Adnan Kadr

821.512.161.09 Matrakči N.OSVRT NA SIMBIOZU POETSKOG I PROZNOG NARATIVA U DJELIMA NASUHA MATRAKČIJA BNJAKA ?1564Sažetak


U radu se skreće pažnja na simbiozu proznog i poetskog narativa u djelima Nasuha Bošnjaka iz Visokog (?-1564). Njegova djela su zanimljiva, kako za opće kulturološke studije, tako i za jezičke ili književnoznanstvene analize. Osnovu za vlastiti narativ Matrakči Visočanin nalazi u svetopovijesnom narativu, biografiji Božijeg poslanika i carskim hronikama, prethodnika i suvremenika. U ovom radu želimo skrenuti pažnju na funkciju poezije u proznim djelima, uglavnom u putopisnim hronikama, Nasuha Matrakčija. Iako je funkcija poezije u općem okviru historijskog narativa Nasuha Matrakčija ponajprije dekorativna, ona ima, očito, i posebnu strukturalnu vrijednost u naglašavanju određenih poruka i ideja u njegovim djelima. Inače, jedna od općih osobitosti gotovo svih proznih djela Nasuha Matrakčija Bošnjaka jeste simbioza proznih cjelina i poetskih fragmenata koji se međusobno dopunjuju.


Ključne riječi: književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima, 16. stoljeće, poetski i prozni narativ.Nasuh Matrakči Visočanin (?-1564), matematičar, pjesnik, carski hroni- čar, poznavalac vojnih disciplina, minijaturist, kartograf i kaligraf, osoba je koja zavređuje posebnu pažnju znanstvene i stručne javnosti. Njegova djela su zanimljiva kako za opće kulturološke studije, tako i za jezičke ili književ- noznanstvene analize. Osnovu vlastitog narativa nalazi u svetopovijesnom narativu, biografiji Božijeg poslanika i carskim hronikama, prethodnika u suvremenika. U ovom radu želimo skrenuti pažnju na Nasuha Matrakčija kao pjesnika na orijentalnim jezicima, a osobito na njega kao na pjesnika kratkih poetskih fragmenata u strukturi njegovih proznih narativnih djela.

Početkom 16. stoljeća dolazi do svojevrsnog procvata prijevodne literatu- re iz oblasti matematike, historije, geografije, lijepe umjetnosti i književnosti. U svim navedenim oblastima okušao se i Nasuh Matrakči iz Visokog.1 Treba1 O Nasuhu Matrakčiji Bošnjaku, rođenom u Visokom (karye-i Visoka) u porodici Kara- đoz, dosad je već prilično pisano. Vidi: Yurdaydın, Hüseyin G. (1965) Matrakçı Nasuh'un Hayatı ve Eserleri ile İlgili Yeni Bilgiler. Ankara. Treba napomenuti da se na osnovu podataka iz popisnih deftera može samo pretpostvljati dalje porijeklo Nasuha Matrakčija


napomenuti da forme pisanja i sastavljanja djela iz spomenutih oblasti često variraju: nekad su to traktati, nekad komentari, nekad hronike. Općenito gle- dajući, u spomenutome periodu otpočinje prijevod nekih zanimljivih djela iz prirodnih znanosti, da bi se taj proces donekle primirio, te se kasnije opet otpočelo s prevođenjem slične literature s evropskih jezika. Veliko je pitanje, koje je više stvar istraživačke naravi, zbog čega od sredine 16. stoljeća poste- peno slabi prevodilačko zanimanje za znanstvena djela iz oblasti prirodnih znanosti, a nevjerovatno se pojačava produkcija djela mističko-filozofske naravi.2 Dakako, ne radi se o općem pravilu, nego o tendenciji, tako da je jako teško donijeti neki ozbiljniji sud o spomenutoj pojavi čak i u specifiziranim studijama koje bi se bavile spomenutim fenomenom. Svoje djelo iz oblasti matematike Nasuh Matrakči Bošnjak počinje u vrijeme sultana Selima, dovr- šava ga 1517. godine i nudi ga na uvid tadašnjoj učenoj eliti na osmanskom dvoru. Radi se o djelu Cemālü'l-Küttāb ve Kemālü’l-Ḥisāb / Ljepota spisate- lja i savršenstvo u runstvu (ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻛﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﺎﻤﺟ). Navedeno djelo pred- stavlja podužu, ali prilično zapaženu studiju iz matematike. Drugo djelo jeste djelomični prijevod Taberijeve Historije s arapskog na osmanski, s dodatkom o turskim dinastijama i osmanskim vladarima do sultana Bajezida. Djelo ima naslov Mecme‘ü-t-Tevārīḫ (ﺦﻳﺭﺍﻮﺘﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ) / Stjecište hronika [926/1520]. Matrakčijevo djelo Tuḥfetü'l-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima [936/1529] interesantna je rasprava o ratovanju i ratnim tehnikama početkom

16. stoljeća. Navedena je studija, možda, najintrigantnija i najinteresantnija za imagološke studije u starijoj bošnjačkoj književnosti. Dakako, književno- znanstvena obrada spomenutog djela podrazumijeva i poznavanje izvora opće Matrakčijeve imagološke stereotipizacije, ali i odgovarajući kontekst i smisao teksta, te bi svaka studija bez prethodnih istraživačkih preduvjeta donijela više “imagoloških” pogrešaka i stranputica nego znanstvenih rezultata i ocje- na. U navedenom djelu Matrakči se pokazuje i kao stručnjak za ratne taktike. Priručnik ‘Umdetü’l-Ḥisāb (ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﺓﺪﻤﻋ) / Principi runstva [940/1533] prerađena je i dopunjena verzija ranijeg Matrakčijevog udžbenika iz mate- matike. Djelo Mecme‘ü-l-Menāzil / Skup odmorišta (ﻝﺯﺎﻨﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ) [944/1537] neka je vrsta carskog historijskog putopisa, gdje se opisuje sultanov obilazak nekih krajeva u Iraku i Iranu, te se to djelo još naziva i Menāzil-i Sefer-i Iraeyn / Konačišta pri putovanju kroz dva Iraka. Pošto je sultan SulejmanVisočanina. Ako bi se prihvatila istinitom pretpostavka da je Karađoz, otac Nasuhov, bio isti onaj Karađoz koji je imao posjed u Jošanici između Visokog i Sarajeva krajem 15. stoljeća, onda je i realna pretpostavka da je Nasuh otišao na dvor na više nauke već kao dijete muslimana, što i nije bilo neobično za Bosanski sandžak tog vremena.

2 Zanimljivo je da slnu pojavu pojane produkcije mistkih djela imamo i kod jevreja u Osmanskom carstvu u istome periodu.


Zakonodavac u prvom planu, opisuje se sultanov pohod, i djelo se posvećuje sultanu, Matrakčijev putopis bi se žanrovski uvjetno mogao nazvati i carskim putopisom. Dakako, spomenuto djelo doista je na granici današnjih odrednica žanrova: djelo ima osobitosti i carskog putopisa ali i carske hronike. Druga Matrakčijeva historijska putopisna hronika poznata uglavnom je pod odredni- com Süleymān-nāme / Knjiga o Sulejmanu (ﻪﻣﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ) [950-958/1543-1551] i bavi se putovanjem i pohodom sultana Sulejmana Zakonodavca u pravcu srednje Evrope, ka teritoriju današnje Mađarske. Radi se o tematskom pod- žanru sulejmannama (djelā posvećenih sultanu Sulejmanu) a sadrži dosta podataka koje srećemo i u drugim hronikama tog perioda. Od ostalih kratkih Matrakčijevih hronika / historija može biti interesantna i ona koja nosi naziv Tevārī-i Āl-i Osmān / Hronika porodice Osmanlija, čije se autorstvo često pripisuje Rustem-paši, iako je samo posvećena Rustem-paši. Kraće Matrak- čijeve hronike jesu sljedeće: Fetiḥ-nāme-i Ḳaraboġdān (ﻥﺍﺪﻏﻮﺑ ﻩﺮﻗ ءﻪﻣﺎﻨﺤﺘ) [945/16. novembar 1538], spomenuta hronika Süleymān-nāme (ﻪﻣﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ) [950-958/1543-1551] i djelo Tārī-i Sulān Bāyezid ve Sulān Selīm (ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻢﻴﻠﺳ ﻥﺎﻄﻠﺳﻭ ﺪﻳﺰﻳﺎﺑ ﻥﺎﻄﻠ). Navedena djela sadrže kraće poetske fragmente naj- čće sa mesnevi-rimom unutar proznih cjelina. U Matrakčijevim hronikama o događajima čiji suvremenik nije bio nalaze se uglavnom isti stihovi kao i u drugim, prethodnim hronikama, tako da je gotovo nemoguće govoriti o njegovom autorstvu u tim stihovima. No, postoje i stihovi, pa i čitave pjesme, unutar hronika koje je Nasuh Matrakči iz Visokog pisao upravo u vrijeme kad su se ti događaji zbivali. Stoga, ograđujući se od mogućeg Matrakčijevog autorstva stihova u hronikama pisanim na osnovu ranijih hronika, kao i od stihova koji stoje u njegovim stručnim djelima iz oblasti matematike, odlučili smo se malo pozabaviti onim Matrakčijevim poetskim cjelinama koje je pisao unutar proznog teksta djela koja opisuju suvremene događaje, i to poetskim ulomcima pisanim u mesnevi-rimi.3

3 U radu ne planiramo detaljnije analizirali neka druga narativna obilježja Matrakčijeva djela. Štaviše, od Matraijeve tri sulejmanname mi ćemo se pozabavili dvjema, dok hronike, kao što su: Mecme‘ü-t-Tevārīḫ (ﺦﻳﺭﺍﻮﺘﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ) / Stjecište hronika [926/1520], Tevārī-i Āl-i ‘Osmān / Hronika porodice Osmanlija, Fetiḥ-nāme-i Ḳaraboġdan (ءﻪﻣﺎﻨﺤﺘﻓ ﻥﺍﺪﻏﻮﺑ ﻩﺮ) [945/16. novembar 1538] i djelo Tārī-i Sulān Bāyezid ve Sulān Selīm (ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻢﻴﻠﺳ ﻥﺎﻄﻠﺳﻭ ﺪﻳﺰﻳﺎﺑ ﻥﺎﻄﻠ), nećemo posebno analizirati u ovom radu uglavnom zbog dva razloga: a) nismo mogli sa sigurnošću utvrditi autorstvo brojnih stihova u njima; b) uglavnom opisuju događaje o kojima je Matrai čitao ili slušao i nije bio svjedok opisa- nih zbivanja. Jedino je za vrijeme sulejmanname koja opisuje period osvajanja od 1520. do 1537. Matrakči je bio živ i svjedok zbivanja događaja u spomenutom periodu. No, posebnu analizu tog djela nastojat ćemo dati u radovima koji slijede ili nakon prijevoda istog djela na bosanski.


Primjer 1.


Viteški duh u poetskim fragmentima unutar djela

Tuhfetü'l-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤﺗ) / Dragulj o ratnicima [936/1529]Viteški duh poezije Nasuha Matrakčija iz Visokog, koji se osjeća i tematizira u nekim njegovim djelima, naprosto je svojevrsni odraz i vreme- na u kojem je živio i opće geostrateške i vojne politike i situacije, kako na bosanskom krajištu, tako i u Carstvu početkom 16. stoljeća. Pisani tekstovi u to vrijeme, dakako, bili su i pod snažnim utjecajem “hronika osvajanja i pobjeda”. Nasuh Matrakči, kao sultanov paž, pisar i hroničar, bio je pod vidnim utjecajem takvog stila pisanja. Napisao je nekoliko hronika, prevodio je Taberijevu hroniku osvajanja čak i iz ranih perioda širenja islama, pisao je hronike o osvajanjima i vremenima koja su mu neposredno prethodila ili pak o događajima čiji je sudionik i sam bio. Kod njega se da razlučiti novi podžanr pisanja, a to je viteški tematski podžanr epskog narativnog proznog ili poetiziranog diskursa. Čak i sam nadimak Matraki (borac s dugim viteš- kim štapom) upućuje na to da se radi o osobi koja se, između ostalog, bavila i određenom vrstom viteškog nadmetanjima u različitim prilikama, uglav- nom prilikom održavanja različitih dvorskih “parada i viteških natjecanja“ u prijestolnici, u Carigradu. Stoga treba dati i nekoliko napomena o Nasuhu Matrakčiju kao vitezu4. Bio je čuveni ratnik, vješt u jahanju konja, strijelac i musketir. Svojom je rukom napisao djelo Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima. Djelo ima 42 lista. Završava se na strani 42a, gdje stoji bilješka da je prijepis djela završen krajem šabana 939. godine (1532.), dok u samo uvodu stoji da je djelo Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnici- ma pisano i 936. [1529.] godine. Autor je Nasuh es-Silāhi eş-şehir bi-Matrākī. Djelo počinje zahvalom Bogu i blagosiljanjem Poslanika, a potom slijedi traktat u kojem se podstiče časna borba za domovinu. Od stihova prvo izdva- jamo sljedeći poetski fragment pisan u poetskoj formi mesnevije, iskazan kroz riječi Sa‘da ibn Vekkasa:
4 Podatke preuzimamo i citiramo prema djelu: Kahraman, Atıf (1995:481-488) Osmanlı Devletinde Spor, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.


Nasuh Matrakči Bošnjak: Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima

(Sül. Ktp. Esad Ef. - 2206; 9b)

Didi gördüm kim Resulullāh gider Bilesince iki kişi cenk ider Yüzleri ve gözleri berrāḳ idi onları ġāyet laīf ve āḳ idi Bildim anuñ biri Cebrāʼil idi Hem ma‘iyetin biri Mikāʼil idi Şol adar olmışdı arb-ı şedīd Tā ki yetmiş kişi olmışdı şehīd Kim muhācirlerden idi dört nefer Altmış altısı idi enṣāriler

Her birisi verdi cānun açmadı Ṣusuz oldı cümlesi içmedi Tā şehādet rütbesi nāıṣ olmaya Ol şehādet gülistānı olmaya

(TG:9b-10a)Reče:5 Vidjeh kako Božiji poslanik ide čim saznaše da boj vojuju osobe dvije Bijahu lica njihova i i njihove blistave hlače njihove ugodne i bijele.5 Kontekst u koji se uklapa pjesma jeste sljedi: Prenosi se od Sa'da ibn Vekkasa ...


Shvatih - jedan od njih bi Džebrail a onaj drugi s njim bi Mikail Tako je žestoka borba bila

da je poginulo sedamdeset šehida: od muhadžira četiri vojnika, a šezdeset i šest bilo je ensarija.

Svako od njih život je dao, bježao nije svako od njih žedan je bio, ali pio nije.

Kako se stepen svjedenja jednog Boga ne bi umanjio da ružičnjak šehadeta (la ilahe illallah) ne bi svehnuo...“

(TG:9b-10a)

Matrakči koristi spomenute stihove da ukaže na značaj borbe za čast vjere, a u toj borbi, prema predaji, učestvuju i dva meleka. Koristi svojevrsnu tehniku narativne distance, gdje ulogu pripovjedača radnje dodjeljuje Sa‘du ibn Vekkasu, jednom od drugova Poslanika, a.s. Događaj se pripovjedno smješta u područje na granici legende i stvarnosti. U čitavom Matrakčijevom djelu Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima sreće se s takvom vrstom podsticanja, što djelu u cjelini daje posebnu stilsku obojenost i osobitu tematsku markiranost. Jedino se na kraju djela nalazi konkretan opis različi- tih vojnih taktika prilikom opisa borbe, osvajanja i odbrane od neprijatelja. Matrakčijev, dakle, uvodni dio svojevrsni je predtekst za opis vojnih taktika. Jezik je u djelu prilično jednostavan, sa dosta citata. Mnogi današnji israživa- či, na osnovu Matrakčijevog jezika, možda mogu donijeti zaključak da je spo- menuto djelo mogao napisati samo neko kome je turski jezik maternji jezik. Međutim, sam pjesnik govori za sebe da je Bošnjak iz Bosne. Gelibolulu Ali kaže da među kaligrafima dvorske kancelarije iz Rumelijskog vilajeta ima i takvih koji su potpuno izmijenili dotadašnji perzijski stil pisanja i da je čitanje takvog pisma posve olakšano, da je u službama i institucijama takvo “olakša- nje” prihvaćeno draga srca, te da je prethodnik u toj skupini reformatora, čak i prvi koji je uveo novine u pravopisu i grafopisu u admiistraciji svog vremena bio Matrakči Nasuh, tačnije da je “otkrivač tog novog stila” zapravo časni učitelj ostalih kaligrafa matraija”.6 Kaligrafi koji su pisali po njegovom stilu, kako se vidi iz navoda, čak su se i nazivali “matrakčije”.

Na osnovu carske zapovijedi sultana Sulejmana, izdate 30. zul-kadea 936. god. po H., odnosno 27. jula 1530. godine, saznaje se sljedeće: Nasuh Matrakči je u periodu namjesništva Hajri-bega u Misiru (31. augusta 1517

- 11. oktobra 1522) bio pozvan da se takmiči s misirskim (egipatskim) vite-


6 Usp. Gelibolulu, Ali Mustafa, Manakıb-ı Hünerveran. İstanbul, 1926., str. 61. Cit. prema: Habib Efendi. Hat ve Hattatan. İstanbul, 1305., str. 159.


zovima. Kako se može zaključiti na osnovu temessuka Hajri-bega, Nasuh Matrakči Bošnjak na tom skupu vitezova odnosi važnu pobjedu. Nadalje, Nasuh Matrakči Bošnjak četvrtog dana dvorske proslave na Atmejdanu povodom obrezivanja prinčeva (20. jula 1530) predlaže sultanu da se umjesto ceremonijalnog izdavanja zapovijedi na arapskom jeziku izda ista ceremoni- jalna zapovijed na osmanskom turskom jeziku. U sultanovoj zapovijedi koja se odnosi na Nasuha Matrakčiju Bošnjaka stoje i titule koje se odnose na njega, kao što su üstad-ı ser-amed (učitelj predvodnika) i reis-i hünermend (vođa umjetnika). Već je 1520. godine bio “Nasuh, poznat kao Borac dugog viteškog koplja” (Nasūh eş-şehīr bi-Matrākī). Zapravo, na osnovu arhivskih dokumenata o aktivnostima na Dvoru, nije poznato da je u vrijeme sultana Bajezida II i sultana Selima postojala igra i natjecanje u borbi s dugim viteš- kim štapom / kopljem (matrakom). U arhivskim podacima iz 1526. godine7 Nasuhovo ime stoji i među imenima poznatih dvorskih strijelaca lukom. Uz ime Nasuh stoji bilješka kako je on paž znamenitog učitelja Tadžuddina, sjajnog majstora za gađanje lukom u sviti sultana Bajezida II, te da je učitelj Tadžuddin dao Nasuha Matrakčija sultanu na službu kao dar zahvalnosti vite- za svome vladaru. Nasuh Matrakči Bošnjak već 1530. ima pridjevak “Nasuh oružnik” (Nasūh es-Silāhī). Historičari koji opisuju dvorsku proslavu povo- dom obrezivanja prinčeva u vrijeme sultana Sulejmana Zakonodavca 1530. godine Matrakčiju Silahiju Bošnjaku daju i nadjevak “junak među borcima s dugim viteškim štapom” (matrakçıların pehlivanı).

U djelu Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima Nasuh Matrak- či u tekst uvodi poglavlja o ceremonijama borbe različitim oružjem. Borbe se opisuju kao neka vrsta viteških sportskih nadmetanja. Knjiga ima 5 cjelina i 15 poglavlja. U prvom dijelu se opisuje nadmetanje u gađanju strijelom (5 disciplina) - L. 12a-15b. U drugom dijelu opisuju se nadmetanja mem i sabljom (10 disciplina) - L. 16a-19a. U trećem dijelu opisuje se borba topu- zom, s jednom ili dvije osobe (36 disciplina) - L. 21a-27b. U četvrtom dijelu opisuje se nadmetanje u bacanju koplja (6 disciplina: 3 hodajući kao pješak i 3 sa konja) - L. 27b-31b. U petom dijelu opisuje se borba za osvajanje utvrda. Na već spominjanoj svečanosti u julu 1530. godine Matrakči je na dvjema ogromnim hasurama nacrtao utvrde sa po četvero vrata. Oko 180 učesnika (vojnika) na manevru nosilo je različito oružje i primjenjivalo različite vojne taktike koje im je Nasuh Matrakči nacrtao i opisao (L. 32a-34a). Poslije kraćeg podsjećanja na spomenuti manevar na dvoru koji je sam isplanirao i iscrtao, a koji su promatrali svi prisutni na svečanosti, Matrakči u knjizi daje slike dviju utvrda.


 1. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. 9306/1; rebiul-ahir 932./ januar 1526. Mevācib-i cemā‘at-ı ehl-i hiref . ‘Cemā‘at-ı tīrgerān’ (f. 14a).
Nasuh Matrakči Bošnjak: Utvrde na manevru 1530. godine

Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima

(Sül. Ktp. Esad Ef. - 2206; 33b-34a)Kao što se vidi, iznad slika Matrakči daje kraće poetske odlomke u mesnevi-rimi. Stihovi glase:

ﻥﺎﻤﻫ ﻯﺪﻠﭼﺁ ﺮﻟﻮﭘﺎﻗ ﺮﻠﻳﺪﻟﻭﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻥﻮﭼ ﻥﺍﻭﺭ ﺮﻠﻳﺪﺗﺭﻮﻳ ﻪﻧﺍﺪﻴﻣ ﻪﻧﺍﺩﺮﻣ ﻯﺮﻠﻧﻮﺑ ﻕﺍﺮﻳﺍ ﻯﺩﺭﻮﻁ ﻪﻠﺒﻴﺗﺮﺗ ﺏﻮﻘﭼ ﺮﺑﺮﺑ ﻯﺮﻠﻔﺻ ﻕﺍﺮﺑ ﺮﭘ ﭗﻫ ﻯﺩﺭﺍﻭ ﺭﺍ ﺮﺸﻤﺘﻟﺁ ﻩﺪﻧﺮﺑﺮﻫ ﺮﻠﻳﺪﺘﻛ ﻦﺑﻮﻴﻠﻳﺍ ﻊﺿﺍﻮﺗ ﻢﻫ ﻮﭘﺎﻁ ﻩﺮﻜﺻ ﺮﻠﻳﺪﺗﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﻨﻫ ﺐﻌﻟ ﻪﻠﻳﺍ ﺮﻓﺮﻛ ﻪﻠﻤﺟ

(TG:33b-34a)Bunları merdāne meydāna yürütdiler revān Çün muābil oldılar apular açıldı hemān Her birinde altmışar er vardı hep pür berraḳ Ṣafları bir bir çıḳub tertīble urdı ıra

Cümle kerr ü ferr ile la‘b u hüner ‘arż etdiler

oñra āpū hem tavāżu‘ eyleyūben gitdiler

(TG:33b-34a)

Da krenu pješke do junkog megdana, tad ih potjeraše Kad nasuprot bijahu, kapije se odmah otvoriše.


Na svakoj kapiji po šezdeset ljudi bilo je, sve puno sjaja bijaše. Bojni redovi njihovi, sve po jedan u stroju izlaziše, podalje zastadoše Napadajući i povleći se, svi pokazaše vještine igre i umije Kasnije, uz “tapu-naklon” ponizno odoše.Poezija u spomenutom djelu predstavlja stilski jaku poziciju teksta. Ona je naglašena slikom iznad koje je napisana. S grafostilskoga aspekta, oivičeni crvenom linijom, kao da čine jedinstvo sa slikom, navedeni stihovi dobija- ju posebnu stilsku vrijednost. Navedni poetski fragment u poetskoj formi mesnevije pisan je u remel-i medžzuvv-i mahzuf metričkom obrascu od 15 slogova - Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün / Fā‘lün (- * - - - * - - - * - - -

* -). Kao što se vidi iz prijevoda posljednjeg stiha, osobito lekseme (tapu), Nasuh Matrakči i stihom opisuje uobičajne ceremonije u sportskim viteškim nadmetanjima: kad suparnici okončavaju dvoboj, izgovaraju “huu”, i dok još stoje jedan naspram drugog, tri puta ljube zemlju, što se u stručnom vojno- viteškome registru naziva tapu, naklanjanje protivniku iz počasti. Navedeni običaj preuzet je iz misirske (egipatske) viteške tradicije, što napominje i sam Nasuh Matrakči Bošnjak. Narativna slika i figura opisa (hipotipoza) u navedenom poetskom fragmentu s mesevi-rimom tipični je primjer etopeje (poetskog opisa običaja) u bošnjačkoj književnosti na osmanskom turskom jeziku. Poezija je iskorištena u strukturi djela da naglasi određenu poruku autora i čini važan dio u ukupnom narativno-deskriptivnom mozaiku djela.

U Matrakčijevoj knjizi Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima prikazane su i ostale vježbe (manevri) vojske (u 15 vojnih formacija), uz odgovarajuće shematsko-taktičke nacrte predstavljene i u pisanoj formi (L. 34b-42a). Navedena knjiga Nasuha Matrakčija Bošnjaka ukazuje na to da osmanska vojska nije napadala bez određenih već spremnih taktičkih shema, već se radi o vojsci koja se i uvježbavala po nekim već razrađenim taktičkim zamislima. Na kraju knjige nalazi se sljedeći poetski fragment:ﺮﻠﻧﺁ ﻯﺪﻠﻗ ﺖﺤﻴﺼﻧ ﺵﻮﺧ ﻯﺯﻮﺳ ﻮﺑ ﺮﻠﻴﻧﺩ ﻢﻧﺍﺪﻴﻣ ﺩﺮﻣ ﻝﻭﺍ ﺏﻭﺪﻴﻛ ﺭﻮﻛ ﺭﺪﻳﺍ ﺮﻠﻧﺎﺘﺳﺩ ﻪﻧ ﻰﻟﺄﻣ ﻙﺮﻫﺩ ﺭﺪﻧ ﺭﻮﻛ ﺮﻠﻳﺪﻳﺩ ﻥﺪﻨﻧﺎﻳ ﻰﻧﺍﺭﺎﻳ ﻰﻧﺍﺭﺎﻳ ﺮﺴﻛ ﻥﺪﻨﻨﻗ ﺶﻤﻜﭼ ﻰﻨﻐﻴﺗ ﻘﺤﻣ

ﻞﻐﻠﻏ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﺭﻮﻠﻗ ﻮﺷﺮﻗ ﻪﻠﻛ ﻞﺒﻠﺑ ﻩﺪﻨﺸﻠﻛ ﺭﺭﻮﻛ ﻰﻟﺍﻮﺣﺍ ﻮﺑ ﻰﺗﺎﺒﻧ ﻙﺮﺑ ﻞﻜﻤﻧﺪﻳﺍ ﺏﺎﺠﺣ ﻰﺗﺎﺒﺛﺭﺪﻗﻮﻳ ﻚﻛﺮﻤﻋ ﻞﻛ ﻯﺍ ﻪﻛ ﻪﻴﺧﺯ ﻪﻠﻳﺍ ﻪﻴﻗﺎﺑ ﻰﻳ ﺎﻨﻓ ﻪﭙﺧﺭﻭﺩ ﻰﻨﻴﺳﺭﻮﻠﺑ ﺰﻤﻠﻗ ﺎﻓﻭ

ﻢﻠﻋﺍ ﻪﻠﻟﺍﻭ ﻰﻨﺴﻔﻧ ﺮﻠﻳﺍ ﻝﻮﻗ ﻢﻨﻣ ﻰﺧﺩ ﻥﻻﻭﺍ ﻥﺍﻮﻠﻬﺑ ﺭﺭﻭﺩ ﻭﺍ

939/ ﻪﻨﺳ ﻢﺗ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﺮﺧﺍﻭﺍ /


Nasuh Matrakči Bošnjak:

Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima

(Sül. Ktp. Esad Ef. - 2206; 42a)Gidüb ol merd-i meydānum denilir Bu sözi oş naṣīḥat ḳıldı anlar Didiler gör nedür dehrüñ meāli Ne destanlar ider gör çīġ-ı Zālı Muaḳḳa tīġüni çekmiş anından Keser yārānı yārānı yanından

Bu avāli görür lşende bülbül Güle arşu ḳılur feryād u ġulġul Ki ey gül ‘ömrüñüñ yoġdur sebātı icāb idenmegil berg ü nebātı Vefā ḳılmaz bilürini dūr-i īre Fenāyı bāıya eyle zahīre

O durur pehlivān olan daḫı mem

ul eyler nefsini vallāhü a‘lem


Spominje se ‘Ja sam onaj čovjek od megdana’, to se govori, Što ovaj govor ugodnim savjetom ini, a oni

Rekoše: Gle, šta je smisao jednog trena ovosvjetskoga kakve epopeje sini, vidi, ta perjanica Zalova.8 Zasigurno, on svoj mač izvuče iz krvi svoje

i kraj sebe posije prijatelje brojne.

U ružičnjaku Slavuj promatra te halove pred Ružom jeca i graju diže:

O Ružo, tvoj život nema postojanosti stalne nipošto se ne skrivaj u list i ostale biljke. Vrijeme spletki milost Biljuru ukazati ne,

A ti - uloži prolaznost za vjnost, kao zalog za crne dane Onaj ko je junak-pehlivan, uz to još i musliman je9

on vlada sobom - a Bog zna najbolje.

/Završeno krajem šabana, 939. godine, odnosno u martu 1533. godine/Knjiga Tuḥfetüʼl-Guzāt (ﺕﺍﺰﻐﻟﺍ ﺔﻔﺤ) / Dragulj o ratnicima završava se navedenim poetskim odlomkom pisanim u metričko-stilskom obrascu hezedž-i mahzufu od svega 11 slogova, uz manje odstupanje u metričkoj shemi - Mefāīlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün (* - - - * - - - * - -). Navedeni poetski fragment više je u formi narativne patopeje, slikovite figure opisa psihološ- kog stanja pjesnika predstavljenog kroz razgovor Slavuja i Ruže - vječiti motiv zaljubljenog i voljene / Voljenog i u lirskom (i simboličko-mističkom) poetskom diskursu bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. Kao što smo već napomenuli, iste godine Nasuh Matrakči piše knjigu iz matematike ‘Umdetü'l-Ḥisāb (ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﺓﺪﻤﻋ) / Principi runstva [940/1533]. Na četiri mje- sta u knjizi sreću se poetski fragmenti u formi mesnevije, ali oni su deskrip- tivni, u skladu s osnovnim pristupom i metodom pisanja djela u cjelini.10 Što se tiče ostalih djela Nasuha Matrakčija iz Visokog, za proučavanje suodnosa simbioze poetskog i proznog narativa, osvrnut ćemo se prvo na njegov histo- rijski putopis Menāzil-i Sefer-i Iraḳeyn / Odmorišta na putu za dva Iraka.


 1. Legendarni istnjački vitez.

 2. Leksema mem (ﻢﻣ) skraćenica je za leksemu musliman, ili leksemu ma‘lum (poznat) ili memnu‘ (zabranjen). Odabrali smo znenje (ﻢﻣ) musliman zbog ukupnog znenja distiha, iako je moge odabrati i neko drugo znenje “šifrirane” lekseme.

 3. Djelo iz matematike u POF-u jako iscrpno predstavio je dr. Džemal Ćehajić.


Primjer 2.


Putopisni poetski fragmenti

u djelu Menāzil-i Sefer-i İraḳeyn


U putopisnom djelu Menāzil-i Sefer-i İraeyn Nasuh Matrakči opisuje carsko putovanje sultana Sulejmana Zakonodavca kroz Irak i južni dio Irana, koji je bio pod osmanskom upravom. Matrakči Bošnjak detaljno opisuje konake (odmorišta, odnosno menāzile) sultana, njegove garde i dvorske pratnje. Na samom početku djela sam Nasuh smješta svoje djelo među ostale knjige iz povijesti Osmanskog carstva (Kitāb-ı Tevārī-i Āl-i Osmān), što dodatno objašnjava narav njegovog djela, smještajući ga u zaseban žanr his- torijskih carskih putopisa. Prvo opisuje konake sultana Sulejmana na putu do Tebriza i Bagdada. Polazak je iz Carigrada. Nasuh Matrakči je u svojstvu sultanovog paža (ġulām-ı şāhī). U knjizi se opisuju sve redom gradovi, utvr- de i kule u istočnom dijelu Carstva, kao što su: Nevšar, Nahčevan, Merend, Sufyan, Dizrev, Husrevšah, Meraga, Serav, Erdebil, Van, Amik, Erdžiš itd. Zatim se detaljnije opisuje arapski i perzijski dio Iraka, odnosno dio Perzije pod osmanskom kontrolom. Nasuh Matrakči opisuje čak i ruševine i polu- pusta mjesta u kojima su konačili. U knjizi je prvo dao podjelu naseljenih zemalja na sedam oblasti (iklima), prema tadašnjoj tradicionalnoj podjeli geografskih područja i zona na osnovu “zona utjecaja određenih kosmičkih sfera”. Tu je, naprimjer, Bosna svrstana u šestu zonu (iklim), koja je pod utje- cajem nebeskog tijela Merkura (zajedno je s Venecijom, Sofijom, Skopljem, Smederevom, Budimom, Pečuhom i ostalim krajevima u Evropi, uključujući i Sredozemno more do Magreba). Na osnovu spomenute podjele daje se opće- nito opis klime i prirodnih (rudnih) bogatstava koja, navodno, nastaju pod utjecajem određenih nebeskih tijela. Matrakči na početku djela prvo opisuje polazak preko Uskudara do Akšehira i dolazak do Gegibize. Pritom crta klan- ce i utvrde, ubacujući na početku i sljedeći poetski fragment u mesnevi-rimi:alem alub ele üstād-ı ḫāır11 Yine bir resm-i zībā ḳıldı āhir Bu resmi cem‘iden menzil be-menzil Dedi adına Mecmū‘-ı Menāzil Nice menzil-i cihān-dīde Sikender Eğer derse beli dirdi muarrer Bu resmi çünkü bünyād itdi üstad Menāzil ismini itmek gerek yād

(MSI:12 b)
 1. U jedanaestosložnom metru hezedž-i mahzufu - Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün (* - - - * - - -

* - -).


Kalem u ruku majstor-sjećanje uze, Opet sliku prekrasnu u postojanja uvede.

Sliku ovu: na jednom mjestu sve odmorište do odmorišta Mecmû-‘i Menâzil (Zbirkom odmorišta) nju nazva. Koliko je samo svjetskih odmorišta Skender prošao.

Ako bi govorio, i on bi to sigurno potvrdio, Jer tako sliku ovu majstor napravi,

Ime njeno, Menazil, treba spomenuti.

(MSI:12b)

Navedeni dio sadrži implicitnu autobiografsku i autoreferencijalnu narativnu notu, iako na prvi pogled ostavlja dojam da se radi o nekoj vrsti distanciranog deskriptivnog poetskog fragmenta. Pored ovih stihova, Nasuh Matrakči crta mjesta koja obilazi, ukazujući dvostruko na metaforu narativ- nog mozaika u svojim djelima, sastavljenog od proze koju poezija svojim izgledom ubrzava i daje joj novi ritam, dok slike koje slijede predstavljaju posebnu tehniku naglašavanja složenog teksta djela u cjelini.

Nakon uvodnog poetskog fragmenta, Nasuh Matrakči daje nekoliko vrlo interesantnih slika, minijatura u kojima slika i opisuje krajeve kroz koje pro- lazi. Matrakči bilježi tačan datum dolaska u gotovo svako mjesto koje opisuje i/ili crta. Poetski fragmenti nekad su u formi rubaije ili mufreda. Proza je visokostilizirana s mnoštvom mudrih izreka, poslovica i poučnih podsjećanja iz bliže ili dalje povijesti Carstva. Daje vrlo zanimljiv opis klime za vrijeme carskog putovanja ili pri opisu nekih događaja koji se vežu za određeni kraj. Tako, naprimjer, pri opisu Hamedana i Isfahana, u stihu govori o bijegu kizilbaša prema mjestu Imam-i Sehl-i Aliju i hladnoći koja je tad zadesila te krajeve:

Bozarub beñzi serma'dan semānuñ Yañaları ğermiş āsumānuñ Şovudan elleri düşş çınaruñ Ayalārı urumuş cūy-i bāruñ

(MSI:39a)12

Iskvari se boja neba od zime Pomodrjeli obrazi površine nebeske Od hladnoće ruke platana otpale, Osušili se rukavci potoka što te.

(MSI:39a) 1. Pošto Matrakči bilježi u napomeni kad se radi o rubaiji, navedene stihove ubrojili smo, prema njegovom bilježenju, u bejtove (koji možda samo slajno imaju mesnevi-rimu).


Ovaj poetski odlomak napisan 23. rebiul-ahira 941. god. po H. / 1. novem- bra 1534. godine predstavlja jedan od najljepših opisa zime u ranom periodu razvoja bošnjačke divanske poezije u prvoj polovini 16. stoljeća. Zanimljive opise prirode u određenim godišnjim dobima srećemo i kod Ali-bega Her- cegovića Širija i kod Intizamija i nekih drugih velikih osmanskih pjesnika iz šesnaestog stoljeća. Dodatnu vrijednost ovom opisu daje prozna kontek- stualizacija opisa dolaska zime. Time se proza i poezija dodatno dopunjuju: kontekstualiziraju i/ili stiliziraju. U daljem tekstu carskog putopisa Matrakči nudi žive slike mjestā koja obilazi. Posebnu pažnju pridaje slikanju dvoraca, mostova i prirode. Detaljno opisuje dolazak sultana u Bagdad, kad svi izlaze na puteve i trg da ga dočekaju. Matrakči piše da je taj dan “blagdan za Bag- dad, čiju je unutrašnjost sreća ispunila”. Opis je dat sljedećim stihovima:


(MSI:47a)


Bedenler aldırıb eller duāya13 apular aġız dılar senāya Iradan görmeğe şāhı uzandı Uzatdı boynunı bārū ün atdı Çıḳub birbirinüñ üstīne evler Gözini dikmişdi yola manar ua şüb öñine gösterir yöl Buyuruñ şöyle diyü üzredir ul

(MSI:47a).


Tijela podigoše ruke za dove Usta otvoriše kapije za hvalospjeve.


 1. Metrički obrazac: jedanaesterac hezedž-i mahzuf - Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün (* - - - *

- - - * - -).


Da padišaha izdaleka vide, istegnuše se Kule na tvrđavi - izdužiše se, daleko se oglasiše.

Jedne se na druge ke ispele S puta pogled nisu skidale.

Drveni vrč ispred njega pade, put pokazuje Bujrum - sve govori, vjerni sluga na raspolaganju je!

(prev. A.K.)

Navedeni opis sultanovog dolaska u Bagdad iz Matrakčijeva carskog putopisa na razmeđu je deskriptivne i narativne poezije. Nasuh Matrakči Bošnjak potom opisuje ljepotu dvora u Bagdadu, osobito dekoracije, za koje u jednoj rubaiji kaže da su po ljepoti iznad djela čuvenog slikara Manija. Nasuh Matrakči ide prema Basri. U svom putopisu slika krajeve i građevine da bi opis bio što vjerniji i potpuniji. Kao da je htio predstaviti gotovo sva turbeta slavnih ljudi iz povijesti islama: turbe imama Muhammeda el-Gazalija, šej- hul-islama Šehabudina Suhraverdija, te raznih šejhova i učenjaka iz krajeva koje su obilazili. Potom opisuje krajeve u perzijskom Iraku, odnosno dijelove zapadnog Irana. Matrakči unutar proznog opisa katkad navede i pokoji distih na perzijskom. Visokostiliziranom prozom opisuje sukobe s kizilbašama, tako da se često granica stvarnog opisa pomjera ka metaforičkim usporedbama sudionika događaja. Na kraju se Matrakčijev historijski putopis završava opi- som dolaska sultana u Carigrad preko Antakije, Adane i Konje do Uskudara,

7. džumadel-ahira 942. god. po H. / 4. decembra 1535. godine.Historijska epika u Matrakčijevom djelu

Suleymannama / Knjiga o SulejmanuDjelo Suleymannama zapravo je Matrakčijeva hronika osvajanja Šikloša, Ostorgona i Stolnog Biograda. Nasuh Matrakči pisao je knjigu po naredbi sultana Sulejmana Zakonodavca. Povod za pohod sultana Sulejmana jeste ponovno osvajanje Budima i Pešte. Ovo je knjiga koja se može koristiti i kao jedan od narativnih izvora za proučavanje historije pohoda na Budim i Peštu

27. augusta 1542. godine. Na početku se opisuju pripreme za pohod, slanje vojske i pružanje logistike. Vojska kreće iz Edirne i uglavnom slijedi put kraj Dunava. Pisac Matrakči detaljno opisuje mjesta kraj kojih prolazi, slikajući njemu zanimljive krajeve. U ovom radu oslanjali smo se na rukopis iz Topka- pi muzeja (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. - H.K. 1608).14 1. Uskoro se očekuje štampanje prijevoda ovog djela na bosanski jezik. Prevodioci su: Adnan Kadrić, Dženita Karić i Ahmed Zildž.


Na jednoj strani ratovale su osmanske trupe pod vodstvom Sulejmana Zakonodavca, a na drugoj strani bile su, uglavnom, ujedinjene trupe iz nekoli- ko evropskih kraljevina i susjednih oblasti. Španski kralj Karlo i zapovjednik njemačkih i austrijskih vojnih jedinica Ferdinand napravili su savez s kraljem neosvojenih ugarskih pokrajina. Neke erdeljske utvrde koje je sultan Sulej- man bio predao princu Janošu od Erdelja na čuvanje, nakon smrti Janoša, postaju predmet dogovora nasljednika upraviteljstva u pokrajini s raznim gru- pama i vojskama. Prema pisanju Nasuha Matrakčija, vojskovođa zvani “Crni Herceg“ (Joachim von Brandenberg) šalje skoro 100.000 dobro opremljenih vojnika, i pješadiju i konjicu, i kopnene i riječne trupe, na Budim. Nakon što su došli do Pešte, 27. augusta otpočinju bombardiranje Budima. Opsada Pešte i napad na Budim bili su žestoki. Po zapovijedi sultana, rumelijski beglerbeg Ahmed-paša s vojskom stiže do Petrovaradina, a potom dolazi do Segedina. Što se tiče opsade Pešte, ona je trajala do 13. septembra (1542.).15 Nasuh Matrakči opisuje zimu u Edirni koju sultan provodi ili u savjetovanji- ma na divanu ili u lovu na ptice. Francuski kralj Francois I. šalje izaslanika koji donosi pismo sultanu Sulejmanu, tražeći od sultana potporu. Matrakči prenosi sadržaj pisma kroz stihove u poetskoj formi mesnevije (11a, 12a). Sultan poziva Hajrudina Barbarosu u Edirne i naređuje mu da sa stotinu lađa pomogne Francuzima protiv Španije. Hajrudin Barbarosa obećava da će se zaputiti “3.000 milja“, te da će pomoći Francuskoj da vrati oduzete teritorije. Određeni su sandžak-begovi koji će krenuti u rat s Hajrudinom Barbarosom, nakon što cjelivaju ruku sultana. Potom sultan naređuje da se poprave svi putevi i konaci od Edirne do Budima, upućujući naredbe zapovjednicima Nikopolja, Silistre, Vidina, Smedereva i Zvornika. Vojska kreće na proljeće prema Budimu. Rumelijski beglerbeg Ahmed-paša kreće u susret sultanovoj vojsci 29. marta 1543. Okupljaju se i drugi zapovjednici sandžaka iz čitavog Carstva.16 Hajrudin Barbarosa s lađama kreće u pomoć Francuskoj u aprilu 1543. godine. Nasuh Matrakči Bošnjak opisuje vojsku Hajrudina Barbarose u stihu, u formi mesnevije, poredeći otvaranje jedara na lađama sa otvaranjem krila ptica, odnosno sa sedžadama koje se vihore u zraku. Lađe idu preko Inebahta (Navpaktosa), Kalavarte (Kalabrije) u Italiji, preko Riče (kod Messi-
 1. Austrijska vojska se povli zbog nesuglasica s lokalnim mađarskim upraviteljima.

Obavještenje sultanovo da bosanski sandžak-beg Husrev-beg i smederevski sandžak-beg Mehmed-beg stignu u pomoć trupama u Mađarskoj, odmah je bilo prslijeđeno. Pešta je ostala duže u rukama Austrijanaca, a Ulama-paša pristiže u odbranu Budima, koji su branile i mađarske vojne snage i dijelovi osmanske vojske, na mjesto Husrev-bega i Murad-bega.

 1. Podatke koje iznosi Matrai Visočanin kasnije preuzimaju ostali osmanski hronari, kao što su Selaniki, Hasan Bey-zade i Ibrahim Alajbegović Pečevi.


ne). Prolaze kraj Strombolija i stižu u Antibes.17 Zatim se kreće ka Tulonu. Matrakči Bošnjak daje prekrasan opis Tulona u stihovima, u poetskoj formi mesnevije, završavajući molbom Bogu: O Bože, ovaj grad bez mahana/ Učini da bude pun spahija muslimana (22a). Na dvije strane raširene u knjizi Nasuh Matrakči Bošnjak crta Tulon, tada privremeno stolno mjesto francuskog kralja.
Nasuh Matrakči Silahi Bošnjak iz Visokog, Tulon 1543. godine

Sulejmannama / Knjiga o Sulejmanu Zakonodavcu

(Topkapı Sarayı Müzesi - Hazine ktp. 1608.)


 1. Nasuh Matrakči odmah daje sliku Antibesa. Da li to zni da je bio zajedno s Hajrudinom Barbarosom? Ine, kako bi mogao tako vjerno nacrtati grad ako nije bio tamo.


Hajredin Barbarosa potom ulazi i u Marsej. Taj dolazak Nasuh Matrakči također opisuje u stihu.

urup andan ṣığınub müste‘āne Olub Marçilye şehrine revāneuyaca irdiğin ayliyle serdār

onanmasıyla arşu çıḳdı ffārÇün irdi ayliyle Paşa o şehre adālar aldı oblar rūy-ı dehre

(S:24a)

Zastadoše, te sa te strane utište od Njega zatražiše, prema gradu Marseju krenuše,

Da je s vojskom serdar pristigao, oni čut će.

S ratnim brodovljem u susret nevjernici izađoše, Kad u taj grad paša s vojskom pristiže,

Ka površini o