LJUBOVIĆEVO AFIRMIRANJE KLASIČNE BOSANSKE NAUČNE SLAVE


Amir Ljubović, The Works in Logic by Bosnian Authors in Arabic, izd. Brill, Leiden and Boston, 2008. (252 pages)


  1. Amir Ljubović – autor naučne strogoće i jasnoće

Amira Ljubovića, dugogodišnjeg profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, specijalistu za predmete i područja orijentalno- islamske civilizacije na Odsjeku za Orijentalnu filologiju, nije potrebno predstavljati ni bosanskohercegovačkoj ni našoj balkanskoj ili južnoevrop- skoj naučnoj javnosti. Ljubović se i prije odbrane svoje doktorske disertacije iz filozofskih nauka (1988. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu), koja je bila posvećena djelima bosanskih muslimanskih autora iz područja logike na arapskom jeziku, afirmirao kao strogo profiliran istraživač s područja kompleksnih historijskih tema i rukopisnog naslijeđa orijentalno-islamske civilizacije kod nas. Nakon odbrane doktorske disertacije Amir Ljubović je i formalno dobio i zaimao priznanja kao meritoran istraživač naše rukopisne baštine s područja filozofije, logike, semantike, poetike i sl.

U našoj naučnoj javnosti Amir Ljubović je zasluženo (i s pokrićem u objavljenim djelima) u samom vrhu najzaslužnijih bosanskohercegovač- kih naučnika za naučnu valorizaciju i predstavljanje djela Hasana Kafija Pruščaka (um. 1615. u Pruscu), Muhameda Muse Allameka (um. 1636. u Carigradu), Mustafe Ejubovića (um. 1707. u Mostaru), Muhameda Čajničanina (um. 1792. u Sarajevu) te mnogih drugih bošnjačkih autora koji su se bavili arapsko-islamskim filozofskim, logičkim, gramatičkim, sin- taksičkim, semantičkim disciplinama.

U vezi sa studijama i knjigama Amira Ljubovića potrebno je ukazati na važnu činjenicu koja obilježava njihova autora. Profesor dr. Amir Ljubović je istraživač koji je strogo usredsređen na svoj predmet. Akribičnost, preci- znost i metodološka strogoća jesu opća obilježja njegovih knjiga i studija.


  1. Brillovo izdanje Ljubovićeve disertacije

Kao što ne treba posebno predstavljati Amira Ljubovića, isto vrijedi i za Brill, izdavača Ljubovićeva djela The Works in Logic by Bosniac Authors in

340 Ocjene i prikazi


Arabic. Brill, holandski izdavač sa sjedištem u Leidenu, u Evropi je već deset- ljećima najafirmiraniji izdavač mnogobrojnih djela o islamu, muslimanima, islamskom istoku, islamskim naukovnim područjima i disciplinama.

I dok je bilo epoha kad je Brill bio orijentiran na orijentalistička djela ekstremne retorike o islamu i afirmirao djela koja na nekim svojim strani- cama ili poglavljima poriču civilizacijske i kulturne vrijednosti islama, ovdje treba kazati da već odavno to nije slučaj. Brill je svojom izdavačkom politi- kom sve više okrenut i prema autentičnom muslimanskom diskursu o isla- mu. I sama pojava Ljubovićeva djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic svjedoči da se Brill davno odrekao ekstremnog orijentalističkog tretiranja islama i njegova naslijeđa.

Formalni sadržaj djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic uređen je i opremljen po najstrožijim metodološkim propozicijama velikih izdavača. Djelo počinje sa Transcription Table (tabela transckripcije) i List of Abbreviations (popisom skraćenica), a potom se daje Introduction (Uvod).

Slijedi potom pet glavnih dijelova ove knjige:

I.II. III. IV.


V.

-

-

-

-

Development of Arabic Logic by the 16th Century (str. 9) (Razvoj arap- ske logike do XVI stoljeća),

Bosniac Authors and Their Works (str. 25) (Bošnjački autori i njihovi radovi iz logike),

Characteristics of Works in the Field of Logic Issues in the Field of Lo- gic (str. 57) (Karakteristike spisa/radova iz područja logike), Comparison: Bosniac Logicians and Logicians of Western Europe (str.

143) (Usporedba bošnjačkih logičara sa zapadno-evropskim logičari- ma),

Logic in the Classical System of Islamic Sciences (str. 169) (Logika u klasičnom sistemu islamskih nauka).


Potom od stranice 193 247 slijedi:

Conclusion (Zaključak),

Glossary of Logical Terminology (Rječnik logičkih termina),

Index of Personal Names (Indeks osobnih imena),

Index of English Logical Terms (Indeks logičkih termina na engle- skom),

- Index of Arabic Logical Terms

skom).

(Indeks logičkih termina na arap-

Ocjene i prikazi 341


  1. Hvale vrijedno predstavljanje naše klasične logičke i filozofske baštine

Kad listamo i čitamo Ljubovićevo djelo The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic pokušavamo se za trenutak staviti u poziciju stranih čita- telja i istraživača koji će ovu izvanrednu knjigu čitati u ovom Brillovom izdanju. Smatramo da su dvije konstante ovog Ljubovićeva djela najvažnije i pretpostavljamo da će ih i drugi znatiželjni čitatelji također otkriti.

Prvo, najuočljivije što će čitatelji i istraživači naći na stranicama djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic je činjenica da profesor Ljubović dokumentirano pokazuje viševjekovno bosanskohercegovačko muslimansko nasljedovanje i izučavanje logike iz, poglavito, grčke i arapske tradicije izučavanja logike.

Tu su veliki i važni razlozi koji svjedoče da je Ljubović objavljivanjem ovog djela na engleskom ponudio nesvakidašnje vrijedno afirmiranje naše kulture i obrazovanja. Danas je engleski najprestižniji svjetski jezik, onaj nezaobilazni naučni koine ili lingua franca svjetskoga znanja i naukovnoga iskustva.

Profesor Ljubović je objavljivanjem djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic predstavio ne samo ono što je stručno filozofsko i logičko na stranicama desetina arapskih rukopisa koje je pomno izučio i konsultirao, već je na najbolji način pokazao da je Bosna (i Hercegovina) odavno korespondirala sa poznatim i priznatim naukovnim tradicijama islamske klasične epohe, a preko nje i sa naukovnim tradicijama drevne Grčke, Perzije itd.

Drugo, objavljivanjem djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic profesor dr. Amir Ljubović je na sustavan način ponudio pregledan enciklopedijski priručnik klasične arapske logičke terminologije sa adekvat- nim i općeprihvaćenim standardnim i naučno akceptiranim prijevodom na engleski jezik.

Na ovom mjestu važno je preporučiti ovo Ljubovićevo djelo svima nama koji s arapskog ili, pak, s engleskog prevodimo studije i djela filozof- skih, teoloških i logičkih tema i sadržaja. Izraslost i stasalost neke nauke (ili naučne discipline) najbolje se vidi kroz stasalost i razraslost njene termi- nologije. To pokazuje i Ljubovićeva knjiga The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic.


. . .

342 Ocjene i prikazi


Ima lijepih stvari u ovoj našoj tmurnoj i učmaloj bosanskoj stvarnosti. Jedna od lijepih stvari, jedan od lijepih događaja, jeste ovo djelo prof. Dr. Amira Ljubovića.

Objavljivanjem The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic u izdanju renomiranog Brilla profesor Ljubović je podigao ugled i naših islamskih i naših orijentalističkih studija. Na tome mu treba odati priznanje i iskazati zahvalu, te tom zahvalom i priznanjem podstaći i sve druge da se predstave na svjetskim jezicima.


Enes Karić