Mustafa Jahić

811.411.21'366PARTIKULE KAO VRSTA RIJEČI U ARAPSKOM JEZIKU


Sažetak


Zbog učestale upotrebe u jeziku i značajne uloge u formiranju rečenice, partikule su često predstavljale predmet lingvističkih analiziranja, interpretiranja i definiranja. Partikule se dovode u središte savremenih lingvističkih istraživanja posebno nakon osporavanja tradicionalne tripartitne klasifikacije riječi i svrstavanja u partikule nekih riječi koje u tripartitnoj klasifikaciji pripadaju imenicama i glagolima. Prema preovlađujućem mišljenju klasičnih gramatičara, partikule su riječi koje izriču značenja u drugim riječima, tako da se njihovo potpuno značenje razumijeva isključivo kada se koriste u konstrukcijama s punoznačnim riječima. Prema manjem broju gramatičara, partikule izriču i potpuna značenja.

Kad se govori o formalnim karakteristikama partikula, uglavnom se ističu njihova potpuna nepromjenljivost i nederivativnost, što podrazumijeva odsustvo svih vrsta afiksa koje primaju promjenljive vrste riječi. U značenjskom pogledu partikule se tretiraju kao nepunoznačne riječi koje zbog svojega nejasnog značenja zahtijevaju punoznačne riječi s kojima zajedno izražavaju potpuno značenje. Partikule se u savremenim lingvističkim analizama definiraju i kao funkcionalne riječi zato što služe uglavnom za uspostavljanje konekcijskog odnosa s drugim riječima u smislu povezivanja različitih dijelova rečenice, pri čemu izražavaju i različite odnose koji vladaju među njima. Uspostavljanjem različitih odnosa zavisnosti s punoznačnim riječima partikule izriču i specifična funkcionalna značenja, kao što su negacija (nafy), koroboracija (ta’kīd), pitanje (istifhām) i sl. Veza koja se tom prilikom uspostavlja među dijelovima rečenice označava se kao poseban stil izražavanja. Sa sintaksičkog aspekta, najznačajnija osobina partikula je što ne mogu biti konstitutivni dio rečenice.

Prema nekim savremenim arapskim lingvistima koje predvode Ibrahīm Anīs i Tammām Ḥassān, tradicionalna tripartitna klasifikacija riječi je preuska, jer ne obuhvata sve vrste riječi u arapskom jeziku. U svojim klasifikacijama oni partikule označavju kao adawāt i, pored partikula (ḥurūf) u tradicionalnoj klasifikaciji, u ovu vrstu riječi ubrajaju i druge vrste koje, prema tradicionalnoj klasifikaciji, spadaju u imenice i glagole. Međutim, pristalice tripartitne podjele riječi izrazom adawāt označavaju „gramatička sredstva“ (adawāt naḥwiyya) koja mogu biti sve tri vrste riječi, kojima se uspostavljaju sintaksički odnosi s drugim riječima, čime se ostvaruju različita značenja, mnogobrojne funkcije i raznovrsne konstrukcije unutar rečenice.


Ključne riječi: partikule, vrste riječi, arapski jezik, gramatika, sintaksa, klasifikacija riječi.


Uvod


Partikule (ḥurūf) u tradicionalnoj klasifikaciji riječi, nakon imenica (asmā’) i glagola (af‘āl), predstavljaju treću vrstu riječi u arapskom jeziku. Kao posebna vrsta riječi, partikule se razlikuju od imenica i glagola u eti- mološkom, formalnom, funkcionalnom, semantičkom, čak i ortografskom pogledu, jer se neke pišu zajedno s riječima na koje se odnose a druge odvo- jeno. Partikule su u odnosu na imenice i glagole specifične i po tome što predstavljaju heterogenu vrstu riječi koje nemaju jedinstvene morfološke i sintaksičke karakteristike. Posebno je značajna njihova učestalost javljanja u rečenici koja je mnogo čća od imenica i glagola, bez obzira što je broj partikula u jeziku znatno manji od broja imenica i glagola. Za razliku od imenica i glagola, partikule se, bez obzira na novonastale potrebe društva ili stvaralačku moć govornika u proizvodnji novih riječi, ne mogu stvarati i kao nove leksičke jedinice uvoditi u jezik, niti unositi iz drugih jezika kao strane riječi. Partikule se razlikuju od imenica i glagola i po tome što samostalno ne izražavaju potpuno značenje, što su u izvornom smislu sufiksalno potpuno nepromjenljive prema obliku i prema poziciji u rečenici i što su sintaksički zavisne riječi, zbog čega ne mogu biti ni konstitutivni dijelovi rečenice, odno- sno vršiti funkciju subjekta i predikata.

S obzirom na to da upotrijebljene izvan konteksta ne izriču potpuno značenje koje se razumijeva isključivo nakon uspostavljanja vremenskog, prostornog ili nekog drugog odnosa s imenicama i glagolima kao punoznač- nim riječima ili cijelom rečenicom, partikule se označavaju i kao „pomoćne“,

nepunoznačne“ i „odnošajne riječi“. Budući da se uspostavljanjem odnosa između različitih elemenata rečenice ističe njihova funkcionalna uloga i da se značenje koje tom prilikom izriču označava kao funkcionalno, a ne leksičko, koje se izvan konteksta u potpunosti ne razumije, partikule se označavaju i kao „funkcionalne riječi“. Zato što se funkcionalna uloga partikula objašnja- va njihovim gramatičkim značenjem, one se označavaju i kao „gramatičke riječi“. Partikule se često označavaju i u negativnom smislu u odnosu na imenice i glagole, kao riječi koje nisu ni imenice ni glagoli, odnosno riječi koje nemaju morfološka ni sintaksička obilježja imenica i glagola, kao što su: fleksija, nūnacija, određeni član, oblici dvojine i množine, ne mogu biti subjekt i predikat, zatim atribut, niti biti atributirane i sl. Međutim, i pored toga, partikule se smatraju riječima zbog neovisnosti pojma koji označavaju kao i zbog toga što, za razliku od afiksa, koji modificiraju značenja pojedi- načnih leksičkih jedinica, utječu na promjenu značenja rečenice. Partikule se zbog toga tretiraju kao riječi i kada se sastoje od jednog konsonanta.

Zbog navedenih i drugih osobenosti o kojima će u ovome radu biti riječi, kao i njihove značajne uloge u formiranju rečenice, partikule su često među


arapskim gramatičarima bile predmetom različitih tumačenja, definiranja i klasificiranja. Pitanje partikula ponovo se našlo u središtu gramatičkih istra- živanja i različitih lingvističkih analiziranja i interpretiranja nakon što su neki savremeni arapski gramatičari doveli u pitanje i samu tradicionalnu tripartitnu klasifikaciju riječi, te nakon što se u tradicionalnoj klasifikaciji riječi počeo koristiti i izraz adāt (mn. adawāt) za označavanje partikula, a u klasifikacija- ma nekih savremenih arapskih gramatičara i za označavanje nove vrste riječi.Definiranje partikula


U ranoj arapskoj gramatičkoj tradiciji ḥarf (mn. ḥurūf), kao gramatički termin, označava dvije jezičke jedinice: glas kao osnovnu jezičku jedinicu u govoru, odnosno slovo arapskog alfabeta i vrstu riječi koja ima poseban sintaksički status. Riječ ḥarf u ranim gramatičkim djelima često se koristi i za označavanje sve tri vrste riječi (al-Farrā’, al-Afaš, al-Mubarrid). Tako ḥarf može označavati tri vrste jezičkih jedinica: glasove ili slova, uopće riječi i partikule kao posebnu vrstu riječi.1

Prvi gramatičar koji je riječ ḥarf upotrijebio kao termin u gramatici bio je Sībawayh (um. oko 180/796), označavajući njome partikule kao treću vrstu riječi. Riječ ḥarf koristili su gramatičari i prije njega, među njima i al-alīl

b. Amad (um. 175/791), ali za označavanje riječi uopće ili slova arapskog alfabeta. Međutim, niko prije Sībawayha izrazom ḥarf nije označavao parti- kule kao posebnu vrstu riječi.2

U pogledu razumijevanja partikula i njihovoga definiranja među kla- sičnim arapskim gramatičarima postoje neznatne razlike koje, međutim, ne utječu na određivanje statusa partikula kao posebne vrste riječi. Sībawayh je bio i prvi gramatičar koji je na neki način definirao partikule ističući da predstavljaju riječi koje „služe za izricanje značenja koje nije (značenje) ni

imenica ni glagola“ (ٍ ْ ِ َ َ

ٍ ﺳﺎِ َ

ْ َ ً ْ َ ِ ءﺎَ ).3 Ova definicija, iako predstavlja

negativno određivanje partikula sa semantičkog aspekta, smatra se jednom od

najpotpunijih, mada se iz same definicije ne razumije šta tačno znači „služe za izricanje značenja“ tj. da li partikule izriču samostalna značenja ili znače- nja u drugim riječima. Zbog toga je ova definicija bila predmetom različitih tumačenja, posebno onih koji su nastojali da je povežu s grčkim utjecajem. 1. Jonathan Owens, Early Arabic Grammatical Theory, Heterogeneity and Standardization, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1990, str. 245-248.

 2. Nūr al-Hudā Lūšan, Ḥurūf al-ğarr al-‘arabiyya bayna al-muṣṭalaḥ wa al-waẓīfa,

Ğāmi‘a r Yūnus, Banġāzī, al-ab‘a al-ūlā, 1995, str. 12.

 1. Abū Bišr ‘Amr ibn Uṯmān ibn Qanbar bawayh, al-Kitāb, I-II, al-Maba‘a al-kubrā al-amīriyya, Būlāq, al-Qāhira, 1316/1898-899 - 1317/1899-900, I, str. 2.


Sībawayhovu definiciju partikula prihvatila je većina kasnijih gramati- čara. Manji broj među njima partikule definira na drugačiji način, kao npr. al-Afaš (um. 215/830), koji ističe njihove morfološke karakteristike. On partikule označava kao riječi koje ne mogu biti glagoli ni pridjevi, ne mogu imati dvojinu, množinu niti biti promjenljive. Međutim, ovakva definicija, prema nekim tumačenjima, mogla bi obuhvatati i druge vrste riječi koje ne

pripadaju partikulama, kao što su nepromjenljivi glagoli َ

ْ ِ

،َ ْ ِ

i َ َ , gla-

golske imenice ْ َ

i ْ َ , te zamjenice.4


Među prvim gramatičarima koji su prihvatili Sībawayhovu definiciju par- tikula bio je al-Mubarrid (um. 285/898). On partikule definira, također, kao riječi „koje služe za izricanje značenja“,5 dok ih Ibn al-Sarrāğ (um. 316/928) označava kao riječi koje ne mogu biti u poziciji subjekta i predikata, želeći time ukazati na razlike u pogledu sintaksičkog statusa partikula u odnosu na imenice i glagole, koji mogu biti konstitutivni dijelovi rečenice.6


Al-Zağğāğī (um. 337/948) partikule definira, također, na temelju njiho- vog odnosa prema imenicama i glagolima. Povezujući gramatičko značenje partikula s leksičkim značenjem izraza ḥarf, on ističe da su partikule vrsta riječi koje predstavljaju granicu između imenica i glagola i uspostavljaju vezu među njima.7 Partikule se, prema al-Zağğāğīju, definiraju kao riječi

koje „označavaju značenje u drugim riječima“ (ِ ِ ْ َ

ِ

ً ْ َ

ََ

َ

َ ). Tako

se, npr., prijedlog ْ ِ

uvodi u govor da označi partitivnost, ali ne svoju, nego

partitivnost druge riječi. Isto je i s prijedlogom َِ, koji označava dosezanje cilja koji izriče druga riječ. Definiranje partikula da „predstavljaju riječi koje

nemaju karakteristike imenica i glagola“ ili kao „riječi koje zahtijevaju reče-

nicu u kojoj se realiziraju, kao u primjeru: ٌ ْ َ

ﻡﻮُ َ

ْ َ Zejd ne ustati“, kako to

čine neki gramatičari, prema al-Zağğāğīju, predstavlja deskripciju partikula, a ne njihovo definiranje, isto kao i stav da „partikule predstavljaju riječi koje
 1. Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn ris ibn Zakariyyā, al-Ṣāḥibī fiqh al-luġa al-‘arabiyya wa masā’ilihā wa sunan al-‘Arab kalāmihā, (Ta‘q: Aḥmad Ḥasan Basağ), Dār al- Kutub al-‘ilmiyya, Bayrūt, al-ab‘a al-ūlā, 1418/1997, str. 50. il Muṣṭafā al-Sāqī, Aqsām al-kalām al-‘arabī min hayṯ al-šakl wa al-waẓīfa, Maktaba al-Ḫānğī, al-Qāhira, 1397/1977, str. 85. Mas‘ad Muḥammad Zid, Ḥurūf al-maānī, str. 2, http://www.drmo- sad.com/index57.htm.

 2. Abū al-‘Abbās Muḥammad ibn Yazīd al-Mubarrid, Kitāb al-Muqtaḍab, I-IV, (Taḥqīq: Muḥammad ‘Abdulāliq ‘Aīma), al-hira, 1399/1979, I, str. 141.

 3. Abū Bakr Muḥammad ibn Sahl al-Baġdā ibn al-Sarrāğ, al-Uṣūl fī al-naḥw, I-II, (Taḥqīq: dr. ‘Abdulḥusayn al-Fatalī), Maba‘a al-Nu‘n, al-Nağaf al-ašraf (I), Maṭba‘a Salmān al-A‘amī (II), Baġdād, 1393 /1973, I, str. 43.

 4. Abū al-Qāsim al-Zağğāğī, al-Īḍāḥ ‘ilal al-naḥw, (Taḥqīq: dr. zin al-Murak), r al-Nafā’is, Bayrūt, 1402/1982, str. 44.


nemaju karakteristike imenica i glagola i da zbog toga ništa od onoga što je dopušteno imenicama i glagolima nije dopušteno partikulama“.8

Međutim, al-Baalyūsī (um. 521/1127) u komentaru al-Zağğāğījevog djela al-Ğumal ističe da je ovakva definicija pogrešna, jer je nepotpuna zato što se u njoj ne navodi još i to da „partikule ne mogu zauzimati poziciju ni jednog od dva konstitutivna dijela rečenice, koji izražavaju potpuno znače- nje“, odnosno ne mogu biti subjekt i predikat. Zbog toga je, prema njemu, Sībawayhova definicija potpunija i bez ikakvih nedostataka.9

Ni prema Ibn Ufūru (um. 663/1264-65), navedena al-Zağğāğījeva definicija nije u potpunosti tačna zato što i imenice izriču značenja u drugim

riječima. Tako u primjeru: ِ ﻫﺍَ ﺪﻟﺍ َ

ْ َ

ُ ْ

َ َ

Dobio sam nekoliko dirhema,

imenica ٌ

ْ َ , isto kao i prijedlog ْ ِ , izriče značenje u riječi ِ ﻫﺍَ ﺪﻟﺍ, tako da

znači kao da je rečeno ِ ﻫﺍَ ﺪﻟﺍ َ ِ . Zbog toga bi, kako objašnjava Ibn Ufūr, partikule bilo ispravnije definirati kao „riječi koje izriču značenje u drugim

riječima, a ne izriču samostalno značenje“. U tom slučaju definicija se ne bi mogla odnositi i na one imenice koje istovremeno izriču značenje u drugim riječima i imaju samostalno značenje.10

Abū ‘Alī al-Fārisī (um. 377/987-88), kao i Sībawayh, partikule definira kao riječi koje izriču značenje koje nije ni imensko ni glagolsko,11 a Ibn Ğinnī (um. 392/1002) kao riječi koje nemaju obilježja imenica i glagola, nego služe za izricanje značenja u drugim riječima.12 Ibn Fāris (um. 395/1005) smatra da Sībawayhovo definiranje partikula kao riječi koje „izriču značenje koje nije značenje ni imenica ni glagola“ najbliže određuje partikule pokazujući

to primjerom: ٌ َِ ْ ُ

ٌ ْ َ

ْ َ

Da li je Zejd otišao?, u kojemu partikula ْ َ

izriče

značenje koje nemaju ni ٌ ْ َ

ni ٌ َِ ْ ُ .13

I al-Zamašarī (um. 538/1143-44) partikule definira kao riječi koje izriču značenje u drugim riječima, koje zbog toga dolaze uvijek zajedno s imenica- ma i glagolima i od njih se mogu razdvajati samo u slučaju elidiranja glagola, kada se, na temelju impliciranja ispuštenoga glagola, partikula ponaša kao


 1. Al-Zağğāğī, al-Īḍāḥ ‘ilal al-naḥw, 54-55.

 2. Abū Muḥammad ‘Abdulh ibn Muḥammad ibn al-Sayyid al-Baṭalyūsī, Kitāb al-ḥulal fī iṣlāḥ ẖalal min kitāb al-Ğumal. Taḥqīq: Sa‘īd ‘Abdulkarīm Saūdī, s.l., s.a., str. 74-75.

 3. Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Mu’min ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Uṣfūr al-Išbīlī, Šarḥ Ğumal al-Zağğāğī (al-Šarḥ al-kabīr), I-II, (Taḥqīq: dr. Ṣāḥib Abū Ğanā), ‘Ālam al-kutub, Bayrūt, 1419/1999, I, str. 101.

 4. A ‘Alī al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn ‘Abdulġaffār al-Fārisī al-Naḥwī, Kitāb al-Īḍāḥ, (Taḥqīq wa dirāsa: dr. Kāim Baḥr al-Murğān), ‘Ālam al-kutub, Bayrūt, 1416/1996, str. 72.

 5. Abū al-Fatḥ ‘Umān ibn Ğinnī, Kitāb al-Luma‘ al-‘arabiyya, Markaz li abḥāṯ al-ḥāsib al-ālī, al-Urdun, Maktaba al-naḥw wa al-arf, 1420/1999, str. 8.

 6. Ibn Fāris, al-Ṣāḥibī fī fiqh al-luġa al-‘arabiyya..., str. 50.


njegova zamjena, kao u primjerima: ْ َ َ


Da; ََ


Da, svakako; ْ ِ Da, jeste

(samo ispred zakletve) ili: ُ ِ Zaista.14 Kada bi partikule izražavale samostalna

značenja, u tom slučaju ne bi bilo razlike u značenju između primjera: َ

َ ﺿَ

ٌ ْ َ

Zejd je udario i: ٌ ْ َ

َ َ ﺿَ

َ

Zejd nije udario, zato što bi negacijsko zna-

čenje partikule َ

ostalo u samoj njoj i ne bi se odnosilo na negaciju rečenice,

odnosno glagola َ

َ ﺿَ

.15

Prihvatajući stav da partikule ne izriču potpuno značenje, Ibn al-Ḥāğib (um. 646/1248) ističe da zbog toga partikule trebaju imenicu ili glagol u kojima izražavaju takvo značenje. Komentirajući ovakav stav, al-Raḍī (um. 686/1287) još dodaje da partikule, osim imenica i glagola kao individualnih leksičkih jedinica (mufrad), nekada mogu trebati i rečenicu u kojoj izriču svoje značenje, kao što su negacijske, upitne ili pogodbene partikule.16

Neki gramatičari pokušavali su, na temelju široko shvaćenog značenja definicije partikula, prema kojoj „izriču značenje u drugim riječima“, u par-

tikule svrstati i upitne zamjenice (asmā’ al-istifhām) َ َ

،َ

ْ َ

،َ ْ ََ, pogodbene

zamjenice (asmā’ al-šar) َ

،ْ َ

i još neke vrste imenskih riječi zato što, isto

kao i partikule, izriču značenja u iskazu koji slijedi poslije njih; upitne zamje-

nice pitanje a pogodbene zamjenice pogodbu, bez obzira što istovremeno izriču i samostalna značenja.


Tako i al-Zağğāğī pokazuje određenu kolebljivost u pogledu tretiranja nekih imenskih riječi. Kada govori o kondicionalu, on, pored ِ i َ ْ ِ, kao

partikule tretira i riječi: ْ َ

،َ ،َ ،ﺎَ َ ْ َ ،َ ْ َ ،ﺎَ َ ْ َ

،َ

ْ َ

،ﺎَ ُْ َ

،ﺎَ ْ َ

i َ , a kada

govori o sufiksalnoj nepromjenljivosti imenica na vokal u i vokal a, u ove

vrste imenica ubraja i ُ

ْ َ , odnosno َ ،َ

ْ َ

،َ ْ َ i َ , a kada govori o sufiksal-

noj nepromjenljivosti partikula, u ovu vrstu riječi ubraja i ُ ْ ُ

kao prijedlog.17

Međutim, većina klasičnih gramatičara, među kojima se posebno ističu Ibn Ya‘īš (um. 643/1245-46) i al-Raī, odbacuju ideju svrstavanja riječi imenskog porijekla u partikule. Ibn Yaīš u vezi s tim ističe da se partikule izricanjem značenja u drugim riječima razlikuju od imenica i glagola koji izri- ču samostalna značenja. Tako, npr., određeni član samostalno iskazan nema značenje, dok zajedno s imenicom na koju se odnosi izražava determinacijsko 1. Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamaẖšarī, al-Mufaṣṣal fī ṣan‘a al-i‘rāb, Dār wa Maktaba al-Hil, Bayrūt, 1993, str. 379.

 2. Abū al-Baqā Ya‘īš Muwaffaquddīn ibn ‘Alī ibn Ya‘īš, Šarḥ al-Mufaṣṣal, I-X + Fahāris, Mabu‘āt: Mağma‘ al-luġa al-‘arabiyya, Dimašq, 1411/1990, Taw‘: Maktaba al-Mutanabbī, al-Qāhira, VIII, str. 4.

 3. Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Astarābā Raḍiyyuddīn (al-Raḍī), Šarḥ al-Kāfiya, I-II, al-Šarika al-aḥāfiyya al-‘uṯmāniyya, (Istānbūl), 1310/1900, II, str. 319.

 4. Abū al-Qāsim ‘Abdurraḥmān b. Isḥāq al-Zağğāğī, al-Ğumal, Jules Carbonel - Alger, Edouardo Champion - Paris, 1927, str. 17, 217, 263 i 265.


značenje imenice. Međutim, nasuprot određenom članu upitne imenske riječi

(asmā’ al-istifhām) َ ْ َ izražava znenje lokacije, a َ

ْ َ

značenje okolnosti,

dok pogodbena zamjenica (asmā’ al-ğazā’) ْ َ

izražava značenje razumnih,

a َ

nerazumnih bića. Da bi se izbjegla ovakva primjedba, neki gramatičari,

kako dalje objašnjava Ibn Yaīš, ističu da u partikule spadaju one riječi koje

samo“ u drugim riječima izriču značenje, čime se isključuju navedene imen- ske riječi, odnosno riječi koje istovremeno izražavaju samostalno značenje i značenje u drugim riječima. Osim toga, ove riječi mogu biti i konstitutivni dio

rečenice, odnosno subjekt (mubtada’) i predikat (ẖabar), npr: ؟ٌ ْ َ

َ ْ َ Gdje je

Zejd? ili: َ َ ْ ِ

ْ َ

Ko je kod tebe?...18

Neki gramatičari, kako navodi al-Raī, pored pogodbenih i upitnih zamjenica, u partikule svrstavaju još i ličnu zamjenicu trećeg lica (ḍamīr al-ġā’ib), odnosne zamjenice (asmā’ mawṣūla), poredbenu imensku riječ َ

(kāf al-tašh al-ismiyya)19 i predikatsku imenicu ْ َ

(kam al-ẖabariyya), zato

što izriču nepotpuna značenja. Odbacujući ovakav stav, al-Raḍī ističe da lična

zamjenica trećeg lica i odnosne zamjenice ne zahtijevaju drugi iskaz da bi svojim značenjem objasnile ono što je nepoznato u tom iskazu, nego da bi taj iskaz objasnio ono što je nepoznato u njima samim. To znači da odnosna zamjenica treba odnosnu rečenicu da bi ta rečenica objasnila ono što je u odnosnoj zamjenici nepoznato, a ne da bi odnosna zamjenica potvrdila ono što je nepoznato u odnosnoj rečenici. Isti je slučaj i s ličnom zamjenicom tre- ćeg lica, kao i s pokaznim zamjenicama, s tim što značenje pokaznih zamje-

nica često objašnjava i izvanjezički kontekst. Poredbena imenska riječ َ , s

obzirom na to da izražava značenje poređenja, zahtijeva također drugi izraz u kojem se iskazuje poredba. Isto je i s predikatskom imenicom ْ َ . Budući da izražava značenje mnogobrojnosti, a ne mnoštva, ona to značenje izraža-

va u drugoj riječi. I, na kraju, navedene upitne imenske riječi i pogodbene zamjenice, kako objašnjava al-Raī, istovremeno izriču samostalno značenje

i značenje u drugim riječima, npr.: َ

ْ َ ﺿَ

ْ ُ َKoga si od njih udario?“ ili: ْ ُ َ

ْ ِ ﺿْ

َ ْ ِ ْ

َ Koga ti od njih udariš, udarit ću i ja.20

Međutim, ovakvo tretiranje navedenih riječi savremeni arapski gramati-

čar Fāil al-Sāqī objašnjava al-Zağğāğījevim razumijevanjem funkcionalnog značenja partikula u povezivanju različitih dijelova rečenice. Al-Zağğāğī, prema al-Sāqījevome mišljenju, ove riječi nije želio izdvajati u posebnu vrstu da ne bi narušio utvrđeni tripartitni sistem klasifikacije. Međutim, ono što o


 1. Ibn Ya‘īš, Šarḥ al-Mufaṣṣal, VIII, str. 2-3.

 1. Većina gramatara smatra da se َ

, prema lnom izboru, može tretirati kao imenska

vrsta riji i kao partikula. Vidi: Ğamāluddīn ibn Hišām al-Anṣārī, Muġnī al-labīb ‘an kutub al-aārīb, Taḥqīq wa ta‘līq: Dr. Māzin al-Murak wa Muḥammad ‘Alī Ḥamdullāh, Dār al-Fikr, Bayrūt, 1412/1992, str. 238-239.

 1. Al-Raḍī, Šarḥ al-Kāfiya, I, 12.


ovim riječima govori, prema Fāilu al-Sāqīju, navodi na potrebu istraživanja njihovih oblika, funkcija i praćenja upotrebe u rečeničnim konstrukcijama kako bi se definirala njihova pozicija u sistemu klasifikacije riječi, jer nije ispravno tretirati ih istovremeno kao imenice i kao partikule.21

Gramatičar koji je prvi u historiji arapske gramatike na cjelovit način tre- tirao partikule smatra se Ibn Hišām (um. 761/1360). Navedeni autor u djelu Muġnī al-labīb ‘an kutub al-aārīb, uzimajući u obzir rezultate do kojih su u istraživanjima i tumačenjima partikula došli prethodni gramatičari, u poseb- nom poglavlju tumači više od devedeset partikula poredanih alfabetskim redoslijedom. Uzimajući u obzir gramatičku funkciju koju imaju u rečenici, Ibn Hišām govori o značenju svake partikule pojedinačno.22

Al-Suyūṭī (um. 911/1505) partikule definira, također, kao riječi koje izriču značenje u drugim riječima, odnosno imenicama, glagolima ili rečenici,23 navodeći istovremeno da, prema mišljenju aš-šaya Bahā’uddīna ibn al-Naḥḥāsa (um. 698/1298) i Abū ayyāna (um. 745/1344-45), i same partikule izriču vlastita značenja. Međutim, najraširenije mišljenje među gramatičarima je, kako ističe al-Suyūṭī, da riječi mogu izražavati potpuna i nepotpuna značenja. Kada se značenje jedne riječi razumije u potpunosti na osnovu njenoga izraza, za takvu riječ kaže se da izražava potpuno značenje. U ovu vrstu riječi spadaju imenice, zato što svojim oblikom u potpunosti određuju pojam na koji se odnose, i glagoli koji, pored toga, izražavaju i vrijeme realizacije sadržaja koji izriču. Međutim, ukoliko se radi potpunog razumijevanja značenja jedne riječi očekuje neka vrsta dopune, za takvu riječ kaže se da svoje značenje izražava u drugoj riječi. U ovu vrstu riječi spadaju partikule, čije se značenje ne razumije u potpunosti bez dopune jedne od dvije vrste punoznačnih riječi.

Al-Suyūṭī odbacuje i mišljenje da partikule ne izriču značenje kada se upotrebljavaju samostalno zato što su bliske praznim riječima, bez značenja


 1. il al-qī, Aqsām al-kalām..., str. 84. - U evropskim gramatikama arapskog jezika riječi koje se u tradicionalnoj klasifikaciji riji tretiraju kao nepromjenljive imenice na vokal u i imenice u akuzativu koje izru priloška znenja tretiraju se kao prilozi imen- skog porijekla i svrstavaju u partikule. Vidi: W. Wright, A Grammar of the Arabic Lan- guage, Third edition revised by W.R. Smith and M.J. de Goeje, Vol. I, Cambridge at the University Press, 1955, str. 282-290. Šaćir Sikir, Muhamed Pašić i Mehmed Handž, Gramatika arapskog jezika, I dio, Starješinstvo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, Peto izdanje, 1984, str. 176-178. Teufik Muftić, Gramati- ka arapskoga jezika, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Izdavka kuća Ljiljan, Sarajevo, 1998, str. 335-341 i 569-588.

 2. Ibn Hišām, Muġnī al-labīb ‘an kutub al-aārīb, str. 17-489.

 3. Ğalāluddīn ‘Abdurraḥmān ibn Abū Bakr al-Suyūṭī, Ham‘ al-hawāmi‘ šarḥ Ğam‘ al-ğawāmi‘, Taḥqīq: Aḥmad Šamsudn, I-III, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, Bayrūt, al-Ṭab‘a al-ūlā, 1418/1998, I, str. 22.


(muhmalāt), ističući da partikule nisu takve, nego su to konvencionalne riječi s vlastitim značenjem koje se potpuno razumijeva u konstrukcijama s drugim riječima, dok prazne riječi nemaju značenje ni kada se upotrebljavaju samo- stalno ni u konstrukcijama s drugim riječima. Istina je, kako ističe al-Suyūṭī, da i partikule imaju svoje značenje.

Smisao Ibn al-Naḥḥāsove tvrdnje kako i same partikule izriču značenje sastoji se u tome da, kako objašnjava al-Suyūṭī, i partikule imaju svoje kon- vencijom utvrđeno leksičko značenje bez kojega se ne bi moglo razumjeti ni značenje koje izražavaju u konstrukcijama s drugim riječima. Isti je slučaj i s imenicama i glagolima čije se, također, značenje u konstrukciji može razumjeti samo poznavanjem njihovog leksičkog značenja. Zato, da bi se,

npr., razumjelo značenje partikule ْ َ

u konstrukciji s drugim riječima, mora

se znati da je njeno konvencijom ustanovljeno leksičko značenje „pitanje“ (istifhām). Međutim, partikule se, ipak, u semantičkom pogledu razlikuju od imenica i glagola zato što se značenje imenica i glagola jednako razumijeva kada se upotrebljavaju samostalno i u konstrukcijama, dok se potpuno znače- nje partikula razumijeva tek u konstrukcijama s drugim riječima.24

Razlike u definiranju partikula postoje i između basranskih i kufanskih gramatičara. Basranski gramatičari partikule označavaju izrazom ḥurūf al-ma‘ānī a kufanski izrazom adawāt (jed. adāt). Basranski gramatičari par- tikule označavaju izrazom ḥurūf al-maānī zato što, prema njihovom tuma- čenju, svaka partikula izražava posebnu vrstu značenja, kao što je „pitanje“ (istifhām), „otpočinjanje“ (ibtidā’), „uzdignutost“ (isti‘lā’), „prevladavanje“ (muğāwaza), „ograničavanje“ (istidrāk) i dr. Kufanski gramatičari partikule označavju izrazom adawāt zato što, prema njihovom tumačenju, partikule predstavljaju obične simbole, odnosno formalne riječi koje ne izražavaju samostalno značenje, osim kada se nađu u određenoj sintaksičkoj poziciji u rečenici. Ova se vrijednost partikula, prema njima, jasno vidi kod partikula koje su sačuvale svoju semantičku izvornost od koje su se dugom upotrebom

u jeziku udaljile. Takav je, npr., slučaj s prijedlogom ََ , koji izražava znače-

nje uzdignutosti (isti‘lā’), isto što izražava i glagol َ

َ , od kojega se razlikuje

samo prema načinu upotrebe, s tim što se ََ

može upotrebljavati i kao ime-

nica. Isti je slučaj i s riječi ْ َ , koja se kao prijedloška partikula upotrebljava u značenju prevladavanja (muğāwaza), a kao imenica u značenju „strana“

(ğānib).25 Da su partikule izgubile svoja značenja i postale obični simboli,
 1. Ğalāluddīn ‘Abdurraḥmān ibn Abū Bakr al-Suyūṭī, al-Ašbāh wa al-naẓā’ir al-naḥw, Dār al-Kutub al-‘ilmiyya, I-IV, Bayrūt, s.a., III, str. 69-71.

 2. Mahdī al-Maẖzūmī, Madrasa al-Kūfa wa manāhiğuhā dirāsa al-luġa wa al-naḥw, Dār al-Rā’id al-‘ara, Bayrūt, 1406/1986, str. 207.


prema kufanskim gramatičarima, dokaz je upotreba prijedloga radi postizanja aneksije kada se ne može realizirati u formi konstrukcije aneksije.26

U vezi sa Sībawayhovom definicijom partikula Kees Versteegh prihvata mišljenje da ḥurūf kao „partikule“ izriču vlastita značenja, za razliku od istog izraza u značenju „slova“ ili „konsonanta“. Kasnije su se neki gramatičari, kako ističe Versteegh, usprotivili stavu da partikule nemaju značenja ustvrdiv- ši da imaju i vlastita značenja. Ovaj je stav, kako navodi isti autor, redefiniran u smislu da se izrazom ḥurūf označavaju one riječi koje izražavaju samo zna- čenje, za razliku od imenica i glagola, koji, pored izražavanja značenja, ozna- čavaju i određeni pojam u izvanjezičkom svijetu, kao što su stvari ili radnje.27

U vezi sa Sībawayhovom definicijom partikula, M.G. Carter ističe da partikule (ḥurūf) označavaju vrstu riječi koje se u morfološkom pogledu razlikuju od imenica i glagola, te da su punoznačne ali neodređene funkcije, tako da je značenje koje izražavaju prije gramatičko nego leksičko. Tako se značenje partikula, kako ističe Carter, odnosi na njihovu gramatičku funkciju u rečenici, zbog čega ḥarf kao termin ima veoma široku primjenu u gramatici. Može označavati grafem (slovo), fonem, konsonant, radikal ili morfem (npr. aḥruf al-muḍāra‘a ili tā’ al-ta’nī).28Partikule prema savremenim arapskim gramatičarima


Većina savremenih arapskih gramatičara prihvata tradicionalnu tripar- titnu klasifikaciju riječi. I u savremenim arapskim gramatikama arapskog jezika partikule se također tretiraju kao treća vrsta tripartitne klasifikacije riječi. Međutim, neki savremeni arapski lingvisti dovode u pitanje tripartitnu klasifikaciju riječi nudeći vlastite klasifikacije u kojima se riječi dijele na više od tri vrste. Partikule u njihovim klasifikacijama predstavljaju također posebnu vrstu riječi, ali u njih se svrstavaju i riječi koje se u tripartitnoj kla- sifikaciji tretiraju kao imenice i glagoli. Oni partikule označavaju izrazom adawāt, a definiraju ih prema više kriterija, uglavnom kao instrumentalne riječi koje služe za uspostavljanje zavisnog odnosa između riječi u rečenici.
 1. Mahdī al-Maẖzūmī, al-naḥw al-‘arabī, naqd wa tawğīh, al-Maktaba al-‘aṣriyya,

Ṣaydā-Bayrūt, al-Ṭab‘a al-ūlā, 1964, str. 77.

 1. Kees Versteegh, The Explanation of linguistic causes, az-Zağğāğīs theory of grammar: introduction, translation, commentary, John Benjamins Publishing Company, Amster- dam/Philadelphia, 1995, str. 68-69.

 2. M.G Carter, Arab Linguistics: An introductory classical text with translation and notes (Nūr al-sağiyya fī ḥall al-alfāẓ al-Āğurrūmiyya li al-Šir), Edited by M.G. Carter, John Benjamins B.V., Amsterdam, 1981, str. 14-15, 1.25 (n. 1 i 2), 104-05, 5.3 (n.1) i 184-85,

8.71(n. 2).


Prihvatajući tradicionalnu tripartitnu klasifikaciju, savremeni arapski gramatičar ‘Abbās asan partikule tretira kao riječi koje samostalno ne izriču značenje, nego isključivo u rečenici, izričući značenje koje takva rečenica prije upotrebe partikule nije imala. Partikule, prema ovome gramatičaru, imaju svoja izvorna značenja bez vremenske dimenzije, ali ih izriču isključi- vo u drugim riječima u rečeničnoj konstrukciji. Tako, npr., izvorno značenje

prijedloga ْ ِ

jeste „otpočinjanje“ (ibtidā’), a značenje prijedloga َِ jeste

dosezanje cilja“ (intihā’ al-ġāya). Ovi prijedlozi svoja značenja izriču tek

u rečenici, kao u primjeru: َ ِ ﻟﺍ َِ ِ َ ﻫﺎَ ﻟﺍ َ ِ

ُ ْ ﻓﺎَ

Putovao sam iz Kaira u

Irak, gdje prijedlog َ ِ

izriče značenje otpočinjanja putovanja, a prijedlog َِ

krajnji cilj putovanja. Partikule se zbog toga samo poznavanjem njihovog

izvornog značenja mogu na ispravan način upotrebljavati u rečenici. Nijeka- nje izvornog značenja partikula, prema ‘Abbāsu asanu, neprihvatljivo je i sa stanovišta logike jezika.29

Partikule i kod aš-šaya Muṣṭafe al-Ġalāyīnīje (živio 1303/1885 – 1364/1944) predstavljaju treću vrsta riječi tripartitne klasifikacije, koje svoje značenje izriču u rečeničnoj konstrukciji, a prema značenju koje izriču, dijele se na trideset i jednu vrstu. Neke od njih imaju rekciju (ḥurūf ʻāmila), a neke nemaju (ḥurūf ʻāila).30

I prema Muammadu As‘adu al-Nādirīji, partikule su treća vrsta riječi u tripartitnoj klasifikaciji, koje svoje značenje, oslobođeno od vremenske dimenzije, izriču u drugim riječima u rečeničnoj konstrukciji. Partikule, prema ovome gramatičaru, nemaju nikakvih formalnih obilježja imenica i glagola i ne izriču nikakva značenja samostalno, a dijele se na: partikule koje dolaze isključivo s imenicama, partikule koje dolaze isključivo s glagolima i partikule koje dolaze i s imenicama i s glagolima.31

Definiranje partikula tako da izriču značenje samo u drugim riječima, prema savremenom arapskom gramatičaru ‘Abduhu al-Rāğīji, koji također prihvata tripartitnu klasifikaciju, nije u potpunosti tačno. Partikule, prema njemu, izriču i vlastita značenja. Tako i gramatičari koji tvrde da partikule izriču značenja u drugim riječima, kako ističe al-Rāğī, navode da, npr., pri-

jedloška partikula ْ ِ

izražava otpočinjanje i partitivno značenje, prijedlog َِ

dosezanje određenog cilja itd. Partikule, osim toga, utječu i na promjenu zna-

čenja imenica i glagola, čak izražavaju i suprotna značenja. Primjer takvoga 1. Abbās Ḥasan, al-Naḥw al-wāfī, I-IV, Dār al-Ma‘ārif bi Mir, al-Qāhira, 1974.-76., I, str.

66-68.

 1. Muṣṭafā al-Ġalāyīnī, Ğāmiʻ al-durūs al-ʻarabiyya, (Rāğa‘a hāih al-ṭab‘a wa naqqaḥahā: Sālim Šamsudn), al-Maktaba al-‘aṣriyya, Ṣaydā-Bayrūt, 1423/2003, str. 582.

 2. Muḥammad As‘ad al-dirī, Naḥw al-luġa al-‘arabiyya, Kitāb qawā‘id al-naḥw wa al-ṣarf, al-Maktaba al-‘aṣriyya, Ṣaydā-Bayrūt,