The function of the Ottoman governor (vali) in the Bosnian eyalet and the documents he issued

Funkcija Osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao

  • Azra Gadžo-Kasumović

Abstract

U radu pod naslovom Funkcija osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i doku- menti koje je izdavao analiziraju se dokumenti koji govore o valijama i njihovim zamjenicima na nivou ejaleta i kadiluka kao i o proceduri njihova postavljenja. Naglašava se da naziv bosanski valija, koji se koristio u našoj literaturi, ne odgovara prirodi njegove funkcije niti prirodi sistema u okviru kojeg je bio angažiran. Stoga se u radu koristi formulacija osmanski valija angažiran u Bosanskom ejaletu. Opisuju se i dužnosti i funkcija osmanskog valije u Bosni, a posebno se obrađuje njegova uloga u dodjeli timara.

Drugi dio rada opisuje dokumente koje je izdavao osmanski valija u Bosni, zatim se daje diplomatička obrada nekih zanemarenih dokumenata s posebnim akcentom na obradi tahvil timarskog pisma. U tom smislu govori se o tahvilu timara i, općenito, o proceduri dodjele timara. Posebno se naglašava razlika između timarskog valijinog berata, timarskog tahvil pisma i timarske ili beratske tezkire. Uočava se i činjenica da je veoma mali broj valijinih berata o dodjeli timara registriran u sidžilima sarajevskog suda koje je vodio osmanski mulla. Kao razlog tome navodi se podatak da se cirkulacija i rotacija timara dešavala veoma intenzivno, ali da se nije provodila procedura predviđena za postupak dodjele sultanskog berata.

Očito da u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća nije bilo vremena, usljed stalnih ratnih operacija, koje više nisu imale osvajački nego odbrambeni karakter, da se redovito provode procedure za dobijanje sultanskog berata. To je utjecalo na nekontrolirano postupanje s timarima i otvaralo put za zloupotrebe u dodjeli timarskih prihoda, a time je slabilo i onu bazu na kojoj je počivala vojna upava i vojna snaga ne samo Ejaleta nego i Carstva na čijim je granicama Bosna stajala kao krajište i serhat.

Published
2012-12-31
How to Cite
Gadžo-Kasumović, A. (2012). The function of the Ottoman governor (vali) in the Bosnian eyalet and the documents he issued. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 19(33), 5-58. Retrieved from http://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/260
Section
Articles