UDK: 025.7/.9(497.5 Zagreb)Izlaganje sa naučnog skupa

DRAGICA KRSTIĆ

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odjel Zaštita i pohrana

SAŠA TKALEC

Centar za inovacije u kulturi (Hrvatska i Južnoafrička Republika)

Izazovi pri uspostavi održivog sustava

zaštite knjižničnog fonda od katastrofa na primjeru Nacionalne i sveučilišne

knjižnice u ZagrebU

Sažetak

Uspostavom i razvojem sustava zaštite građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (dalje u tekstu: Knjižnica) u kriznim uvjetima, Knjižnica prepoznaje i potvrđuje da je uspješnost rada Knjižnice direktno povezana s njenim uspjehom u zaštiti i osiguranju dostupnosti građe, a da kroz njeno istraživanje i prezentaciju javnosti doprinosi identitetu, inovacijama i razvoju zajednice na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini.

Sustav zaštite građe u kriznim uvjetima skup je kontinuiranih, integriranih i umreženih aktivnosti, protokola, informacija, resursa i suradnika koji osiguravaju učinkovito iskorištenje svih dostupnih resursa za postizanje najveće moguće razine zaštićenosti građe Knjižnice i otpornosti ustanove na ugroze. Procjena ugroženosti, te procjena rizika i otpornosti, kao i identificiranje najboljih prilika za povećanje otpornosti građe na krizne uvjete, povećavaju razinu spremnosti Knjižnice na očekivane krizne uvjete.

Glavni cilj sustava zaštite knjižnične građe i pisane baštine Knjižnice kako u kriznim tako i u redovitim uvjetima poslovanja, je minimizirati odstupanja od referentnih vrijednosti i stanja koje opisuju preporučene uvjete čuvanja i zaštite njezine knjižnične građe i kulturne baštine.

Drugi cilj sustava zaštite građe je povećanje otpornosti Knjižnice kako bi se smanjila učestalost i vjerojatnost da u redovnim i kriznim uvjetima dođe do odstupanja od referentnih vrijednosti, te kako bi se minimizirali gubitci i troškovi, kao i nedostupnost građe ili usluga.

S obzirom na to da prostor zgrade koristi više korisnika nužno je usklađivanje postupanja i obveze u svezi sudjelovanja u sustavu zaštite građe Knjižnice u redovnim i kriznim uvjetima.

Održivost sustava nastoji se postići smanjenjem operativnih troškova, provođenjem aktivnosti koje nisu štetne za osobe, životni i radni prostor i okoliš, povećanjem učinkovitosti i usredotočenosti poslovnih procesa na rezultate, stvaranjem domaćih i inozemnih solidarnih partnerstva, održavanjem radionica, seminara, edukacija, vježbi te nacionalnih i međunarodnih skupova i dr.

Ključne riječi: upravljanje zaštitom, otpornost, krizni uvjeti, katastrofa, nacionalna knjižnica.

1. UVOD

António Gutteres, Glavni tajnik UN-a u izjavi iz siječnja 2019. dobro je ilustrirao okolnost koja se prepoznaje i u sklopu provođenja svakog sveobuhvatnog projekta zaštite knjižnične građe: „Kad bih jednom rečenicom morao opisati stanje svijeta, rekao bih da živimo u svijetu u kojem su izazovi sve više isprepleteni, a odgovori na njih sve više parcijalni, i ako se to ne promijeni, to je recept za katastrofu.”

Uspostava jednog cjelovitog i učinkovitog sustava zaštite od katastrofa knjižničnog fonda predstavlja izazov za cijeli sustav, kako same ustanove tako i njenog institucionalnog okruženja.

Upravljanje zaštitom treba biti integrirano s ostalim knjižničnim funkcijama i organizacijskim jedinicama gdje se prikupljaju važne informacije i/ili integriraju različite opcije zaštite u već postojeće radne procese. Takav pristup vodio bi objedinjavanju izoliranih aktivnosti u sustav zaštite knjižnične građe. Osim toga, sustavnim dugoročnim praćenjem stanja knjižnične građe i čimbenika oštećenja/rizika te identificiranjem prilika za povećanje otpornosti prema ugrozama osigurala bi se realna podloga za donošenje strateških odluka na institucionalnoj i nacionalnoj razini.

Svaka knjižnica odabire i provodi one aktivnosti zaštite koje najbolje odgovaraju veličini i prirodi njezinih zbirki, prostoru knjižnice, potrebama korisnika te očekivanjima interesnih skupina s kojima dijeli zajedničke ciljeve. Zbog složenosti problema zaštite i nužnosti multidisciplinarnog pristupa njegovu rješavanju, knjižnice u svijetu traže partnere u srodnim djelatnostima, prvenstveno arhivima i muzejima.

Iako je proaktivno prikupljanje, čuvanje, zaštita, obrada, istraživanje, prezentiranje i omogućavanje korisnicima da pristupe knjižničnoj građi glavni razlog postojanja knjižnica, aktivnosti zaštite knjižnične građe koja se nalazi u okruženju sa sve izraženijim i učestalijim katastrofama pokazale su se nedjelotvorne i nedostatne. Knjižnična građa je pod posebno velikim rizikom od oštećenja jer se nalazi u velikim količinama; zabilježena je na nestabilnim/nepostojanim medijima; ne postoji dovoljno prikladnih spremišnih prostora i potrebe zaštite gube utrku s rastućim potrebama korisnika.

Nakon velikih požara i poplava u prošlom stoljeću, koji su prouzročili ogromne štete u knjižnicama diljem svijeta, javila se potreba za izradom plana i programa zaštite i spašavanja knjižnične građe u slučaju izvanrednih situacija. No, relativno je malo primjera ili recepata o tome kako uspostaviti održivi sustav zaštite u kriznim uvjetima, iako, s druge strane, postoji velik broj ustanova u kulturi u Hrvatskoj i u inozemstvu koje su izložene kriznim uvjetima raznih intenziteta.

Segmentiranost javnog sektora još uvijek je u mnogim zemljama vrlo izražena, a očekivanja vlasnika i korisnika sve više podrazumijevaju visoku razinu otpornosti knjižnica na krizne događaje i kontinuiranu dostupnost njihovih usluga.

Motivacija za ovakve zahtjeve je opći društveni i tehnološki pomak prema boljem predviđanju, snažnijoj prevenciji incidenata te povećanoj otpornosti na krizne uvjete, koji se onda difuzijom preslikava i na sektor kulture.

Također, dio motivacije je čisto pitanje ekonomičnosti djelovanja. Svjetske statistike pokazuju da se jedan euro uložen u prevenciju i povećanje otpornosti ustanove vraća kao 7 eura manjih troškova nastalih uslijed katastrofa.

Smanjena sredstva i promijenjena društvena struktura koja potiče razvoj poduzetničkog duha pred Knjižnicu postavlja uvjete uspješnog i učinkovitog rada. Uspješnog u smislu smanjenja troškova poslovanja (pa tako i zaštite), kao i daljeg financijskog osamostaljivanja. Učinkovitog u smislu poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga, kroz veće otvaranje prema javnosti i bližu suradnju sa srodnim ustanovama i lokalnom sredinom.

U svezi ove ekonomičnosti, međutim, dolazi do raskoraka u utvrđenim činjenicama i odabranom ponašanju. Naime, katastrofe su rijetki događaji koji ne zahvaćaju sve generacije jednako ili uopće, te gubitak društvenog institucionalnog sjećanja, kao i smanjenje percipirane vrijednosti baštine (stopa opadanja društvene vrijednosti, eng. social discount rate) s protokom godina, utječu na smanjeni politički, društveni i institucionalni osjećaj hitnosti za povećanje spremnosti i otpornosti ustanove na katastrofe. A to je upravo suprotno okolnosti da se protokom godina povećava vjerojatnost ponavljanja katastrofalnog događaja u promatranom povratnom razdoblju.

Dodatno, od knjižnica se očekuje da u kontekstu nužne ekonomičnosti i vidljivosti opravdaju i iznova osmisle svoje postojanje u aktualnom, naizgled visokokonkurentnom digitalnom okruženju, na način da iznađu nove i/ili redizajnirane, suvremene načine da podupiru i potiču razvoj zajednica kojima služe.

Povrh toga, sve su češći zahtjevi vlasnika (najčešće države) da knjižnice dio svojeg poslovanja fleksibiliziraju izdvajanjem pojedinih aktivnosti vanjskim dobavljačima (outsourcing), a svoje djelovanje sufinanciraju na nekom „tržištu“ ili „tržištima“ pružanjem raznih usluga ili prilagođavanjem aktivnosti kako bi privukli veći broj platežno sposobnih korisnika i donatora/sponzora.

Ovakvi zahtjevi djelovanja na „tržištu“ implicitno predstavljaju zahtjev prema ustanovama da razviju nove marketinške i ljudske resurse, kapacitete i strategije, ne uvijek bez posljedica na standard osnovne djelatnosti, kako bi mogle djelovati u kontekstu kulturnog natjecanja, i to zbog globalizacije informacijskih sadržaja, porasta kulturnog turizma i mobilnosti, zapravo – na regionalnoj i globalnoj razini.

2. IZAZOVI

U sklopu raznolikih gospodarskih, tehnoloških i društvenih pritisaka na pojedince i društvo, urbanizacijskih, poljoprivrednih i industrijskih pritisaka na okoliš, uslijed klimatskih promjena, smanjenih proračuna za razne društ-vene i kulturne kategorije, te uslijed nesavršenosti i ispada gospodarskih, društvenih i političkih sustava, nastaju brojne, složene i sve više isprepletene ugroze.

Ovakve složene ugroze na posredan i neposredan način, kroničnim ili akutnim djelovanjem, pojedinačno, kombinirano ili kaskadno, iako u svakom od slučajeva s potencijalno jednako značajnim posljedicama, mogu ugroziti i odmah ili s vremenom uništiti knjižničnu građu koja predstavlja temeljni razlog postojanja ustanova knjižnica.

U ovakvoj konstelaciji složenih i međusobno povezanih ugroza mogu se prepoznati brojni izazovi pri uspostavljanju (i održavanju) djelotvornog sustava zaštite knjižnične građe, no u ovom članku će se obraditi odabrani izazovi: interoperabilnost, solidarnost, cjelovitost i održivost. Njihovo postizanje je prilično jednostavno i razumljivo, ali zahtijeva strpljenje te više godina sustavnog i kontinuiranog rada na usklađivanjima i razvoju odnosa u sustavu i među sustavima.

2.1. INTEROPERABILNOST

Interoperabilnost podrazumijeva konvergenciju sustava same ustanove, unutarsektorsku i međusektorsku, te međukulturalnu i međunarodnu suradnju i razmjenu koja omogućava dosljedno, precizno i točno prenošenje informacija, te usklađeno i učinkovito djelovanje na postizanju utvrđenih zajedničkih ciljeva.

Postizanje interoperabilnosti može biti dugotrajan i složen postupak koji zahvaća mnogo suradnika iz različitih područja djelovanja, te se odvija na nelinearan način u mnogo iteracija konzultacija i prilagodbi svih uključenih.

S obzirom na to da je sektor hitnih službi koje djeluju u kriznim uvjetima, pogotovo na razini Europe, (makar formalno) relativno dobro razvijen i usklađen, a sektor kulture relativno (formalno i praktično) nerazvijen u tom segmentu, to stavlja nešto veći teret prilagodbi na sektor kulture, ali ista okolnost možda i pojednostavljuje cijeli postupak postizanja interoperabilnosti.

Složenosti postizanja interoperabilnosti proizlazi iz niza okolnosti, a ovdje se spominje nekoliko temeljnih:

 1. Organizacijska održivost potiče međusobne suradnje organizacijskih jedinica unutar Knjižnice u obavljanju aktivnosti/programa zaštite i postizanja zajedničkog cilja. Podrazumijeva postojanje izjave o misiji, planu i programu zaštite i planu o postupanju u nepredviđenim okolnostima, prikladan broj zaposlenika na zaštiti, njihovo obrazovanje i vještine.
 2. Održivost tehnologije potiče suradnju u kreiranju, diseminaciji i održavanju tehnologija.
 3. Ekonomska održivost podupire ostvarivanje prihoda i ulaganja potrebnih za digitalizaciju i zaštitu. Odnosi se na postojanje poslovnih/financijskih planova za kraće i duže razdoblje, kao i postupka njihovog godišnjeg vrednovanja i dorade. Uključuje i transparentnost poslovanja te osiguranje potrebnih sredstava za kontinuirano odvijanje poslova na zaštiti.
 4. Održivost zbirki podrazumijeva osiguravanje trajnosti svojstava pojedinih predmeta i kvalitete zbirki.

  Projekt uspostave sustava zaštite knjižnične građe u katastrofama odvija se u pravilu u dvije faze koje se prilagođavaju ustanovi i knjižničnoj građi, složenosti i žurnosti.

  U prvoj fazi, koja se općenito naziva „procjena rizika“, provodi se pregled građe obuhvaćene projektom, analiza i pregled objekta i resursa, te analiza i pregled rizika, s prijedlozima za njihovo smanjenje i prevenciju.

  U drugoj fazi, koja se općenito naziva „uspostava sustava zaštite knjižnične građe“, provode se aktivnosti i mjere sukladno utvrđenim potrebama u sklopu procjene rizika, a koje doprinose spremnosti, odzivu i oporavku uslijed velikih incidenata i katastrofa, te uključuje uspostavu specifičnih elemenata otpornosti i održivosti sustava zaštite ustanove.

  Ove dvije faze ustanova potom integrira u svoje poslovne procedure i integrira s FMC/ISO standardima ustanove (kao dio redovnog poslovanja, pogotovo u sklopu FMC-a), i razvija svoju solidarnu mrežu. Ovaj završni korak je ključan za životnost i održivost sustava zaštite i otpornosti ustanove na velike incidente i katastrofe, a povrh toga, ove mjere i aktivnosti mogu vrlo značajno doprinijeti i osnaživanju raznih aspekata redovitog djelovanja organizacije ustanove.

  Cjelovitost se osigurava na prvom mjestu procjenom rizika. U sklopu procjene rizika razmatra utjecaj ugroza i pripadne rizike na knjižničnu građu, kao i na objekte, sustave, posadu te vanjske suradnike i dobavljače ustanove:


1 Sadržaj Tablice 1, kao i ostalih tablica u ovom dokumentu većinom je preuzet iz prezentacije „Interoperabilnost u sustavu upravljanja rizicima od katastrofa“. Prezentaciju je pripremio i održao Saša Tkalec ispred Centra za inovacije u kulturi 23. svibnja 2019. na sastanku za predstavnike ustanova u kulturi na poziv Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

2 Michalski, S. A Systematic Approach to Conservation: Description and Integration with Other Museum Activities.//Preventive Conservation Practice, Theory and Research/ eds. A. Roy, P. Smith. London: IIC, 1994, str. 8-11.

3 Waller, R. Conservation Risk Assessment: A Strategy for Managing Resources for Preventive Conservation.// Preventive Conservation Practice, Theory and Research/ eds. A. Roy, P. Smith. London: IIC, 1994, str. 12-16.

4 Fry, C.; Xavier-Rowe, A.; Halahan, F.; Dinsmore, J. Whats causing the damage? The use of a combined solution-based risk assessment and condition audit.// Museum Microclimates/eds. T. Padfield, K. Borchersen. Copenhagen: National Museum of Denmark, 2007, str. 107-114.

5 Agents of deterioration. Dostupno na: https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration.html. (14.8.2019.)

6 https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration/water.html (29.8.2019.

7 Akcident - nenamjerni, iznenadni i neočekivani događaj koji uzrokuje štetu za ljude, imovinu ili okoliš.

8 https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration/water.html (29.8.2019.

9 Van Camp, K. Damage Atlas for Photographic Materials: Analogue objects. CeROArt, 6 (2010). Dostupno na: http://ceroart.revues.org/1770 (25.02.2011)

10 Archives Damage Atlas: A tool for assessing damage.// Compiled by Peter van der Most, Peter Defize, John Havermans. Edited by Erik van der Doe. The Hague: Metamorfoze. 2010. (englesko izdanje Schadeatlas archieven objavljenog 2007.) Dostupno na: http://www.nationaalarchief.nl/images/Archives%20Damage%20Atlas.pdf (25.02.2011)

11 Jedan način vizualiziranja i sindiciranja rizika dan je u priručniku „ABC Method: A risk management approach to the preservation of cultural heritage“. Također, može se samostalno ili u kombinaciji s ABC metodom koristiti i jednostavna numerička LOG-metoda, opisana u članku: Saša Tkalec, „LOG-method: a numerical tool in cultural heritage risk & resilience management“, Zbornik konferencije Management & Safety 2018, održane 15. i 16. lipnja 2018. u Ohridu/Makedonija, The European Society of Safety Engineers (2018), str. 58-64.

12 Pravilnik o registru kulturnih dobara. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232236.html (23.07.2019.)

13 Smjernice za odabir građe za digitalizaciju. Radna verzija. Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština“: Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe“ (studeni 2007.). Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.2007. Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/590089.smjernice_odabir.pdf (1.9.2019.)

14 Vidi članak: Saša Tkalec, „First Response in Disasters: Safety and Security“, Zbornik radova konferencije International Conference on Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction, održane 18.-20. studenoga 2013. u Bangkoku/Tajland, u organizaciji SEAMEO SPAFA i Japan Foundation, (2013)

15 Vidi članak: Tkalec, S., Kristić, D.: Resilience to disaster and business continuity of libraries. Conference “Crisis Management Days”, University of Applied Sciences and Ministry of the interior, Šibenik/Croatia, 27-29 May 2019.