-177.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.


HASANDEDIĆ, Hivzija:

 1. Muslimanske biblioteke u Mostaru = The Moslem libraries in Mo- star, knj. I (1972), str. 107-112.

 2. Djela Mustafe Ejubovića (Šejh Juje) i Ibrahim-efendije Opijača koja se nalaze u Arhivu Hercegovine u Mostaru = Literary works of Mustafa Eju- bović (Sheik Yuyo) and Ibrahim Opijač which are kept in the Archive of Her- zegovina in Mostar., knj. IV (1976), str. 57-68.


 1. Djela i kraći literarni sastavi Muslimana Bosne i Hercegovine koji su napisani na orijentalnim jezicima i koji se nalaze u Arhivu Hercegovine u Mostaru = The works and some shorter literary essays written in oriental languages by Bosnian and Herzegovinian Muslims which are kept in Herze- govina archive in Mostar, knj. IV (1976), str. 117-130.

 2. Nekoliko rukopisa iz orijentalne zbirke Zavičajnog muzeja Herce- govine u Mostaru = Some manuscripts from the Oriental collection of the County Museum of Herzegovina in Mostar, knj. V-VI (1978), str. 181-186.

 3. Nekoliko rukopisa iz orijentalne zbirke Provincijalata hercegovačkih franjevaca u Mostaru = Several manuscripts from the oriental collection in the Franciscan provincialate in Mostar, knj. VII-VIII (1982), str. 161-176.

 4. Hercegovački vakufi i vakifi = Vakufs and vakifs in Hercegovina, knj. IX-X (1983), str. 29-73.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.

 1. Jedan rukopis Muhammeda Prozorca = A manuscript of Mehmed Prozorac, knj. XV-XVI (1990), str. 191-194.

 2. Muslimanske privatne biblioteke na orijentalnim jezicima u Mostaru

= Private Muslim Oriental-languages libraries in Mostar, knj. XV-XVI (1990), str. 253-256.

 1. Karabezi: Učeni ljudi (ulema) njihov rad i djela = The Karabegs the ulema and their work, knj. XVII-XVIII (1996), str. 313-322.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. Muslimanska društva u Mostaru = The Moslem societies in Mostar, knj. XIX-XX (2001), str. 197-213.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.HASANI, Mustafa:


 1. Zbornik fetvi muftije Ahmed-ef. Mostarca = Collection of fatawa of the Mufti Ahmad ef. Mostarac, knj. XXI-XXII (2003), str. 243-261.HASANOVIĆ, Zuhdija:


 1. Prepiska između Božijeg poslanika, alejhi-s-selam, i kralja Abesini- je = Correspondence between Prophet Muhammed (peace be upon him) and Kingdom of Abyssinia, knj. XXI- XXII (2003), str. 263-279.


HIRSCH, David G.:


 1. Posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu od 07-18. juna 2004. = A Visit to the Gazi Husrev beg library on Sarajevo, June 7-18, 2004., knj. XXIII- XXIV (2005), str. 353-358.

*Rad je objavljen na engleskom i bosanskom jeziku. Prijevod na bosanski objavljen je u istom broju Anala, str. 359-364.HODŽIĆ, Muhamed:


 1. Pregled arhivske građe Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Her- cegovini = A survey of the Archive materials in the Riyasat of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, knj. XXIII-XXIV (2005), str. 297- 312.

 2. Nekoliko fetvi iz arhivskog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu = A few fatwa from the archive of the Gazi Husrev-beys Library in Sarajevo, XXV-XXVI (2007), str. 161-192.HUKIĆ, Abdurahman:


 1. Nužnost jedinstvenog sistema transkripcije arapskog pisma = Unity of the system of transcription of arabic alphabet, knj. V-VI (1978), str. 3-4.

 2. Socijalne i humanitarne ustanove Gazi Husrev-begova vakufa = So- cial and humanitarian institutions of Gazi Husrefbeg vakuf, knj. IX-X (1983), str. 233-240.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.HUKOVIĆ, Muhamed:


 1. Napori za uvođenje narodnog jezika u početne vjerske škole musli- mana = Efforts to introduce the vernacular into Muslim elementary religious schools, knj. XVII-XVIII (1996), str. 241-251.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. Muslimanski književnici u Gajretu = The Moslem writers in Gajret, knj. XIX-XX (2001), str. 164-176.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


HUSIĆ, Aladin:


 1. Trebotić i utvrda Kličevac u vrijeme Osmanske vladavine = Trebotić and fortress Kličevac during the Ottoman reign, knj. XXI-XXII (2003), str. 119-134.

 2. O Gradskoj džamiji u Travniku = About the City mosque in Travnik, knj. XXIII-XXIV (2005), str. 219-228.

 3. Ferman Sulejmana Zakonodavca upućen Gazi Husrev-begu sredi- nom 1533. godine = Ferman of Sulejman II sent to Gazi Husrev-bey in the middle of 1533., XXV-XXVI (2007), str. 141-147.

 4. Osman Lavić, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih ru- kopisa, svezak petnaesti: Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe - Rijaset Islamske zajednice u BiH, London-Sarajevo, 1427/2006., XXI+288+prilozi, XXV-XXVI (2007), str. 381-382.

*Prikaz knjige.

 1. Maglaj u ranom Osmanskom periodu (15. i 16. stoljeće) = Maglaj during the early Ottoman period (15th and 16th century), XXVII-XXVIII (2008), str. 113-134.

 2. Tešanjski vakufi: s posebnim osvrtom na novčane vakufe = Waqf of the town of Tešanj (whith special emphasize on money based waqf), XXIX- XXX (2009), str. 40-64.

 3. Priozi za orijentalnu filologiju 57/2007.: Orijentalni institut u Saraje- vu, Sarajevo, 2008., str. 318., XXIX-XXX (2009), str. 343-347.

*Prikaz knjige.ILIĆ, Slobodan:


 1. Jedan perzijski gazel Husejna Lamekanija = A Persian gazel written by Husein Lamekani, knj. XIII-XIV (1987), str. 93-95.

 2. Kasida Ahmeda Vahdetija iz njegovog sarajevskog divana = The Ka- sida of Ahmed Vahdeti from his Sarajevo Divan, knj. XV-XVI (1990), str. 223-235.ISAKOVIĆ, Alija:


 1. Vid Bosanskog jezika = The Aspect of Bosnian Language, knj. XIX- XX (2001), str. 3001-312.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


JAHIĆ, Mustafa:


 1. Rukopisi djela šejh-Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = Manus- cripts of Šejh Jujos works in Gazi Husrev-bey library, knj. XI-XII (1985), str. 39-54.

 2. Apozitivi u arapskoj rečenici: - prema poglavlju “Apozitivi” u djelu Al-Fawa’id al-Abdiyya šejh Juje = Appositives in arabic sentence, knj. XV- XVI (1990), str. 169-189.

 3. Rukopis Mehmeda Handža Mağma‘a al-biẖar tārīẖ al-‘ulūm wa al-asfar = Manuscript of Mehmed Mağma‘a al-biẖar tārīẖ al-‘ulūm wa al- asfar, knj. XVII-XVIII (1996), str. 147-161.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.

 1. Pozdravni govor predsjednika organizacionog odbora = A Welcome speech by organisational board chairman, knj. XIX-XX (2001), str. 7-8.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.

 1. Rukopisi matematičkih djela u Gazi Husrev-begovoj biblioteci = Ma- nuscripts of mathematical works in the Gazi Husrev-bey Library, knj. XXIII- XXIV (2005), str. 41-53.

 2. Glagolske karakteristike arapskog participa aktivnog = Verbal cha- racteristics of Arabic participle active (ism al-fa’il), XXV-XXVI (2007), str. 233-248.

 3. Dr. Muhamed Ždralović, XXV-XXVI (2007), str. 395-396.

*U rublici: In memoriam.

 1. Utjecaj islamske pravne nauke na razvoj arapske gramatike = Influ- ence of Islamic jurisprudence on the development of Arabic grammar, XXVII- XXVIII (2008), str. 163-186.

 2. Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva = Majmua of Baj- ram and Mehmed Kalaba from Sarajevo, XXIX-XXX (2009), str. 206-223.JAHOVIĆ, Redžep:


 1. Njemačka književnost u muslimanskim preporodnim časopisima 1900.-1918. = German Literature in the Moslem Journals in the Revival Peri- od, knj. XIX-XX (2001), str. 73-88.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.


JAŠAREVIĆ, Nermina:


 1. Gazi Husrev-begova ženska medresa u Sarajevu: u periodu od 1933- 1949. god. i od 1978. god. do danas = Gazi Husrev-beg medresa for girls in the period from 1933 till present - dey, knj. IX-X (1983), str. 281-289.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.JOVANOVIĆ, Jovan:


 1. Reagovanja muslimana u Rusiji i muslimanske štampe u Bosni po- vodom smrti Lava Nikolajeviča Tolstoja : uz 60-godišnjicu Tolstojeve smrti

= The reaction of the Moslems in Russia and the Moslem press in Bosnia on occasion of Leo Tolstoys death, knj. I (1972), str. 125-130.

 1. Prva knjiga iz oblasti stvaralaštva Muslimana u Bosni i Hercegovini štampana latinicom : povodom 90-godišnjice njenog štampanja (1883-1973)

= First Moslems book in Bosnia and Herzegovina printed in latin characters, knj. II-III (1974), str. 231-240.JUZBAŠIĆ, Dževad:


 1. Refleksije ratova na Balkanu 1921/13 godine na držanje Muslimana u Bosni i Hercegovini = Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the light of behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina, knj. XIX- XX (2001), str. 267-275.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturnog preporoda“, koji je u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Islamskog teološkog fakul- teta održan u Sarajevu 1990. godine.KADRIBEGOVIĆ, Aziz:


 1. Neke opaske o našem alhamijado pjesništvu = Some remarks about Bosnian alhamiado poetry, knj. IV (1976), str. 143-154.KADRIĆ, Adnan:


 1. Derviš-paša Bajezidagić i njegovo djelo “Zübdetül-eşār” = Derviš- pasha Bajezidagić and his work ‘’Zübdetü’l Eşār’, XXV-XXVI (2007), str. 87-109.

 2. Dvije poeme na osmanskom jeziku o opisu Jakub-pašine odbrane Sarajeva i pobjeda na Krbavskom polju 1493. godine = Jakub-paša Bošnjak: the winner on the Krbavsko battlefield 1493 and one of the founders of the Bosniak imerial epic, XXVII-XXVIII (2008), str. 209-231.


 1. Develi Hayati, Osmanli’nin dili, Istanbul, 2006., 96 str., XXVII- XXVIII (2008), str. 289-291.

*Prikaz knjige.

 1. Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović u poetiziranim hro- nikama na osmanskom jeziku : prilog književnoj historiografiji = The Great vezir and poet Ahmed- paša Hercegović in poeticized chronicle on Ottoman language : contribution to the historiography of the literature, XXIX-XXX (2009), str. 164-205.KALAJDŽIJA, Alen:


 1. Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi “Hirvat turkisi” (1588/1589.) = The elements of literary - linguistic koine in the oldest Alhamiado poem Hirvat turkisi (1588/1589), XXIX-XXX (2009), str. 249-271.


KAMARIĆ, Mustafa:


 1. Povodom prvog broja „Anala“ = On the occasion of the first issue of Anali, I, knj. (1972), str. 3-4.


KANTARDŽIĆ, Azra:


 1. Islam na poštanskim markama : filatelistička zbirka u Gazi Husrev- begovoj biblioteci = Islam on postage stamp in the philately of stamp collecti- on in the Gazi Husrev-beys library, XXV-XXVI (2007), str. 149-160.

 2. Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

= The Collection of books in European languages in the Gazi Husrev-beys Library, XXIX-XXX (2009), str. 287-298.


KANTARDŽIĆ, Muhamed:


 1. Gazi Husrev-begova sahat-kula i muvekithana i način mjerenja vre- mena = Gazi Husrev-beys clock-tower and muvekit-hana and the calculation of the sharp time for saying prayers, knj. II-III (1974), str. 175-184.


KARČIĆ, Fikret:


 1. Međunarodnopravno regulisanje vakufskih pitanja u jugoslovenskim zemljama = International regulating of vakuf affairs in the Yugoslav lands, knj. IX-X (1983), str. 141-153.

*Referat prezentiran na Simpozijumu povodom 450. godišnjice Gazi Husrev-begova vakufa i njegovih institucija održanom u Sarajevu 22. i 23. novembra 1982. godine.


 1. Pitanje javnopravnog priznanja islama u jugoslovenskim krajevima nakon prestanka osmanlijske vlasti = The issue of public and legal recognition of Islam in Yugoslavia after the end of the Ottoman rule, knj. XI-XII (1985), str. 113-120.

 2. Odnos bosanske uleme prema reformama u Osmanskoj carevini u XIX vijeku = The atittude of Bosnian ulema towards the reforms in the Otto- man empire in the XIXth century, knj. XVII-XVIII (1996), str. 221-231.

*Rad je prezentiran na nanom skupu „Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini“ održanom u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i Mešihata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu od 15. do 17. januara 1990. godine.KARČIĆ, Hamida:


 1. Stephan Roman, Development of islamic library collections in We- stern Europe and North America: = Razvoj islamskih bibliotkih kolekcija u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi), ManSell, London i New York, 1990. ISBN: 0720120659, XXV-XXVI (2007), str. 389-394.

*Prikaz knjige.

 1. Zbornik radova Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institu- cije, perspektive”:Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2008. ISBN:978-9958-23-222-0, XXVII-XXVIII (2008), str. 275-276.

*Prikaz knjige.KARIĆ, Enes:


 1. Ima li nearapskih riječi u Kur’anu = Are there non-Arabic words in the Holy Kur’an? , <